E-shopy krachujú na slabom know-how a stratégii nízkych cien

Ako byť ús­peš­ný na inter­ne­te prez­ra­dí 6. má­ja kon­fe­ren­cia Shop­Comm!

Hlav­ný­mi dô­vod­mi pá­du neús­peš­ných e-sho­pov sú ne­dos­ta­tok know-how, spo­lie­ha­nie sa na stra­té­giu naj­niž­ších cien a ne­dos­ta­toč­né in­ves­tí­cie do mar­ke­tin­gu a bu­do­va­nia znač­ky.

Tvr­dí to od­bor­ník na on­li­ne pod­ni­ka­nie Mi­chal Král z Pri­ce­ma­nia.sk, kto­rý vy­stú­pi 6. má­ja na kon­fe­ren­cii 5. Shop­Comm, kto­rá je ur­če­ná e-sho­pom a fir­mám pre­dá­va­jú­cim on­li­ne. Ak­cia sa ko­ná od 10:30 do 16:30 h. v ho­te­li Saf­fron v Bra­tis­la­ve.

Vý­ber z pred­ná­šok:

- Pre­čo 90 % e-sho­pov neus­pe­je? Ako ne­byť me­dzi ni­mi, Mi­chal Král (Pri­ce­ma­nia)
- Stra­te­gic­ky orien­to­va­ná ce­not­vor­ba v e-sho­pe, Vác­lav Lo­renc (Pri­cewise), Mi­chal Je­žek (KAR­SA)
- 7 ti­pov ako zvý­šiť zisk e-sho­pu, Mi­chal Ja­ník a pán Mer­ga­do (Mer­ga­do)
- Za­ru­če­ný re­cept, ako udr­žať po­zi­tív­nu re­pu­tá­ciu váš­ho e-sho­pu, Jú­lia Mi­chá­le­ko­vá (Vi­si­bi­li­ty)
- Kom­plex­ný poh­ľad na to, ako dl­ho­do­bo pre­žiť a ge­ne­ro­vať zisk, Ján Ur­ban­čík (Net­Suc­cess)

Or­ga­ni­zá­to­rom kon­fe­ren­cie 5. Shop­Comm je agen­tú­ra FU­SION, ge­ne­rál­nym par­tne­rom je Pri­ce­ma­nia, hlav­ný­mi par­tner­mi sú Slo­ven­ská poš­ta, Etar­get a Mon­key­Da­ta, par­tner­mi DPD, Web­glo­be, Net­Suc­cess, Mer­ga­do, VIV­networks, Kay­mu, Bes­te­ron a the Brid­ge. Hlav­ným me­diál­nym par­tne­rom je dvoj­týž­den­ník Pro­fit, me­diál­ny­mi par­tner­mi sú ča­so­pi­sy In­sto­re a Next Fu­tu­re, ako aj por­tá­ly Pod­ni­kam, Re­tail­ma­ga­zin, PC Re­vue, In­foware, It­news, Tech­box, TouchIT, Mo­jan­droid, Di­gi­tal­mag, Kon­fe­ren­cie.sk a Edu­ca­tion.sk.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.shop­comm.eu.

Zdroj: FUSIONOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter