SOFTIP je najlepším partnerom SAP Business One za rok 2014

SOF­TIP potvr­dil dl­ho­do­bo do­mi­nan­tnú po­zí­ciu me­dzi par­tner­mi spo­loč­nos­ti SAP pre pre­daj a na­sa­dzo­va­nie rie­še­nia SAP Bu­si­ness One. To je ur­če­né na ria­de­nie všet­kých pro­ce­sov od vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi, mar­ke­ting, vý­ro­bu, skla­do­va­nie, pre­daj či úč­tov­níc­tvo v ma­lých a stred­ných pod­ni­koch. SOF­TIP pros­tred­níc­tvom svo­jich od­bor­ných kon­zul­tan­tov zreali­zo­val v ro­ku 2014 viac ako po­lo­vi­cu je­ho im­ple­men­tá­cií v SR a zís­kal ti­tul Naj­lep­ší par­tner SAP Bu­si­ness One na Slo­ven­sku.

Oce­ne­nie zís­kal SOF­TIP za naj­vyš­ší ob­jem pre­da­ných li­cen­cií a naj­vyš­ší po­čet no­vých zá­kaz­ní­kov v ro­ku 2014. Naj­výz­nam­nej­šie ús­peš­né im­ple­men­tá­cie spo­loč­nosť zreali­zo­va­la v mi­nu­lom ro­ku v STM Slo­va­kia, DKI PLAST, NO­VIS Pois­ťov­ňa, Poš­to­vá ban­ka Fi­nan­čné služ­by a UNI­TED TRA­VEL. Pos­led­ná me­no­va­ná potvr­di­la aj schop­nosť SOF­TI­Pu reali­zo­vať pro­jek­ty nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v za­hra­ni­čí.

„Oce­ne­nie od glo­bál­ne­ho líd­ra ako SAP, je pre nás mi­mo­riad­ne pres­tíž­ne. Je dô­ka­zom, že sys­te­ma­tic­ká kva­lit­ná spo­lup­rá­ca pri­ná­ša ovo­cie a je vý­raz­ným be­ne­fi­tom aj pre na­šich zá­kaz­ní­kov. Ma­jú is­to­tu, že služ­by líd­ra na tr­hu im nie­len uľah­čia na­sa­dzo­va­nie sys­té­mu SAP Bu­si­ness One, ale aj je­ho nás­led­nú pod­po­ru. Obzvlášť sme hr­dí aj na fakt, že SOF­TIP je schop­ný pris­pô­so­biť rie­še­nie kon­krét­nym po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov a vy­ví­jať tiež vlas­tné nad­stav­bo­vé mo­du­ly, kto­ré roz­ši­ru­jú je­ho fun­kcio­na­li­tu," po­ve­dal Ing. Mi­ros­lav Mi­chá­lek, pro­duk­to­vý ma­na­žér spo­loč­nos­ti SOF­TIP pre SAP Bu­si­ness One.

Od ro­ku 2007 je SOF­TIP jed­ným z naj­ús­peš­nej­ších par­tne­rov spo­loč­nos­ti SAP v re­gió­ne V4. Je­ho cer­ti­fi­ko­va­ní od­bor­ní kon­zul­tan­ti ma­jú skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou SAP Bu­si­ness One v de­siat­kach slo­ven­ských aj nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí z rôz­nych od­vet­ví. Me­dzi naj­výz­nam­nej­ších zá­kaz­ní­kov pa­tria Di­rect Par­cel Dis­tri­bu­tion (DPD), KOFT Bra­tis­la­va, Jun­ghein­rich, QUIL­TEX, UPC BROAD­BAND SLO­VA­KIA a mno­hí ďal­ší.

In­for­mač­ný sys­tém SAP Bu­si­ness One je dos­tup­ný v 41 ja­zy­ko­vých mu­tá­ciách pre viac ako 150 kra­jín, v kto­rých je lo­kál­ne pre­dá­va­ný a pod­po­ro­va­ný v sú­la­de s mies­tnou le­gis­la­tí­vou. Vďa­ka to­mu mô­žu je­ho zá­kaz­ní­ci roz­ši­ro­vať svo­je pod­ni­ka­nie nie­len do­ma, ale aj v za­hra­ni­čí.

Zdroj: SOFTIPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter