Hromadná pripomienka za žiadosti o informácie bez zaručeného elektronického podpisu

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií pred­lo­ži­lo do neo­pod­stat­ne­ne skrá­te­né­ho pri­po­mien­ko­vé­ho ko­na­nia roz­siah­ly návrh no­ve­ly zá­ko­na č. 305/2013 Z. z. o elek­tro­nic­kom vý­ko­ne ve­rej­nej mo­ci. Niek­to­ré sú­čas­né us­ta­no­ve­nia toh­to zá­ko­na je mož­né inter­pre­to­vať tak, že v ich dôs­led­ku bu­de ob­me­dze­ná do­te­raj­šia mož­nosť za­sie­la­nia žia­dos­tí o in­for­má­cie pod­ľa zá­ko­na č. 211/2000 Z. z. o slo­bod­nom prís­tu­pe k in­for­má­ciám bez za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su.

Tou­to hro­mad­nou pri­po­mien­kou pre­to žia­da­me:

  • Za­ru­čiť jed­noz­nač­nú mož­nosť po­dá­va­nia žia­dos­tí o in­for­má­cie bez za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su, aj oby­čaj­ný­mi e-mai­lo­vý­mi žia­dos­ťa­mi, bez po­vin­nos­ti pou­ží­va­nia elek­tro­nic­kých for­mu­lá­rov.
  • Za­viesť po­vin­nosť pre ve­rej­nú sprá­vu, aby do­ku­men­ty do­ru­čo­va­né vy­ve­se­ním na fy­zic­kej úrad­nej ta­bu­li mu­se­li byť v rov­na­ký deň vy­ve­se­né aj na elek­tro­nic­kej úrad­nej ta­bu­li, aby sa eli­mi­no­va­la hroz­ba zmeš­ka­nia le­hôt v dôs­led­ku nes­práv­nej in­for­má­cie o ter­mí­ne zve­rej­ne­nia do­ku­men­tu, k čo­mu už v sú­čas­nos­ti do­chá­dza.

Zá­ro­veň žia­da­me, aby sa pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie k návr­hu no­ve­ly zá­ko­na predĺži­lo z 8 ka­len­dár­nych dní na štan­dar­dnú do­bu naj­me­nej 15 pra­cov­ných dní, pre­to­že na skrá­te­né pri­po­mien­ko­vé ko­na­nie neexis­tu­je žiad­ny dô­vod v zmys­le Le­gis­la­tív­nych pra­vi­diel vlá­dy. Ta­ký­to pos­tup je vec­ne neo­pod­stat­ne­ný a ob­me­dzu­je prá­vo ob­ča­nov vy­jad­riť sa k návr­hu zá­ko­na za pod­mie­nok sta­no­ve­ných Le­gis­la­tív­ny­mi pra­vid­la­mi vlá­dy.

Zá­kon o e-Go­ver­nmen­te pla­tí už od no­vem­bra 2013, av­šak až pos­tup­ne sa uka­zu­jú prak­tic­ké prob­lé­my a ba­rié­ry, kto­ré mô­že spô­so­biť v dôs­led­ku vy­ža­do­va­nia tech­no­ló­gií a pros­tried­kov, kto­ré veľ­ká časť ob­ča­nov za­tiaľ ne­má ale­bo ne­vie pou­ží­vať. Prík­la­dom mô­že byť zá­kon o pe­tič­nom prá­ve, kto­rý len od­ka­zo­va­ním na zá­kon o e-Go­ver­nmen­te v pô­vod­nom návr­hu vy­nu­co­val pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov (čo sa po­da­ri­lo zvrá­tiť hro­mad­nou pri­po­mien­kou) ale­bo zá­kon o na­do­bú­da­ní vlas­tníc­tva poľ­no­hos­po­dár­ske­ho po­zem­ku, kto­rý však v dôs­led­ku zá­ko­na o e-Go­ver­nmen­te pri pre­da­ji pô­dy po­vin­ne vy­ža­du­je pou­ži­tie elek­tro­nic­ké­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu.

Vy­nu­co­va­nie za­ru­če­né­ho elek­tro­nic­ké­ho pod­pi­su (ZEP), elek­tro­nic­kých for­mu­lá­rov, či elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov s ak­ti­vo­va­ným či­pom (eID) pre za­sie­la­nie žia­dos­tí o in­for­má­cie by vy­tvo­ri­lo znač­nú ba­rié­ru pre prís­tup k in­for­má­ciám. eID a ZEP za­tiaľ má len veľ­mi ma­lé per­cen­to ob­ča­nov. Sof­tvér a za­ria­de­nie pre ich pou­ží­va­nie sú za­tiaľ má­lo roz­ší­re­né a štát na­priek opa­ko­va­ným prís­ľu­bom od de­cem­bra 2013 ne­pos­ky­tol pot­reb­ný sof­tvér pre iný ope­rač­ný sys­tém, než je ko­merč­ný sys­tém od fir­my Mic­ro­soft. eID a ani ZEP tak stá­le nie je mož­né pou­ží­vať z ope­rač­ných sys­té­mov App­le Mac OS X, GNU/Li­nux a ani z mo­bil­ných za­ria­de­ní, tab­le­tov či mo­bi­lov. Pri­tom zhru­ba 20 % zob­ra­ze­ní slo­ven­ských webo­vých strá­nok slo­ven­ský­mi pou­ží­va­teľ­mi sa v sú­čas­nos­ti us­ku­toč­ňu­je z mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré štát pre pou­ží­va­nie eID, ZEP a množ­stva štát­nych elek­tro­nic­kých slu­žieb vô­bec ne­pod­po­ru­je.

Tú­to hro­mad­nú pri­po­mien­ku je mož­né pod­po­riť naj­nes­kôr vo štvr­tok 16. ap­rí­la 2015.

Za sig­na­tá­rov hro­mad­nej pri­po­mien­ky:

Šte­fan Szil­va, ste­fan.szil­va@gmail.com, tel: 02/63815220
On­drej Dos­tál, on­drej­dos­tal@in­sti­tu­te.sk tel.: 0905 - 914 879

Hro­mad­nú pri­po­mien­ku je mož­né pod­po­riť na ad­re­se: http://www.chan­ge­net.sk/?sec­tion=kam­pa­ne&x=808149

Návrh zá­ko­na: https://lt.jus­ti­ce.gov.sk/Ma­te­rial/Ma­te­rialWorkflow.aspx?in­stEID=-1&ma­tEID=7976&lan­gEID=1

Zoz­nam ďal­ších sig­na­tá­rov hro­mad­nej pri­po­mien­ky:

Vla­di­mír Špá­nik, pred­se­da Zdru­že­nia ob­ča­nov mies­ta a ob­cí Slo­ven­ska (ZO­MOS)
Ivan Kuhn, ana­ly­tik Kon­zer­va­tív­ne­ho in­šti­tú­tu M. R. Šte­fá­ni­ka (KI)
Nor­bert Bráz­da, por­tál Chan­ge­net.sk
Mar­tin Šech­ný, IT špe­cial­ista, Spo­loč­nosť pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie
Ju­raj Pet­ro­vič, pod­pred­se­da OKS
Du­šan Slo­bo­da, ana­ly­tik Kon­zer­va­tív­ne­ho in­šti­tú­tu M. R. Šte­fá­ni­ka (KI), edi­tor por­tá­lu Prá­vo na dob­rú sa­mos­prá­vu, sa­mos­pra­va.in­sti­tu­te.sk
Zsolt Ki­rá­ly, šéf­re­dak­tor Körkép.sk
Be­lo Hef­ler, šé­fe­di­tor por­tá­lu in­fo­Roz­na­va.sk
Gá­bor Gren­del, pod­pred­se­da NO­VA
Adam Val­ček ak­tiv­ista, no­vi­nár
Mar­tin Du­bé­ci, ana­ly­tik, o.z. Al­fa
Mar­cel Za­jac, Cen­trum pre fi­lan­tro­piu
Jo­zef Me­čiar, Ša­la, NO­VA, autor por­tá­lu no­va-sa­mos­pra­va.sk
Ju­raj Sma­ta­na, uči­teľ a pos­la­nec mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva, Po­važ­ská Bys­tri­ca, ZME­NA ZDO­LAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter