ČR: Kingston Digital predstavuje SSD disk pre obchodné využitie s kapacitou 960 GB

Kin­gston Di­gi­tal Euro­pe Co LLP, dceřiná spo­leč­nost Kin­gston Tech­no­lo­gy Com­pa­ny Inc., největší­ho ne­zá­vis­lé­ho vý­rob­ce paměťo­vých pro­duktů na světě, ozná­mi­la uve­de­ní SSD dis­ku KC310 s ka­pa­ci­tou 960 GB, kte­rý je největším z mo­delů v ka­te­go­rii „bu­si­ness class". Disk KC310 je sku­tečně pl­no­hod­not­nou náh­ra­dou za tra­dič­ní pev­né dis­ky (HDD), pro­to­že je­ho znač­ná ka­pa­ci­ta uži­va­telům dá­vá pros­tor pro ulo­že­ní ví­ce dat i ap­li­ka­cí. Je­ho sr­dcem je čtyřjád­ro­vý os­mi­ka­ná­lo­vý řadič Phi­son PS3110-S10 a dí­ky němu pos­ky­tu­je disk KC310 bez­kon­ku­ren­ční vý­kon dí­ky roz­hra­ní SA­TA Rev. 3.0 (6 Gb/s), kte­ré mu umož­ňu­je do­sa­ho­vat vy­so­kých rych­los­tí čte­ní i zá­pi­su a IOPS.

Mo­del KC310 je ideál­ním SSD úlo­žištěm pro zá­klad­ní server­y a spo­leč­nos­ti pos­ky­tu­jí­cí hos­ting v da­to­vých cen­trech, kte­ré hle­da­jí větší úlož­né ka­pa­ci­ty. Disk má kom­plexní (end-to-end) ochra­nu dat, kte­rou za­jiš­ťu­je tech­no­lo­gie Ad­van­ced Smar­tECC™ a ko­rek­ci chyb dat ve flash pamětích. Doj­de-li k chybě, je mož­né da­ta re­konstruo­vat, což za­jiš­ťu­je del­ší ži­vot­nost a spo­leh­li­vost NAND pamě­tí. Dal­ší přida­nou fun­kcí je ochra­na dat na úrov­ni firmware v případě vý­pad­ku na­pá­je­ní, jež po­má­há udr­žo­vat ne­po­ru­še­nost dat, pro­to­že ta jsou neus­tá­le přesou­vá­na do pamě­tí NAND, aby se mi­ni­ma­li­zo­va­la do­ba, po kte­rou zůstá­va­jí ve vy­rov­ná­va­cí pamě­ti.

„Spo­leč­nost Kin­gston je hr­dá, že může ten­to disk připo­jit do řady fi­rem­ních SSD dis­ků pro uži­va­te­le, kteří chtějí ne­bo potřebu­jí téměř 1 GB úlož­né­ho pros­to­ru," řekl To­ny Hollin­gsbee, ředi­tel ob­chod­ní di­vi­ze SSD dis­ků ve spo­leč­nos­ti Kin­gston®. „Fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci, kteří hle­da­jí způso­by up­gra­du klient­ských sys­témů, na­víc zjis­tí, že disk KC310 je ideál­ní vol­bou pro zá­klad­ní server­y dí­ky je­ho kom­bi­na­ci rych­los­tí čte­ní a zá­pi­su, IOPS, vy­so­ké ka­pa­ci­ty a vy­spě­lé ochra­ny dat."

Kromě mo­de­lu KC310 na­bí­zí spo­leč­nost i řadu dis­ků KC300 pro fi­rem­ní zá­kaz­ní­ky, kteří po­ža­du­jí na­sa­ze­ní softwaru pro říze­ní klient­ských po­čí­tačů za úče­lem cen­trál­ní­ho říze­ní a chtějí pro své SSD dis­ky nas­ta­vo­vat bez­peč­nos­tní zá­sa­dy. SSD dis­ky KC300 pod­po­ru­jí řeše­ní TCG Opal 2.0, IEEE 1667 a Mic­ro­soft eD­ri­ve a ma­jí též vy­spělou pod­po­ru na­pá­je­ní a fun­kce S.M.A.R.T. na pod­ni­ko­vé úrov­ni. SSD dis­ky KC300 vy­uží­va­jí oce­ňo­va­ný řadič flash pamě­tí San­dFor­ce® SF2281 a jsou k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách od 60 GB do 480 GB.

SSD dis­ky KC310 a KC300 ma­jí tříle­tou zá­ru­ku, bez­plat­nou tech­nic­kou pod­po­ru a vy­zna­ču­jí se vy­hlá­še­nou spo­leh­li­vos­tí znač­ky Kin­gston. Pod­robnější in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na ad­re­se www.kin­gston.com.

Tech­nic­ké úda­je a vlas­tnos­ti SSD dis­ku KC310:

 • Vy­so­ká ka­pa­ci­ta: Ví­ce pros­to­ru pro ulo­že­ní ap­li­ka­cí a dat.
 • Vy­so­ký vý­kon: Umož­ňu­je uži­va­telům plně vy­užít po­ten­ciál je­jich po­čí­tačů a sou­časně zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu.
 • Kom­plexní ochra­na dat (end-to-end da­ta pro­tec­tion): Pos­ky­tu­je in­te­li­gen­tní ko­rek­ci chyb dat a za­jiš­ťu­je tak spo­leh­li­vost dat na vy­spě­lé úrov­ni.
 • Ochra­na dat na úrov­ni firmware při vý­pad­ku na­pá­je­ní: Umož­ňu­je, aby disk za­cho­val da­ta i v případě oh­ro­že­ní vý­pad­kem na­pá­je­ní.
 • Pod­po­ra tech­no­lo­gie S.M.A.R.T.: Mo­ni­to­ru­je stav va­še­ho dis­ku.
 • Pod­po­ra příka­zu TRIM: Udr­žu­je maximál­ní vý­kon na kom­pa­ti­bil­ních ope­rač­ních sys­té­mech.
 • Zá­ru­ka: Tříle­tá zá­ru­ka a bez­plat­ná tech­nic­ká pod­po­ra.
 • Pro­ve­de­ní: 2,5"
 • Roz­hra­ní: SA­TA Rev. 3.0 (6 Gb/s), zpětně kom­pa­ti­bil­ní se SA­TA Rev. 2.0
 • Ka­pa­ci­ta1: 960 GB
 • Řadič: Phi­son 3110
 • Sek­ven­ční čte­ní/zá­pis2: SA­TA Rev. 3.0 - až 550/520 MB/s
 • Maximál­ní rych­lost čte­ní / zá­pi­su 4 kB2: Až 99.000/89.000 IOPS
 • Rych­lost ná­hod­né­ho čte­ní / zá­pi­su 4 kB 2: Až 96.000/88.000 IOPS
 • Skó­re pod­le benchmar­ko­vé­ho nás­tro­je pro HDD PCMARK® Van­ta­ge: 80.700
 • Nás­tro­je S.M.A.R.T. pro pod­ni­ko­vé pou­ži­tí (En­terpri­se S.M.A.R.T. Tools): Sle­do­vá­ní spo­leh­li­vos­ti, sta­tis­ti­ky vy­uži­tí, zbý­va­jí­cí ži­vot­nost, vy­rov­ná­vá­ní opotřebe­ní, tep­lo­ta.
 • Cel­ko­vý po­čet za­psa­ných by­te (To­tal By­tes Writ­ten - TBW)3: 681TB 0,66 DWPD4
 • Úda­je o spotřebě: 0,54 W kli­do­vý stav / 0,67 W průměr / 1,66 W (max) čte­ní / 3,26 W (max) zá­pis
 • Tep­lo­ty pro skla­do­vá­ní: -40°C ~ 85°C
 • Pro­voz­ní tep­lo­ty: 0°C ~ 70°C
 • Rozměry: 69,9 mm x 100,1 mm x 7,0 mm
 • Hmot­nost: 84 g
 • Sne­si­tel­né vib­ra­ce během pro­vo­zu: 2,17 G špič­ka (7-800 Hz)
 • Sne­si­tel­né vib­ra­ce mi­mo pro­voz: 20 G špič­ka (10-2000 Hz)
 • Před­pok­lá­da­ná ži­vot­nost: 1 mi­lion ho­din MTBF (střed­ní do­ba bez­po­ru­cho­vé­ho pro­vo­zu)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter