ESET pridáva do svojej Technologickej aliancie StorageCraft, odborníka v oblasti zálohovania a obnovy dát

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi, pri­dá­va do svo­jej Tech­no­lo­gic­kej alian­cie Sto­ra­geC­raft, pop­red­né­ho od­bor­ní­ka na rie­še­nia ur­če­né na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát. Exis­tu­jú­ci fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti ESET bu­dú mať pre­to mož­nosť pri­dať do svoj­ho nie­koľ­ko stup­ňo­vé­ho bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia aj zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát Sto­ra­geC­raft pria­mo od svoj­ho ESET pre­daj­cu

Sprá­va in­šti­tú­tu Po­ne­mon ho­vo­rí, že stra­ta dát sto­jí fir­my prie­mer­ne 7900 do­lá­rov (7340 eur) za kaž­dú mi­nú­tu od­stáv­ky. Sto­ra­geC­raft ako sú­časť ESET Tech­no­lo­gic­kej alian­cie, umož­ní na­šim par­tne­rom a zá­kaz­ní­kom pri­dať to­to rie­še­nie do svo­jej viacvrstvo­vej ochra­ny," ho­vo­rí Je­ro­ni­mo Va­re­la, ria­di­teľ glo­bál­ne­ho ob­cho­du spo­loč­nos­ti ESET.

ESET spus­til svo­ju Tech­no­lo­gic­kú alian­ciu v ro­ku 2013. Ide o in­teg­rač­né par­tner­stvo, kto­ré­ho cie­ľom je lep­šie chrá­niť fir­my pros­tred­níc­tvom dopl­nko­vých bez­peč­nos­tných rie­še­ní. Všet­ci čle­no­via ESET Tech­no­lo­gic­kej alian­cie sú stra­te­gic­ky vy­bra­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré sa špe­cia­li­zu­jú v kon­krét­nom bez­peč­nos­tnom od­vet­ví a zá­ro­veň vhod­ne dopĺňa­jú pro­duk­to­vé por­tfó­lio ESE­Tu.

Sto­ra­geC­raft po­nú­ka oce­ňo­va­né rie­še­nie ur­če­né na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát, ochra­nu dát a mig­rá­ciu pre fy­zic­ké, vir­tuál­ne a hyb­rid­né pros­tre­dia Win­dows a Li­nux. Rie­še­nie umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom za­cho­vať kon­ti­nui­tu ob­chod­ných čin­nos­tí v prí­pa­de ka­tas­tro­fy, vý­pad­ku sys­té­mov ale­bo iných nep­red­po­ve­da­teľ­ných uda­los­tí. Zni­žu­je dĺžku vý­pad­ku a pre­vádz­ko­vé nák­la­dy, zlep­šu­je za­bez­pe­če­nie a sta­bi­li­tu sys­té­mov.

„Ako exklu­zív­ny pre­daj­ca rie­še­ní ESET a tak­tiež Sto­ra­geC­raft som veľ­mi rád, že doš­lo k to­mu­to par­tner­stvo," ho­vo­rí Mitch Miller, ma­ji­teľ a pre­zi­dent Dy­na­mic Com­pu­ter So­lu­tions. „Bez­peč­nosť a ob­no­va dát idú ru­ka v ru­ke. Pos­tup­ne sa aj na­ši zá­kaz­ní­ci za­me­ria­va­jú na kom­plexnej­ší prís­tup k bez­peč­nos­ti a hľa­da­jú je­den zdroj, kto­rý pok­ry­je ich bez­peč­nos­tné pot­re­by. Či už ide o dá­to­vú ale­bo har­dvé­ro­vú časť, tí­to dva­ja vý­rob­co­via po­nú­ka­jú rie­še­nia naj­lep­šie vo svo­jej trie­de," dopĺňa Miller.

„V sú­čas­nom 24-ho­di­no­vom fi­rem­nom pros­tre­dí si spo­loč­nos­ti ne­mô­žu do­vo­liť stop­núť na deň svo­je služ­by kvô­li prí­rod­ným ka­tas­tro­fám ale­bo stra­te dát. Z to­ho dô­vo­du je dô­le­ži­té, aby bo­lo sú­čas­ťou kom­plexnej fi­rem­nej bez­peč­nos­tnej stra­té­gie aj rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát," vy­svet­ľu­je Mi­ke Kunz, vice­pre­zi­dent ce­los­ve­to­vé­ho pre­da­ja Sto­ra­geC­raft. „Vý­ber ESE­Tu ako náš­ho pre­fe­ro­va­né­ho bez­peč­nos­tné­ho par­tne­ra nez­lep­šu­je len skú­se­nosť na­šich zá­kaz­ní­kov ale im aj po­nú­ka prís­tup k naj­lep­ším rie­še­niam, kto­ré sú mo­men­tál­ne na tr­hu," ho­vo­rí Kunz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter