Konica Minolta vzdeláva o službách optimalizácie tlače

Spo­loč­nosť Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia us­po­ria­da­la štvo­ri­cu se­mi­ná­rov Op­ti­ma­li­zo­va­ná tlač a di­gi­tál­ne do­ku­men­ty. Tie­to po­du­ja­tia bo­li or­ga­ni­zo­va­né pre zá­ujem­cov o in­for­má­cie z ob­las­ti slu­žieb di­gi­ta­li­zá­cie a spra­vo­va­nia do­ku­men­tov, tzv. Op­ti­mi­zed Print Servic­es" (OPS). Se­mi­ná­re sa us­ku­toč­ni­li 5.2. v Bra­tis­la­ve, 26.2. v Ži­li­ne, 16.4. v Ban­skej Bys­tri­ci a 23.4. v Ko­ši­ciach.

"Or­ga­ni­zo­va­ním se­mi­ná­rov vy­chá­dza­me v ús­tre­ty klien­tom, ale aj po­ten­ciál­nym zá­kaz­ní­kom. Bez­plat­ne pos­ky­tu­je­me in­for­má­cie zo seg­men­tu op­ti­ma­li­zá­cie tla­čo­vé­ho pros­tre­dia," po­ve­dal Mar­tin Da­niel, OPS kon­zul­tant spo­loč­nos­ti Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia, a do­dal: "Na­šim cie­ľom je roz­ší­riť na­še po­ra­den­ské služ­by a uká­zať klien­tom, ako si mô­žu po­mo­cou na­šich slu­žieb uľah­čiť prá­cu s do­ku­men­ta­mi."

Se­mi­nár bol roz­de­le­ný na dve čas­ti. Pr­vá časť sa tý­ka­la op­ti­ma­li­zá­cie a ze­fek­tív­ne­nia tla­čo­vých pro­ce­sov a tla­čia­ren­ské­ho workflow, pri­čom bo­la za­me­ra­ná naj­mä na ušet­re­nie nák­la­dov klien­tov. Nás­led­ne bo­li od­pre­zen­to­va­né sof­tvé­ro­vé a iné rie­še­nia spo­je­né s tý­mi­to služ­ba­mi.

"Chce­li sme uká­zať mož­nos­ti op­ti­ma­li­zá­cie tla­čo­vé­ho pros­tre­dia po­mo­cou za­ria­de­ní, kto­rý­mi klien­ti už dis­po­nu­jú, ale aj zá­ujem­com," pok­ra­čo­val Mar­tin Da­niel. "Zá­kaz­ní­ci sa v prie­be­hu jed­né­ho do­po­lud­nia doz­ve­dia, ako efek­tív­ne zre­du­ko­vať nák­la­dy na tlač, ako zís­kať preh­ľad v množ­stve do­ku­men­tov a ako di­gi­ta­li­zo­vať do­ku­men­ty a nás­led­ne ich spra­vo­vať."

Zá­ujem­co­via sa na ďal­šie se­mi­ná­re mô­žu prih­lá­siť na in­fo@ko­ni­ca­mi­nol­ta.sk, kam mô­žu sme­ro­vať aj aké­koľ­vek otáz­ky oh­ľad­ne té­my OPS.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter