Axis vstupuje na český a slovenský trh s produktmi pre kontrolu fyzického prístupu a uvádza novú dvernú jednotku s video identif

Spo­loč­nosť Axis Com­mu­ni­ca­tions, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti IP ka­mier, roz­ši­ru­je po­nu­ku za­ria­de­ní kon­tro­ly fy­zic­ké­ho prís­tu­pu o no­vú sie­ťo­vú dver­nú jed­not­ku s vi­deo iden­ti­fi­ká­ciou, AXIS A8004-VE, kto­rú je mož­né ov­lá­dať cez webo­vé roz­hra­nie na bá­ze pro­to­ko­lu IP, umož­ňu­je jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu, oboj­smer­nú ko­mu­ni­ká­ciu, pre­nos HD vi­deá a vzdia­le­nú sprá­vu. Sú­čas­ne Axis uvá­dza na slo­ven­ský trh dver­nú jed­not­ku AXIS A1001 Network Door Con­troller. No­vin­ky spo­loč­nos­ti Axis pre ria­de­nie fy­zic­ké­ho prís­tu­pu sú dopl­nkom exis­tu­jú­ce­ho por­tfó­lia ino­va­tív­nych sie­ťo­vých vi­deo pro­duk­tov a pre par­tne­rov a kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov vy­tvá­ra­jú je­di­neč­né mož­nos­ti vzá­jom­nej in­teg­rá­cie.

Spo­loč­nosť Axis Com­mu­ni­ca­tions roz­ši­ru­je svo­ju po­nu­ku pro­duk­tov kon­tro­ly fy­zic­ké­ho prís­tu­pu. Na čes­ký a slo­ven­ský trh uvá­dza sie­ťo­vý dver­ný ov­lá­dač AXIS A1001 Network Door Con­troller s jed­no­du­chou in­šta­lá­ciou vďa­ka na­pá­ja­niu Power over Et­her­net (PoE) a fa­reb­ne od­lí­še­ný­mi ko­nek­to­rom.

„Ide o pri­ro­dze­ne nad­vä­zu­jú­ci dopl­nok, pre­to­že mno­ho par­tne­rov už má s ria­de­ním prís­tu­pu skú­se­nos­ti a ra­di by spo­lup­ra­co­va­li s na­mi. Uve­de­nie AXIS A1001 bo­lo v Spo­je­ných štá­toch veľ­mi priaz­ni­vo pri­ja­té a zís­ka­va­me po­zi­tív­nu od­oz­vu od na­šich par­tne­rov a kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov. Pred­pok­la­dá­me, že sa aj na európ­skych tr­hoch pri uve­de­ní tej­to no­vej po­nu­ky stret­ne­me s po­dob­ným ús­pe­chom," po­ve­da­la Bo­dil So­nes­son, vice­pre­zi­den­tka di­ví­zie ce­los­ve­to­vé­ho pre­da­ja v spo­loč­nos­ti Axis Com­mu­ni­ca­tions.

AXIS A1001 je pr­vým pro­prie­tár­nym ov­lá­da­čom prís­tu­pu na tr­hu, kto­rý je za­lo­že­ný na ot­vo­re­nom IP pro­to­ko­le. Jed­ná sa o plat­for­mu pre dve rôz­ne rie­še­nia. AXIS En­try Ma­na­ger (AXIS A1001 s vsta­va­ným sof­tvé­rom) je uce­le­né rie­še­nie pre ma­lé až stred­né pre­vádz­ky ako nap­rík­lad kan­ce­lá­rie, ma­lé fir­my a ob­cho­dy s ty­pic­ky 10 dve­ra­mi a zá­klad­ný­mi po­žia­dav­ka­mi na kon­tro­lu prís­tu­pu. Pre väč­šie pod­ni­ko­vé sys­té­my je jed­not­ka AXIS A1001 vhod­ná vďa­ka ot­vo­re­né­mu roz­hra­niu pre prog­ra­mo­va­nie ap­li­ká­cií. Vďa­ka to­mu už viac ako 20 ADP par­tne­rov spo­loč­nos­ti Axis (Ap­pli­ca­tion De­ve­lop­ment Par­tners) in­teg­ro­va­lo pod­po­ru pre AXIS A1001 pria­mo do svo­jich ap­li­ká­cií.

„Sys­té­my kon­tro­ly vstu­pov sú dô­le­ži­tou sú­čas­ťou bez­peč­nos­ti. Vďa­ka ot­vo­re­ným štan­dar­dom, kto­ré vy­uží­va so­fis­ti­ko­va­ná jed­not­ka kon­tro­ly vstu­pu AXIS A1001 spo­lu s Axis ka­me­ra­mi, do­ká­že­me ľah­šie im­ple­men­to­vať aj kom­pli­ko­va­né bez­peč­nos­tné pra­vid­lá pri ria­de­ní fy­zic­ké­ho prís­tu­pu a rých­lej­šie rea­go­vať na špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky na­šich zá­kaz­ní­kov," po­ve­dal Ing. Ľubo­mír Kli­mek zo slo­ven­skej spo­loč­nos­ti C.G.C. a.s., kto­rá ako pr­vá v stred­nej Euró­pe in­teg­ro­va­la AXIS A1001 do svoj­ho in­teg­rač­né­ho sys­té­mu SBI.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti IHS* za­me­ra­nej na pries­ku­my tr­hu má ce­los­ve­to­vý trh v ob­las­ti kon­tro­ly fy­zic­ké­ho prís­tu­pu hod­no­tu prib­liž­ne 3 mi­liar­dy USD (2012) a do ro­ku 2017 vzras­tie asi na 4,2 mi­liar­dy USD, čo pred­sta­vu­je roč­ný rast 7 per­cent.

Axis sú­čas­ne pred­sta­vil no­vin­ku vo svo­jom por­tfó­liu - pr­vú sie­ťo­vú dver­nú jed­not­ku s vi­deo iden­ti­fi­ká­ciou AXIS A8004-VE Network Vi­deo Door Sta­tion. No­vá jed­not­ka A8004-VE je od­ol­ná vo­či po­ve­ter­nos­tným vply­vom a aj pro­ti van­da­lom, tak­že je vhod­ná ako pre von­kaj­šie, tak aj pre in­šta­lá­cie do inter­iéru. Pri­chá­dza so za­bu­do­va­nou fun­kciou vy­so­ko kva­lit­né­ho inter­co­mu s oboj­smer­ným pre­no­som čis­té­ho hla­su a s in­teg­ro­va­nou HDTV ka­me­rou s fun­kciou WDR a s exce­len­tným vý­ko­nom pri zlých sve­tel­ných pod­mien­kach. Vďa­ka mož­nos­ti na­pá­ja­nia cez Et­her­net (PoE) umož­ňu­je in­šta­lá­ciu len po­mo­cou je­di­né­ho sie­ťo­vé­ho káb­la, no pri­tom pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný vý­kon pre väč­ši­nu štan­dar­dných dver­ných zá­mkov.

„Axis preu­ká­za­teľ­ne dr­ží re­kord v poč­te ino­va­tív­nych pro­duk­tov uvá­dza­ných na trh vi­deo doh­ľa­du a za­bez­pe­če­nia. S AXIS A1001 a AXIS A8004-VO pos­kyt­ne­me na­šim zá­kaz­ní­kom ľah­ko in­šta­lo­va­teľ­né za­ria­de­nia, kto­ré roz­ší­ria mož­nos­ti bez­peč­nos­tných sys­té­mov," po­ve­dal Pe­ter Lindström zo spo­loč­nos­ti Axis Com­mu­ni­ca­tions.

Oba pro­duk­ty po­nú­ka­jú po­moc­nú ru­ku pri za­bez­pe­če­ní a zjed­no­du­še­ní kaž­do­den­ných ope­rá­cií. Dver­ná vi­deo jed­not­ka A8004-VE umož­ňu­je na­vy­še ko­mu­ni­ká­ciu a iden­ti­fi­ká­ciu náv­štev­ní­kov, ale aj vzdia­le­nú sprá­vu prís­tu­pu pros­tred­níc­tvom sto­lo­vých IP te­le­fó­nov, mo­bil­ných za­ria­de­ní ale­bo pria­mo pros­tred­níc­tvom sys­té­mu vi­deo ma­na­ge­men­tu (VMS).

Ot­vo­re­né roz­hra­nie pre ov­lá­da­če umož­ňu­je u väč­ších pod­ni­ko­vých sys­té­mov prog­ra­mo­vať ap­li­ká­cie par­tne­rom spo­loč­nos­ti Axis pre vý­voj ap­li­ká­cií (Ap­pli­ca­tion De­ve­lop­ment Par­tners - ADP), kto­ré bu­dú spĺňať ich kon­krét­ne pot­re­by. V sú­la­de so štan­dar­dmi ON­VIF, inter­fa­ce VA­PIX a pro­to­ko­lom SIP je mož­né ich ľah­ko in­teg­ro­vať aj s iný­mi sys­té­ma­mi a za­ria­de­nia­mi pre in­teg­rá­ciu vi­dea s vy­spe­lý­mi fun­kcia­mi ria­de­nia prís­tu­pu, ako sú nap­rík­lad Ge­ne­tec, Aime­tis ale­bo See­Tec.

„Ví­zia Ge­ne­te­cu po­nú­ka zá­kaz­ní­kom kom­plex­ný prís­tup k ria­de­niu bez­peč­nos­ti, kto­rý za­hŕňa vi­deo doh­ľad, ria­de­nie prís­tu­pu a ko­mu­ni­ká­ciu na bá­ze pro­to­ko­lu SIP pros­tred­níc­tvom náš­ho sof­tvé­ru Se­cu­ri­ty Cen­ter. S bez­prob­lé­mo­vou in­teg­rá­ciou jed­not­ky AXIS A8004-VE za­is­tí­me, že kon­co­ví pou­ží­va­te­lia zís­ka­jú vy­ššiu úro­veň za­bez­pe­če­nia a bu­dú schop­ní pria­mo rea­go­vať pri sle­do­va­ní pri­chá­dza­jú­ce­ho vi­dea z AXIS A8004-VE - napr. od­omy­kať ale­bo za­my­kať dve­re," po­ve­dal Jim­my Pa­lat­sou­kas, Se­nior Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Ge­ne­tec.

Dver­ný sie­ťo­vý ov­lá­dač AXIS A1001 Network Door Con­troller je v Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ke dos­tup­ný od dnes pros­tred­níc­tvom dis­tri­buč­ných ka­ná­lov spo­loč­nos­ti Axis. No­vá sie­ťo­vá dver­ná jed­not­ka s vi­deo iden­ti­fi­ká­ciou AXIS A8004-VE Network Vi­deo Door Sta­tion bu­de pros­tred­níc­tvom dis­tri­buč­ných ka­ná­lov spo­loč­nos­ti Axis k dis­po­zí­cii od má­ja 2015.



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter