Spoločnosť SAP oznámila výsledky za prvý štvrťrok 2015

Vý­no­sy z clou­du stúp­li o 131 %, vý­no­sy zo SAP Bu­si­ness Network o 207 %, HA­NA prud­ko ras­tie a zdví­ha vý­no­sy z clou­du a sof­tvé­ru o 24 %

Spo­loč­nosť SAP SE, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, ozná­mi­la fi­nan­čné vý­sled­ky za pr­vý štvrťrok kon­čia­ci 31. mar­com 2015.

  • Sil­ný rast v no­vých ob­jed­náv­kach clou­du: o 121 per­cent.
  • Sil­ný top­li­ne vý­kon: vý­no­sy z clou­du a sof­tvé­ru, úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, vzrást­li o 24 per­cent na 3,66 mi­liar­dy eur - všet­ky re­gió­ny za­zna­me­na­li dvoj­ci­fer­ný rast.
  • Rých­ly štart SAP S/4 HA­NA: má viac ako 370 zá­kaz­ní­kov.
  • Pre­vádz­ko­vý zisk, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, stú­pol o 15 per­cent na 1,06 mi­liar­dy eur.
  • Potvr­de­ný vý­hľad na ce­lý rok 2015.

VÝZNAMNÉ OB­CHODNÉ UDA­LOS­TI V PR­VOM ŠTVRŤRO­KU 2015

Spo­loč­nosť SAP opäť za­zna­me­na­la vý­ni­moč­ne sil­ný rast v clou­de. Vý­nos z pred­plat­né­ho clou­du a pod­po­ry, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, na­rás­tol me­dzi­roč­ne o 131 % (95 % pri stá­lych me­no­vých kur­zoch). No­vé ob­jed­náv­ky clou­du, kto­ré sú kľú­čo­vým me­rad­lom ús­pe­chu spo­loč­nos­ti SAP v clou­de, na­rást­li o 121 % na 120 mi­lió­nov eur. Spo­loč­nosť za­zna­me­na­la veľ­mi sil­nú vý­kon­nosť, tý­ka­jú­cu sa vý­no­sov z clou­du a sof­tvé­ru s 24 % ras­tom, úč­to­va­ným pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov (pri stá­lych me­no­vých kur­zoch), na 3,66 mi­liar­dy eur.

Pre­vádz­ko­vý zisk, úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov, vzrás­tol o 15 % (pok­les o 2 % pri stá­lych me­no­vých kur­zoch) na 1,06 mi­liar­dy eur.

„Te­ší nás, že mô­že­me ozná­miť troj­ci­fer­ný rast v clou­de i v seg­men­te na­šej biz­nis sie­te, kto­rá od­štar­to­va­la vy­ni­ka­jú­co. SAP S/4 HA­NA za­zna­me­na­la ro­bust­ný za­čia­tok a na­be­rá tem­po. Kaž­dý re­gión za­zna­me­nal ten­to štvrťrok vo vý­no­soch z clou­du a sof­tvé­ru dvoj­ci­fer­ný rast," po­ve­dal Bill McDer­mott, CEO SAP. „Sús­tre­de­nie sa na zá­kaz­ní­ka a in­ves­tí­cie do ino­vá­cií sa vy­plá­ca­jú," dopl­nil ho Lu­ka Mu­cic, CFO spo­loč­nos­ti SAP. „Na­še vý­no­sy z clou­du a sof­tvé­ru na­rást­li o 24 % a pre­vádz­ko­vý zisk o 15 %, tak­že v pr­vom štvrťro­ku po pr­vý raz prek­ro­čil mi­liar­du eur."

Jed­ným z hlav­ných fak­to­rov ras­tu zos­tá­va SAP HA­NA. Po­čet jej zá­kaz­ní­kov za pr­vé tri me­sia­ce prek­ro­čil 6 400, čo je v po­rov­na­ní s vla­ňaj­škom tak­mer dvoj­ná­so­bok. Hlav­ným ka­ta­ly­zá­to­rom up­lat­ne­nia sa na tr­hu na­prieč všet­ký­mi od­vet­via­mi a re­gión­mi bol ro­bust­ný štart SAP S/4 HA­NA, kto­rý v tom­to ro­ku za­tiaľ zís­kal viac ako 370 zá­kaz­ní­kov.

SAP HA­NA ako vý­vo­jár­ska plat­for­ma a plat­for­ma SAP HA­NA cloud umož­ňu­je or­ga­ni­zá­ciám roz­ši­ro­vať a pris­pô­so­bo­vať si SAP ap­li­ká­cie rých­lo a jed­no­du­cho v clou­de. Tá­to no­vá po­nu­ka za­zna­me­ná­va vý­raz­ný roz­mach a za krát­ky čas za­uja­la už prib­liž­ne 1 400 zá­kaz­ní­kov.

SAP Bu­si­ness Network je naj­väč­šou sie­ťou svoj­ho dru­hu na sve­te. Cel­ko­vý vý­nos seg­men­tu SAP Bu­si­ness Network bol v pr­vom štvrťro­ku 368 mi­lió­nov eur (308 mi­lió­nov eur pri stá­lych me­no­vých kur­zoch), čo je me­dzi­roč­ný ná­rast o 207 % (157 % pri stá­lych me­no­vých kur­zoch). Viac ako 1,8 mi­lió­na pre­po­je­ných spo­loč­nos­tí zob­cho­do­va­lo viac ako 750 mi­liárd do­lá­rov v bez­prob­lé­mo­vých tran­sak­ciách. SAP Bu­si­ness Networks spá­ja rie­še­nia Ari­ba, Con­cur a Fieldglass do jed­nej pre­vádz­ko­vej jed­not­ky, kto­rá je hlá­se­ná ako sa­mos­tat­ný seg­ment

OB­CHODNÝ VÝHĽAD NA ROK 2015

Spo­loč­nosť potvr­dzu­je vý­hľad na rok 2015:

Vy­chá­dza­júc zo so­líd­ne­ho vý­vo­ja spo­loč­nos­ti v ob­las­ti clou­do­vé­ho pod­ni­ka­nia oča­ká­va­me ce­lo­roč­né vý­no­sy z pred­plat­né­ho na clou­do­vé rie­še­nia a z pod­po­ry úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov v roz­pä­tí 1,95 až 2,05 mi­liar­dy eur pri stá­lych me­no­vých kur­zoch (2014: 1,10 mi­liar­dy eura). Vr­chná časť toh­to roz­pä­tia pred­sta­vu­je mie­ru ras­tu 86 per­cent pri stá­lych me­no­vých kur­zoch. Spo­loč­nos­ti Con­cur a Fieldglass sa na tom­to ras­te ma­jú po­die­ľať prís­pev­kom v prib­liž­nej vý­ške 50 per­cen­tuál­nych bo­dov.

Spo­loč­nosť oča­ká­va ce­lo­roč­né vý­no­sy z clou­do­vých rie­še­ní a sof­tvé­ru úč­to­va­né pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov vy­ššie o 8 až 10 per­cent pri stá­lych me­no­vých kur­zoch (2014: 14,33 mi­liar­dy eur). SAP oča­ká­va ce­lo­roč­ný pre­vádz­ko­vý zisk úč­to­va­ný pod­ľa non-IFRS štan­dar­dov v roz­sa­hu 5,60 až 5,90 mi­liar­dy eur pri stá­lych me­no­vých kur­zoch (2014: 5,64 mi­liar­dy eur).Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter