Zarob si na svoj kredit hrou! Funfón opäť prekvapuje

Fun­Fón opäť potvr­dzu­je sta­tus ino­vá­to­ra. Ten­to­raz na trh pri­chá­dza s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou, kto­rú pri­ná­ša vo for­me hry. Je ur­če­ná všet­kým fa­nú­ši­kom dob­rej zá­ba­vy, no Fun­Fó­nis­ti bu­dú zá­ro­veň sú­ťa­žiť o kre­dit či rôz­ne vy­chy­táv­ky. Hra je dos­tup­ná pre smar­tfó­ny aj tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom iOS ale­bo An­droid.

Fun­Fón je di­gi­tál­na znač­ka pre mla­dých, kto­rú zá­kaz­ní­ci vní­ma­jú naj­mä ako zá­bav­nú a hra­vú.Ako ope­rá­tor neus­tá­le pri­ná­ša no­vé vý­ho­dy a stá­va sa tak tr­ho­vým tren­dset­te­rom. Ako pr­vý po­nú­kol pre­nos čís­la cez inter­net a v sú­čas­nos­ti má naj­lac­nej­šie vo­la­nia, SMS, MMS a dá­ta len za 7 cen­tov, či vo­la­nia vo vlas­tnej sie­ti po pr­vej mi­nú­te za­dar­mo. Rov­na­ko Fun­Fón ako pr­vý zá­kaz­ní­kom pos­ky­tol 4G sieť a inter­net na pol ro­ka za­dar­mo.

„V sú­la­de s kon­cep­tom pr­ven­stva opäť pri­ná­ša­me na trh nie­čo no­vé - hru Piš­to­ve vaj­cia. Je pr­vou ap­li­ká­ciou od mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, kto­rá v se­be spá­ja nie­len zá­bav­né pr­vky, ale umož­ní na­šim zá­kaz­ní­kom za­rá­bať si hrou na svoj kre­dit. Ve­rí­me, že ten­to je­di­neč­ný kon­cept na­ši zá­kaz­ní­ci pri­ví­ta­jú ako ďal­ší be­ne­fit," in­for­mo­va­la Iva­na Nich­to­vá, brand ma­na­žér­ka Fun­Fó­nu.

Fun­Fón je v sú­čas­nos­ti naj­rý­chlej­šie ras­tú­ca al­ter­na­tív­na znač­ka ope­rá­to­ra. Od uve­de­nia po­nu­ky Fé­rof­ka na trh zís­kal 61-ti­síc no­vých zá­kaz­ní­kov.

Viac ako po­lo­vi­ca zá­kaz­ní­kov, kto­rí si do Fun­Fó­nu pre­nies­li čís­lo, má nad 31 ro­kov. To je jas­ným sig­ná­lom, že sa pos­tup­ne stá­va rov­no­cen­ným ope­rá­to­rom vo­či naj­väč­ším hrá­čom na tr­hu. Už nie je za­ují­ma­vý pri­már­ne len pre mla­dých, kto­rí hľa­da­li lac­né vo­la­nia a zá­ba­vu, ale aj pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­hod­no­cu­jú via­ce­ré pa­ra­met­re, ako je kva­li­ta, sta­bi­li­ta sie­te a nák­la­do­vosť. Vzni­ká tak no­vá sil­ná sku­pi­na zá­kaz­ní­kov, kto­rá si v pl­nej mie­re uve­do­mu­je vý­ho­dy, kto­ré Fun­Fón ako pl­no­hod­not­ný ope­rá­tor po­nú­ka.

Čo ste o Fun­Fó­ne ne­ve­de­li:

ü až se­dem­de­siat per­cent zá­kaz­ní­kov, kto­rí si do Fun­Fó­nu pre­nies­li svo­je čís­lo, tvo­ria mu­ži;

ü viac ako po­lo­vi­ca zá­kaz­ní­kov, kto­rí si do Fun­Fó­nu pre­nies­li čís­lo, má nad 31 ro­kov,

ü Fun­Fón sa pos­tup­ne stá­va rov­no­cen­nou al­ter­na­tí­vou bež­né­ho ope­rá­to­ra aj pre bo­nit­nej­šiu a ve­ko­vo star­šiu sku­pi­nu zá­kaz­ní­kov, kto­rým má čo po­núk­nuť,

ü inter­net v mo­bi­le vy­uží­va troj­ná­sob­ne viac Fun­Fón Fé­rof­ká­čov ako štan­dar­dných zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb a dvoj­ná­sob­ne viac ako Fun­Fó­nis­tov so star­ší­mi pro­fil­mi,

ü Fun­Fón Fé­rof­ká­či pre­ne­sú až 16-ná­sob­ne viac dát me­sač­ne ako štan­dard­ný zá­kaz­ník s pred­pla­te­nou kar­tou (Pri­ma).Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter