Kníhkupectvo Martinus.sk po druhýkrát Absolútny víťaz MasterCard Obchodník roka

Na vče­raj­šom po­du­ja­tí Slo­vak Re­tail Sum­mit sa ude­ľo­va­li ce­ny ví­ťa­zom sú­ťa­že, kto­rú or­ga­ni­zo­va­la spo­loč­nosť Mas­ter­Card. V 17 rôz­nych ka­te­gó­riách si od­nies­li ce­ny naj­lep­ší slo­ven­skí ob­chod­ní­ci za up­ly­nu­lý rok. Mar­ti­nus.sk zís­kal hneď 3 ce­ny, vrá­ta­ne naj­pres­tíž­nej­šej hlav­nej ka­te­gó­rie.

Naj­väč­šie inter­ne­to­vé kníh­ku­pec­tvo Mar­ti­nus.sk zís­ka­lo vče­ra 21.4.2015 v sú­ťa­ži Mas­ter­Card Ob­chod­ník ro­ka po dru­hýk­rát ti­tul Ab­so­lút­ny ví­ťaz a ok­rem to­ho aj pr­ven­stvo v ďal­ších dvoch ka­te­gó­riách: naj­lep­šie inter­ne­to­vé a naj­lep­šie ka­men­né kníh­ku­pec­tvo.

Tá­to sú­ťaž je naj­uz­ná­va­nej­šou sú­ťa­žou ob­chod­ní­kov v Čes­kej re­pub­li­ke už 11 ro­kov a na Slo­ven­sku sa us­ku­toč­nil už dru­hý roč­ník s po­dob­nou am­bí­ciou. Ví­ťa­zi hlav­ných cien aj od­bo­ro­vých ka­te­gó­rií bo­li vy­hlá­se­ní na zá­kla­de vý­sled­kov vý­sku­mu ne­zá­vis­lej vý­skum­nej agen­tú­ry In­co­ma GfK, kto­rá os­lo­vi­la ti­síc spot­re­bi­te­ľov z ce­lé­ho Slo­ven­ska.

„Pr­ven­stvo je pre nás zna­me­ním, že ako pre­daj­ca ne­mu­sí­me mať naj­viac kníh­ku­pec­tiev a naj­väč­šie plo­chy ani ob­ra­ty, aby sme do­ká­za­li na­šim zá­kaz­ní­kom po­nú­kať tie naj­lep­šie služ­by. Prá­ve zá­kaz­ní­ci sú vždy u nás na pr­vom na mies­te a sú na­šou naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou. Sna­ží­me sa, aby kaž­dý kon­takt s na­šim kníh­ku­pec­tvom bol pre nich prí­jem­ným zá­žit­kom," po­ve­dal Mi­chal Meš­ko, CEO Mar­ti­nus.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter