Vylepšená slovenská aplikácia Droppie v pozornosti amerických médií

O od­váž­nej slo­ven­skej ap­li­ká­cii Drop­pie, kto­rá je k dis­po­zí­cii od de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka, bo­lo už čo to po­čuť. Te­raz však Drop­pie pri­chá­dza s úpl­ne no­vou ver­ziou a do­kon­ca preš­la kom­plet­ným reb­ran­din­gom. Drop­pie v tých­to dňoch púš­ťa do sve­ta no­vú, prep­ra­co­va­nú ver­ziu, kto­rá má pri­niesť pou­ží­va­te­ľom eš­te lep­ší zá­ži­tok. Už te­raz sa pros­tred­níc­tvom tej­to ap­li­ká­cie vy­tvo­ri­lo viac ako 130 000 drop­pov. No­vá Drop­pie 2.0 je za­tiaľ dos­tup­ná len pre iOS za­ria­de­nia, no čos­ko­ro bu­de ap­li­ká­cia k dis­po­zí­cii aj na An­droid Play sto­re.

Prin­cíp ap­li­ká­cie bol už mno­hok­rát vy­svet­le­ný, no ur­či­te sto­jí za to si ho pri­po­me­núť. Uží­va­teľ uro­bí fot­ku, mô­že k nej pri­dať od­kaz či po­pis a „drop­ne" (za­ne­chá ju na mies­te, kde sa prá­ve na­chá­dza). Ap­li­ká­cia pres­ne za­zna­me­ná GPS sú­rad­ni­ce, kde bo­la fo­tog­ra­fia uro­be­ná. Ak iný, ná­hod­ný uží­va­teľ Drop­pie ide cez mies­to, kde bo­la fo­tog­ra­fia vy­tvo­re­ná, dos­ta­ne in­for­má­ciu do mo­bi­lu, že pre­chá­dza bo­dom - drop­pom, kde ju niek­to za­ne­chal a mô­že si ju po­zrieť a rea­go­vať na ňu vlas­tnou fo­tog­ra­fiou s textom.

droppie2.jpeg

Od ja­nuá­ra preš­la ap­li­ká­cia mno­hý­mi vy­lep­še­nia­mi, pri­čom jej auto­ri po­zor­ne na­čú­va­li uží­va­te­ľov. Ma­rek Šán­dor, zod­po­ved­ný za pro­dukt, to jed­no­du­cho zo­su­ma­ri­zo­val: „Krá­čaš uli­ca­mi, dro­pu­ješ svo­je vlas­tné fot­ky a pop­ri­tom zbie­raš fot­ky, kto­ré niek­to za­ne­chal na tvo­jej tra­se. Tých ľu­dí pri­tom ne­mu­síš vô­bec poz­nať, a to je na tom to krás­ne." Ce­lá ap­li­ká­cia je pri­tom ne­ná­roč­ná, pria­mo­čia­ra, zá­ro­veň vzru­šu­jú­ca. „Prá­ve v tých­to dňoch si na­šu ap­li­ká­ciu vy­bra­la sve­to­vo zná­ma strán­ka Pro­duct Hunt a ve­no­va­la jej ne­ma­lú po­zor­nosť. Strán­ku Pro­duct Hunt si nes­mier­ne vá­ži­me a ob­ja­viť sa na ich zoz­na­me zna­me­ná pre nás nes­mier­ne ve­ľa,'' do­dal Ma­rek Šán­dor.

Po­kiaľ ide o za­kla­da­te­ľov pro­jek­tu, Mar­tin Her­man a Ma­rek Šán­dor si pred­sav­za­li expan­do­vať na ame­ric­kom tr­hu. Vzhľa­dom na to, že štu­den­tské pros­tre­die je veľ­mi úrod­ná pô­da na po­dob­né ap­li­ká­cie, za­čí­na­jú spúš­ťa­ním nie­koľ­kých ak­ti­vít na ame­ric­kých uni­ver­zi­tách. Mo­men­tál­ne sí­dlia v Ka­li­for­nii, kde den­no-den­ne pra­cu­jú na vy­lep­še­niach svoj­ho pro­duk­tu. „Ame­ri­ka je veľ­mi špe­ci­fic­ký trh na mar­ke­to­va­nie po­dob­ných ap­li­ká­cií, no už te­raz sa nám po­da­ri­lo spus­tiť nie­koľ­ko ak­ti­vít, naj­mä na ka­li­forn­ských uni­ver­zi­tách, kto­ré za­čí­na­jú pri­ná­šať svo­je ovo­cie. Kaž­dý no­vý deň be­rie­me ako vý­zvu. Ve­rí­me, že ús­pech na ame­ric­kom tr­hu pria­mo po­ve­die aj k ce­los­ve­to­vé­mu ús­pe­chu.'', do­dal Šán­dor.

Ako to fun­gu­je

Drop­pie je jed­no­du­chý geo-lo­kač­ný sys­tém, kde pre­bie­ha ko­mu­ni­ká­cia pros­tred­níc­tvom fo­tiek. Vý­ber mies­ta nie je ni­čím li­mi­to­va­ný a zá­vi­sí len od pou­ží­va­te­ľa. Mô­že to byť ka­via­reň, ško­la, bar. Drop­pie sta­via naj­mä na ino­va­tív­nom ná­pa­de fot­ky spo­jiť s fy­zic­kým mies­tom, ako aj na mo­ment prek­va­pe­nia, keď­že uží­va­teľ mô­že nat­ra­fiť na dro­py cel­kom cu­dzích ľu­dí. Hlav­ným cie­ľom ap­li­ká­cie je pri­niesť ľu­dom no­vý spô­sob ko­mu­ni­ká­cie, kto­rý je zá­bav­ný a tak­tiež úpl­ne od­liš­ný od os­tat­ných so­ciál­nych sie­tí. Vďa­ka ap­li­ká­cii sa uží­va­teľ dos­ta­ne do kon­tak­tu s ľuď­mi mi­mo svo­jich sku­pín na iných so­ciál­nych sie­ťach. Zá­ro­veň sa však ne­mu­sí obá­vať nech­ce­né­mu ná­po­ru „drop­pe­rov". Kon­krét­nu fo­tog­ra­fiu mô­že vy­zdvih­núť len ur­či­tý po­čet ľu­dí (5), nás­led­ne ten­to drop z da­né­ho mies­ta zmiz­ne.

Link na stiah­nu­tie ap­li­ká­cie: https://itu­nes.app­le.com/us/app/drop­pie/id944253667.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter