ČR: COMGUARD zve na medzinárodnú konferenciu SECURITY & NETWORKING BRATISLAVA 2015

COM­GUARD, VAD dis­tri­bu­tor bez­peč­nos­tních ICT & sí­ťo­vých řeše­ní, or­ga­ni­zu­je dal­ší roč­ník jed­no­den­ní me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Se­cu­ri­ty & Networ­king BRA­TIS­LA­VA 2015, kte­rá se us­ku­teč­ní pod mot­tem „Přibý­vá hro­zeb i po­ža­davků bu­si­nes­su. Poz­nej­te chyt­rá řeše­ní".

Kon­fe­ren­ce se ko­ná 14. května 2015 v ho­te­lu Crowne Pla­za v Bra­tis­lavě.

Kon­fe­ren­ce se za­měří na trestněpráv­ní sou­vis­los­ti bez­peč­nos­tních in­ci­dentů. Před­ná­še­jí­cí před­sta­ví zá­sad­ní ak­tua­li­za­ce SIEM, kom­plet­ní za­bez­pe­če­ní od pe­ri­met­ru po inter­ní da­ta, přípa­do­vé stu­die na webo­vou proxy, mo­ni­to­ro­vá­ní uži­va­telů a na­sa­ze­ní SIEM řeše­ní, kom­plexní patch ma­na­ge­ment, kte­rý kom­bi­nu­je ske­no­vá­ní i zá­pla­to­vá­ní zra­ni­tel­nos­tí, vý­ho­dy hardwaro­vých a softwaro­vých řeše­ní pro ar­chi­va­ci poš­ty, load ba­lan­cer s WAF, tech­no­lo­gie Software De­fi­ned Networ­king, no­vé mo­de­lo­vé řady a no­vé fun­kce IPS sond. Zmí­ní ta­ké fi­rewal­ly no­vé ge­ne­ra­ce a za­měří se de­tailně na správ­né kon­fi­gu­ra­ce na­kou­pe­ných řeše­ní a ta­ké pok­ro­či­lou ana­lý­zu malwaru.

Sou­čás­tí kon­fe­ren­ce bu­de i soutěž: Přines si svůj malware aneb přines vzo­rek malwaru na flash dis­ku, my ho vy­hod­no­tí­me ná­mi dos­tup­ný­mi nás­tro­ji a vítězem vy­hlá­sí­me ten malware, kte­rý bu­de ne­jo­dolnější pro­ti na­šim de­tek­cím," proz­ra­dil Ja­ros­lav Ma­re­ček z pořáda­jí­cí or­ga­ni­za­ce.

Par­tneři kon­fe­ren­ce bu­dou mi­mo ji­né spo­leč­nos­ti In­tel Se­cu­ri­ty (McA­fee), Barra­cu­da, Sop­hos, LogR­hythm a dal­ší.

Ak­ce bu­de za­kon­če­na tra­dič­ní tom­bo­lou. Hlav­ní vý­hrou bu­de ten­tok­rát tan­de­mo­vý pa­rag­li­ding.

Exklu­ziv­ním me­diál­ním par­tne­rem je vy­da­va­tel­ství vy­da­va­tel­ství Di­gi­tal Vi­sions s ča­so­pi­sy PC RE­VUE a IT NEWS.

Ví­ce in­for­ma­cí s pod­rob­ným prog­ra­mem naj­ede­te na: http://www.com­guard.cz/no­vin­ky/kon­fe­ren­ce-o-bez­pec­nos­ti-ict/ja­ro-bra­tis­la­va-2015/#c1762

Zdroj: COMGUARDOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter