Vychytávky a rady od tých najskúsenejších na konferencii MARKETING LIVE 2015!

Naj­lep­ší MAR­KETÉRI ve­dia, že krá­ľom ús­pe­chu je „TEXT". Naj­lep­ší mar­ke­té­ri POZ­NAJÚ naj­efek­tív­nej­šie STRATÉGIE v ko­mu­ni­ká­cii.

MAR­KE­TING LI­VE 2015 bu­de je­di­neč­nou príl­eži­tos­ťou stret­núť NAJ mar­ke­té­rov už 22. ap­rí­la v Bra­tis­la­ve! Prog­ram kon­fe­ren­cie je opäť pes­trý, neo­do­la­teľ­ný a na­bi­tý in­for­má­cia­mi. Za­ují­ma­vos­ťou 12. roč­ní­ka Mar­ke­ting Li­ve je mož­nosť na­mixovať si svoj prog­ram na mie­ru. Doo­be­da sa poz­va­ní reč­ní­ci bu­dú ve­no­vať veľ­kej té­me „stra­te­gic­ký mar­ke­ting" a poo­bed­ňaj­šia časť prog­ra­mu sa roz­de­lí te­ma­tic­ky do 3 kon­fe­ren­čných sál. Účas­tník kon­fe­ren­cie bu­de mať mož­nosť doz­ve­dieť sa viac o ko­mu­ni­kač­ných stra­té­giách, per­so­na­li­zo­va­nom a per­so­nál­nom mar­ke­tin­gu, či SEO a con­tent mar­ke­tin­gu.

Kasaj_Vidovic_Pukalovic.png

Na kon­fe­ren­ciu pri­ja­li poz­va­nie ta­len­to­va­ný a mno­hok­rát oce­ne­ný Ivan Ka­saj /Pro­vo­ca­tion bu­reau/, za­kla­da­teľ bra­tis­lav­ské­ho ma­ra­tó­nu a noč­né­ho be­hu Bra­tis­la­vou Pe­ter Pu­ka­lo­vič /Be Cool /, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Pan­ta Rhei Pe­ter Ko­čal­ka, con­tent mar­ke­ting expert Eduard Ra­di­mák /Con­tent Mar­ke­ting Hub/. Na kon­fe­ren­cii vy­stú­pi aj Mi­chal Ky­se­li­ca men­tor vý­kon­né­ho ži­vot­né­ho štý­lu a za­kla­da­teľ por­tá­lu PO­SIL­KA.TV, kto­rý má bo­ha­té skú­se­nos­ti s vi­deo­mar­ke­tin­gom. Youtu­be ka­ná­ly, kto­ré spra­vu­je a op­ti­ma­li­zu­je pre­ko­na­li hra­ni­cu 900 mi­lió­nov vi­de­ní.

In­špi­rá­ciu a krea­tív­ne ná­pa­dy náj­du mar­ke­té­ri v pred­náš­ke „Mar­ke­ting's new gol­den age." Po pr­výk­rát na Slo­ven­sku pri­ví­ta­me iko­nu zo sve­ta di­gi­tál­ne­ho mar­ke­tin­gu krea­tív­ne­ho ria­di­te­ľa Pau­la Kur­ze­ju, na­zý­va­né­ho aj „SOUL of Lon­don Redwood agen­cy". Paul za­stre­šo­val di­gi­tál­nu a prin­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu pre via­ce­rých glo­bál­nych klien­tov ako nap­rík­lad Vol­vo, Barclays, M&S, Boots, Maz­da, Vir­gin Me­dia, Shell, Es­prit, La Re­dou­te, Land Ro­ver, P&G, Am­nes­ty, Fu­jit­su a ďal­šie.

Kurzeja_Kyselica.png

Viac o mo­ne­ti­zá­cii ako biz­nis stra­té­gii spe­ňa­žo­va­nia on­li­ne pro­jek­tov prez­ra­dí Pa­vol Ku­bán /SCR Inter­ac­ti­ve, AD­MA/. O skú­se­nos­tiach s efek­tív­ny­mi a nee­fek­tív­ny­mi kam­pa­ňa­mi na kon­krét­ne­ho zá­kaz­ní­ka sa po­de­lí Sil­via Wen­derlo­vá /Kle­no­ty Aurum/, o ús­peš­ných ca­se stu­dies Ko­fi­la a COOP Jed­no­ta a ako efek­tív­ne vy­užiť on­li­ne mar­ke­ting pre re­tail sa účas­tní­ci doz­ve­dia v pred­náš­ke Pav­la Ur­ba­na /PRIA SYS­TEM/.

Iný poh­ľad na svet a ako je mož­né ži­viť sa blo­go­va­ním o svo­jich zá­žit­koch pri­ne­sie pred­náš­ka Alexan­dry Ko­vá­čo­vej, kto­rá je cra­zy, sexy, fun­tra­ve­ler blo­ger­kou a ces­to­va­teľ­kou na pl­ný úvä­zok. Dob­ré sprá­vy pre všet­kých mar­ke­té­rov na té­mu „osob­ný bran­ding" pri­ne­sie vo svo­jej pred­náš­ke Lu­káš Ba­koš z Maxman Con­sul­tants.

Prog­ram kon­fe­ren­cie os­vie­ži pa­ne­lo­vá dis­ku­sia, kto­rá sa za­me­ria na seg­men­tá­ciu, di­fe­ren­co­va­ný a ne­di­fe­ren­co­va­ný mar­ke­ting, ana­lý­zu ži­vot­né­ho cyk­lu, na ko­neč­né­ho spot­re­bi­te­ľa a je­ho ná­kup­né roz­ho­do­va­nie.

Viac in­for­má­cií o prog­ra­me, ďal­ších pred­ná­ša­jú­cich a mož­nos­tiach re­gis­trá­cie si mô­že­te po­zrieť na www.in­formslo­va­kia.sk. Náj­de­te tu tak­tiež me­ná už re­gis­tro­va­ných účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

Zdroj: Ja­na Muj­ko­šo­vá, +421 911 175 753, In Form Slo­va­kia, s.r.o.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter