Nový bezpečnostný softvér od Dellu: Jeden vládne všetkým

No­vý ba­lík sof­tvé­ro­vé­ho za­bez­pe­če­nia Dell Da­ta Pro­tec­tion | En­dpoint Se­cu­ri­ty Sui­te (DDP | ESS) chrá­ni kon­co­vé za­ria­de­nia ako tab­le­ty, či po­čí­ta­če. Je k dis­po­zí­cií ako sa­mos­tat­ný ba­lík pre pro­duk­ty znač­ky Dell, ako aj os­tat­ných vý­rob­cov. V no­vých sto­lo­vých po­čí­ta­čoch, no­te­boo­koch a tab­le­toch je sú­čas­ťou zá­klad­né­ho nas­ta­ve­nia.

"Kaž­dý pod­nik si pot­re­bu­je chrá­niť fi­rem­né dá­ta. Vo sve­te pl­nom ky­ber­ne­tic­kých hro­zieb sa mu­sia mať na po­zo­re aj ma­lé fir­my. Pre­to je dô­le­ži­té, aby no­vé rie­še­nia bo­li ce­no­vo dos­tup­né a ľah­ko ov­lá­da­teľ­né," po­ve­dal Petr Za­jí­ček, Client So­lu­tion Mar­ke­ting Ma­na­ger Dell.

IT od­de­le­nia mô­žu po­koj­ne spať

Množ­stvo dát ako mai­ly či pra­cov­né do­ku­men­ty je mi­mo doh­ľa­du IT od­de­le­nia. Pod­ni­ky mu­sia siah­nuť po rie­še­niach, kto­ré chrá­nia, šif­ru­jú dá­ta a umož­ňu­jú mať ce­lý sys­tém vrá­ta­ne dát pod kon­tro­lou. DDP | ESS im dá­va mož­nosť ochra­ny, šif­ro­va­nia aj ove­ro­va­nia cez jed­not­ný nás­troj na sprá­vu sys­té­mu. To mi­ni­ma­li­zu­je čas a zdro­je pot­reb­né pre ma­naž­ment za­bez­pe­če­nia za­ria­de­ní. Pod­nik ošet­rí všet­ky IT kom­po­nen­ty s po­mo­cou je­di­nej kon­zo­ly.

DDP | ESS vy­ža­du­je len je­den in­šta­lač­ný pro­ces a pos­ky­tu­je vir­tuál­ny server pre sprá­vu a rých­le na­sa­de­nie. Sú­čas­ťou je aj sprie­vod­ca, kto­rý tie­to pro­ce­sy uľah­čí. Pred­nas­ta­ve­né po­li­ti­ky a šab­ló­ny umož­ňu­jú aj ma­lým IT tí­mom zos­ta­viť re­port o dodr­žia­va­ní zá­sad bez­peč­nos­ti. Ce­lé rie­še­nie je na­vy­še extrém­ne flexibil­né a po­nú­ka ši­ro­ké spek­trum mož­nos­tí ochra­ny dát vrá­ta­ne sof­tvé­ro­vé­ho a har­dvé­ro­vé­ho šif­ro­va­nia.

Zdroj: DellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter