LG predstavuje intuitívny a individualizovaný UX 4.0

lg_g4.jpg Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vi­la naj­nov­šie pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die pre mo­bil­né za­ria­de­nia - LG UX 4.0. To bu­de sú­čas­ťou LG G4, oča­ká­va­nej no­vin­ky toh­to ro­ku, kto­rá bu­de uve­de­ná kon­com ap­rí­la 2015 v Lon­dý­ne. Vy­lep­še­né pros­tre­die po­núk­ne uží­va­te­ľom jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie, mož­nosť ma­nuál­ne­ho nas­ta­ve­nia fo­toa­pa­rá­tu či rad ďal­ších fun­kcií.

„Chce­me na­šim zá­kaz­ní­kom maximál­ne uľah­čiť a sprí­jem­niť kaž­do­den­né pou­ží­va­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Pre­to sme vy­vi­nu­li LG UX 4.0, kto­ré­ho hlav­ný­mi pred­nos­ťa­mi sú jed­no­du­chosť, rých­losť a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie", ko­men­tu­je Mi­chal Do­min zo slo­ven­skej po­boč­ky LG.

Od pred­sta­ve­nia te­le­fó­nu LG Op­ti­mus G v ro­ku 2012 je kaž­do­roč­ne spo­loč­ne s no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou ra­du G uve­de­né aj no­vé uží­va­teľ­ské pros­tre­die:

Ver­zia

Hlav­né fun­kcie

Prí­nos pre uží­va­te­ľov

UX 1.0

Quick Me­mo, QSli­de

Efek­tív­na sprá­va

UX 2.0

Knoc­kON, Knoc­kCo­deTM

Väč­ší kom­fort

UX 3.0

Ges­tu­re Shot, Touch & Shoot

Jed­no­duch­šie pou­ží­va­nie

UX 4.0

Ma­nuál­ne nas­ta­ve­nie fo­toa­pa­rá­tu (Ca­me­ra Ma­nual Mo­de), Chyt­ré no­ti­fi­ká­cie (Smart No­ti­ce)

Per­so­na­li­zo­va­né uží­va­teľ­ské pros­tre­die

Pred­chá­dza­jú­ce ver­zie UX sa za­me­ria­va­li na väč­ší kom­fort pri pou­ží­va­ní in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, av­šak LG UX 4.0 uží­va­te­ľom pri­ne­sie aj op­ti­ma­li­zo­va­né a in­di­vi­dua­li­zo­va­né pros­tre­die. Niek­to­ré fun­kcie ma­jú jed­no­duch­šie ov­lá­da­nie, nap­rík­lad Quick Shot mož­no te­raz spus­tiť jed­no­du­chým dvoj­kli­kom za­dné­ho tla­čid­la ale­bo smart Bulle­tin auto­ma­tic­ky ge­ne­ru­je dô­le­ži­té in­for­má­cie z rôz­nych ap­li­ká­cií na jed­nu strán­ku pre čo naj­väč­šie uží­va­teľ­ské po­ho­dlie.

Tri re­ži­my pre do­ko­na­lé sním­ky

Fo­toa­pa­rát je mož­né nas­ta­viť do troch re­ži­mov - Simp­le, Ba­sic a Ma­nual. Nas­ta­ve­nie Simp­le vy­tvo­rí fo­tog­ra­fie po­mo­cou auto­ma­tic­ké­ho nas­ta­ve­nia. Ma­nuál­ne ov­lá­da­nie však po­te­ší aj ná­roč­ných fo­tog­ra­fov, kto­rí chcú mať pl­nú kon­tro­lu nad svo­ji­mi sním­ka­mi.

Per­so­na­li­zo­va­ný ka­len­dár a chyt­ré poz­nám­ky

Nas­ta­ve­nie ka­len­dá­ra umož­ňu­je jed­no­du­ché or­ga­ni­zo­va­nie ča­su po­mo­cou jed­no­du­chých gest, pre­sú­va­nie uda­los­tí aj syn­chro­ni­zá­ciu s úč­ta­mi na so­ciál­nych mé­diách. Vy­lep­še­ná fun­kcia Smart No­ti­ces ob­sa­hu­je ak­tuál­ne in­for­má­cie o po­ča­sí, dop­ra­ve a ďal­šie dá­ta, kto­ré zod­po­ve­da­jú den­nej ru­ti­ne ale­bo plá­nom pod­ľa bež­né­ho sprá­va­nia či ka­len­dá­ra pou­ží­va­te­ľa.

„Vy­lep­ši­li sme aj Ga­lé­riu, v kto­rej sa fo­tog­ra­fie ra­dia do al­bu­mov pod­ľa mies­ta a dá­tu­mu ich vy­ho­to­ve­nia a no­vin­kou je aj Rin­gto­ne ID, kto­rý auto­ma­tic­ky vy­tvá­ra uni­kát­ne zvo­ne­nie pre kaž­dý jed­not­li­vý kon­takt v zoz­na­me ob­ľú­be­ných," opi­su­je no­vin­ky Mi­chal Do­min.

Zdroj: LGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter