Skvele vybavený MEIZU M1 Note za bezkonkurenčnú cenu prichádza na Slovensko

Čín­sky vý­rob­ca MEI­ZU pok­ra­ču­je v úto­ku pré­mio­vo vy­ba­ve­ných smar­tfó­nov na slo­ven­ský trh. Skve­le vy­ba­ve­ný MEI­ZU M1 No­te už mô­že­te náj­sť vo vy­bra­ných slo­ven­ských on­li­ne e-sho­poch, pri­čom v prie­be­hu ap­rí­la sa dos­ta­ne aj do po­nu­ky NAY Elek­tro­do­mu a ope­rá­to­ra O2. Te­le­fón s vlas­tným sys­té­mom Fly­me 4.0 po­nú­ka 5,5-pal­co­vý FullHD dis­plej od vý­rob­cu Sharp, Dual SIM pre­ve­de­nie, pod­po­ru 4G LTE sie­tí a od­ol­né po­ly­kar­bo­ná­to­vé te­lo s povr­cho­vou UV úp­ra­vou, kto­rá od­pu­dzu­je te­ku­ti­ny. Po­mer ce­na/vý­kon či­ní z MEI­ZU M1 No­te jas­né­ho ví­ťa­za v po­rov­na­ní s akým­koľ­vek kon­ku­ren­čným pro­duk­tom. Te­le­fón je u nás dos­tup­ný v bie­lej far­be a va­rian­te s 16 GB inter­nou pa­mä­ťou. MEI­ZU M1 No­te pl­ne ov­lá­da slo­ven­či­nu, servisn­ú pod­po­ru za­is­ťu­je spo­loč­nosť VSP Da­ta.

Te­le­fón na­bi­tý pr­vo­tried­ny­mi tech­no­ló­gia­mi

Fi­lo­zo­fia vý­vo­jo­vých in­ži­nie­rov MEI­ZU je, že naj­lep­ší te­le­fón je vy­ro­be­ný iba z naj­lep­ších kom­po­nen­tov. MEI­ZU M1 No­te je pre­to vy­ba­ve­ný 5,5-pal­co­vým dis­ple­jom s Full HD (1920 x 1080 pixelov) od vý­rob­cu Sharp s pok­ro­či­lou tech­no­ló­giou Pa­nel Self Ref­resh. Vďa­ka nej má ra­zan­tne niž­šiu spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie. Pri je­ho vý­ro­be je pou­ži­tá GFF tech­ni­ka la­mi­no­va­nia von­kaj­ších vrs­tiev dis­ple­ja, kto­ré zni­žu­jú mie­ru od­ra­zov a od­les­kov dis­ple­ja o 75 %!

meizu_m1_2.jpg meizu_m1.jpg

Cel­ko­vý do­jem z te­le­fó­nu zdô­raz­ňu­je osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek MT6752 s pod­po­rou 64-bi­to­vých inštruk­cií. MEI­ZU M1 No­te je vy­ba­ve­ný 13-me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom od Sam­sun­gu. Pris­vet­lo­va­nie scé­ny za­bez­pe­ču­je fo­tog­ra­fo­vi dvoj­tó­no­vá led­ka. Pre fo­tog­ra­fo­va­nie pred­ným fo­toa­pa­rá­tom ale­bo pre vi­deo­ho­vo­ry je te­le­fón vy­ba­ve­ný pät­me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom s f/2.0 ob­jek­tí­vom a tech­no­ló­giou Pu­re Cell, kto­rá sľu­bu­je mi­ni­ma­li­zá­ciu šu­mu v še­re.

Hra­vý di­zajn pre mla­dých

Mo­bil­ný te­le­fón MEI­ZU M1 No­te je ur­če­ný pri­már­ne mla­dej ge­ne­rá­cii uží­va­te­ľov. Pri hrúb­ke iba 8,9 mm vá­ži 145 gra­mov a je vy­ro­be­ný z jed­né­ho ku­su vop­red far­be­né­ho po­ly­kar­bo­ná­tu, kto­rý nes­trá­ca far­bu ani po ro­koch pou­ží­va­nia. Vnú­tor­né us­po­ria­da­nie kom­po­nen­tov je pev­ne usa­de­né do ša­si zo zlia­ti­ny hor­čí­ku. MEI­ZU M1 No­te ob­sa­hu­je 2 slo­ty pre SIM kar­ty.

Ener­giu pre nep­retr­ži­tú služ­bu pos­ky­tu­je te­le­fó­nu aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 3 140 mAh.

Pros­tre­die Fly­me 4.0

Uží­va­teľ­ské pros­tre­die Fly­me 4.0 je in­špi­ro­va­né tým naj­lep­ším z mo­bil­ných plat­fo­riem. Pou­ží­va­teľ ov­lá­da te­le­fón je­di­ným tla­čid­lom a sa­dou gest pre rých­le za­pnu­tie dis­ple­ja ale­bo kon­krét­nej ap­li­ká­cie jed­no­du­chým prej­de­ním prs­ta po dis­ple­ji. Fly­me 4.0 je cha­rak­te­ris­tic­ký mi­ni­ma­lis­tic­kým, av­šak hra­vým fa­reb­ným di­zaj­nom, kto­rý pris­pie­va k preh­ľad­né­mu a po­ho­to­vé­mu ov­lá­da­niu.

Pro­duk­to­vé fo­tog­ra­fie MEI­ZU M1 No­te vo vy­so­kom roz­lí­še­ní sú k dis­po­zí­cii na www.drop­box.com.

Ofi­ciál­nu webstrán­ku náj­de­te na www.mei­zu.com/en, slo­ven­ský fa­ce­boo­ko­vý pro­fil na www.fa­ce­book.com/Mei­zuS­lo­ven­sko.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie MEI­ZU M1 No­te:

 • Dis­plej: 5,5" od vý­rob­cu Sharp/AUO, 1920 x 1080 pxl, Go­ril­la Glass 3
 • Dá­ta: FDD-LTE / WCDMA / GSM
 • Pa­mäť: 2 GB RAM, 16 GB ROM, bez slo­tu na pa­mä­ťo­vé kar­ty
 • Pro­ce­sor: 8-jad­ro­vý 1,7 GHz Me­dia­tek MT6752
 • Ope­rač­ný sys­tém: Fly­me OS 4.0 na plat­for­me An­droid 4.4 (Kit­Kat)
 • Ko­nek­ti­vi­ta: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Blue­tooth 4.0, GPS, mic­roUSB
 • Fo­toa­pa­rát: 13 Mpix od vý­rob­cu Sam­sung, sve­tel­nosť f/2.2
 • Fo­toa­pa­rát - pred­ný: 5 Mpix, sve­tel­nosť f/2.0,
 • Ba­té­ria: 3 140 mAh
 • Roz­me­ry: 150,7 x 75,2 x 8,9 mm;
 • Hmot­nosť: 145 g
 • Od­po­rú­ča­ná ce­na: 219 eurOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter