Canon uvádza vysoko výkonný stolný skener na spracovanie rôznorodých dokumentov vrátane pasov a občianskych preukazov

Ca­non Euro­pe pred­sta­vil no­vý, vy­so­ko vý­kon­ný stol­ný ske­ner pre pra­cov­né sku­pi­ny - ima­ge­FOR­MU­LA DR‑C240. Ten­to mo­del spo­ľah­li­vo zvlá­da prá­cu so ši­ro­kým spek­trom do­ku­men­tov vrá­ta­ne pa­sov i ďal­ších dok­la­dov to­tož­nos­ti.

ima­ge­FOR­MU­LA DR-C240 je i na­priek svo­jim kom­pak­tným roz­me­rom od­ol­ný a vďa­ka ti­chej pre­vádz­ke vhod­ný pre na­sa­de­nie v rôz­nych pros­tre­diach od ad­mi­nis­tra­tív­nych od­de­le­ní cez pod­ni­ko­vé stre­dis­ká až po mies­ta, kde do­chá­dza k sty­ku so zá­kaz­ník­mi. Me­dzi tie­to pros­tre­dia pat­rí nap­rík­lad re­cep­cia v ban­kách, ho­te­loch, ne­moc­ni­ciach i na úra­doch. Ske­ner je mož­né vy­užiť kde­koľ­vek, kde je čas­to pot­reb­né nas­ke­no­vať a spra­co­vať rôz­ne ty­py do­ku­men­tov vrá­ta­ne dok­la­dov to­tož­nos­ti.

Ske­ner ima­ge­FOR­MU­LA DR‑C240 sa mô­že poch­vá­liť vy­so­kou rých­los­ťou ske­no­va­nia až 45 str./min. ale­bo 90 obr./min. a maximál­nou den­nou zá­ťa­žou až 4 000 ske­nov. Vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu po­dá­va­ču do­ku­men­tov na 60 lis­tov mô­žu pou­ží­va­te­lia v rám­ci jed­nej úlo­hy nas­ke­no­vať i roz­sia­hlej­šie ma­te­riá­ly. Me­chan­izmus po­dá­va­ča pre veľ­ké za­ťa­že­nie, ultraz­vu­ko­vý sen­zor dvo­ji­té­ho po­dá­va­nia a tech­no­ló­gia uvoľ­ne­nia po dvo­ji­tom po­da­ní (DFR) za­is­ťu­jú naj­spo­ľah­li­vej­šie ske­no­va­nie v tej­to trie­de ske­ne­rov. Špič­ko­vú spo­ľah­li­vosť ma­jú pou­ží­va­te­lia k dis­po­zí­cii pri ske­no­va­ní rôz­nych ty­pov do­ku­men­tov vrá­ta­ne veľ­mi ten­ké­ho pa­pie­ra (od hod­no­ty gra­má­že 27 g/m2) i pa­sov s hrúb­kou až 4 mm. Ca­non ima­ge­FOR­MU­LA DR-C240 tak eli­mi­nu­je pot­re­bu vy­uží­vať špe­cia­li­zo­va­ný plo­chý ske­ner.

„Náš naj­nov­ší ske­ner je od­po­ve­ďou na do­pyt zá­kaz­ní­kov a pred­sta­vu­je cen­ný prí­ras­tok do pro­duk­to­vé­ho ra­du Ca­non ima­ge­FOR­MU­LA," ho­vo­rí Jiří Jed­lič­ka, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie ske­ne­rov spo­loč­nos­ti Ca­non CZ. „Trh s rie­še­nia­mi pre de­cen­tra­li­zo­va­né ske­no­va­nie ras­tie, a ras­tie tak i do­pyt po kom­pak­tných a sú­čas­ne vy­so­ko vý­kon­ných stol­ných do­ku­men­to­vých ske­ne­roch. Mo­del DR-C240 je v na­šom por­tfó­liu je­di­neč­ný tým, že umož­ňu­je po­mo­cou štan­dar­dné­ho po­dá­va­ča do­ku­men­tov ske­no­vať šir­šiu šká­lu do­ku­men­tov vrá­ta­ne pa­sov. Lep­šie tak mô­že­me spl­niť po­žia­dav­ky rôz­nych pros­tre­dí a spô­so­bov pou­ži­tia - od ske­no­va­nia in­for­má­cií o zá­kaz­ní­koch na re­cep­ciách bánk a ho­te­loch až po vy­ťa­že­né fi­rem­né od­de­le­nia."

Štan­dar­dnou sú­čas­ťou do­dáv­ky ima­ge­FOR­MU­LA DR-C240 je in­tui­tív­ny ske­no­va­cí software Ca­non Cap­tu­reOn­Touch 3, kto­rý zjed­no­du­šu­je ske­no­va­nie do­ku­men­tov do rôz­nych for­má­tov a umož­ňu­je vy­be­rať z via­ce­rých des­ti­ná­cií pre ulo­že­nie vý­sled­ných sú­bo­rov. Pou­ží­va­te­lia tak mô­žu svo­je ske­ny uk­la­dať i do clou­do­vých slu­žieb, ako je Sha­re­point, Drop­Box, Ever­no­te, OneD­ri­ve, Goog­leD­ri­ve aôebo Su­gar Sync. Software Ca­non Cap­tu­re­Per­fect na­vy­še sprís­tup­ňu­je pok­ro­či­lé fun­kcie pre efek­tív­ne ske­no­va­nie vrá­ta­ne auto­ma­tic­kej dáv­ko­vej se­pa­rá­cie a zó­no­vé­ho op­tic­ké­ho roz­poz­ná­va­nia zna­kov. Software za­hŕňa i ov­lá­dač Ko­fax VRS pre auto­ma­tic­ké vy­lep­šo­va­nie ob­ra­zo­vej kva­li­ty a ap­li­ká­ciu eCo­py PDF Pro, kto­rá po­nú­ka vý­kon­né nás­tro­je na vy­tvá­ra­nie, edi­tá­ciu a kon­ver­ziu PDF do­ku­men­tov.

No­vý ske­ner ima­ge­FOR­MU­LA DR-C240 bu­de v pre­da­ji na všet­kých ob­chod­ných mies­tach spo­loč­nos­ti Ca­non a u vy­bra­ných európ­skych dis­tri­bú­to­rov v prie­be­hu má­ja 2015.

Ďal­šie in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii na: ca­non-euro­pe.com

Zdroj: CANONOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter