ČR: Začínajúci podnikatelia trápia byrokracie, štát však povinnosti ďalej redukuje

Za­čí­na­jí­cím pod­ni­ka­telům v Čes­ku čas­to nej­ví­ce kom­pli­ku­je byz­nys nadměrná ad­mi­nis­tra­ti­va spo­je­ná se vzni­kem za­klá­da­né spo­leč­nos­ti. Pod­le někte­rých fi­rem je pod­po­ra no­vých pod­ni­ka­telů sla­bá, va­dí jim až by­rok­ra­tic­ká džung­le. Stát se to chys­tá do bu­douc­na změnit. Re­du­ko­val už in­for­mač­ní po­vin­nos­ti fi­rem a za­vedl jed­nu vol­nou živ­nost na­mís­to ví­ce než 120 před­cho­zích. V dal­ších kro­cích chce ještě pok­ra­čo­vat.

Zá­jem o no­vé pod­ni­ka­tel­ské příle­ži­tos­ti na tr­hu je znač­ný. Jen lo­ni vznik­lo v Čes­ké re­pub­li­ce 95 151 no­vých spo­leč­nos­tí," říká Ja­ros­lav Ho­lý ze spo­leč­nos­ti Im­per, kte­rá po­mo­cí své ap­li­ka­ce Merk.cz sle­du­je úda­je o fir­mách. Pod­le od­bor­níků vzni­ká ny­ní vel­ké množ­ství zej­mé­na men­ších tech­no­lo­gic­kých fi­rem, kte­ré čas­to půso­bí v dy­na­mic­ky se roz­ví­je­jí­cím seg­men­tu mo­bil­ních ap­li­ka­cí. Dy­na­mic­ký roz­voj se tý­ká pod­le údajů Mi­nis­ter­stva průmys­lu a ob­cho­du ta­ké auto­mo­bi­lo­vé­ho průmys­lu, ob­ráběcích a tvářecích strojů, mik­roelek­tro­ni­ky ne­bo me­chat­ro­ni­ky.

Si­tua­ci ko­lem vzni­ku no­vé­ho pod­ni­ka­tel­ské sub­jek­tu ov­šem pod­le od­bor­níků stěžu­je nadměrná ad­mi­nis­tra­ti­va. „V tom­to oh­le­du patříme stá­le k nej­hor­ším ze­mím v rám­ci Ev­rop­ské unie," mys­lí si ana­ly­tik spo­leč­nos­ti Cyrrus Jiří Šima­ra. Spo­lu­zak­la­da­tel inter­ne­to­vé­ho vy­hle­dá­va­če le­te­nek níz­ko­nák­la­do­vých dop­ravců Sky­pic­ker.com Jiří Hla­ven­ka je­ho slo­va potvr­zu­je a tvr­dí, že pod­po­ra stá­tu je pro za­čí­na­jí­cí pod­ni­ka­te­le ma­lá. „Za­čí­na­jí­cím pod­ni­ka­telům by hodně po­moh­lo, kdy­by vůči nim byl stát to­le­ran­tní a ná­po­moc­ný v by­rok­ra­tic­ké džung­li. Vím z praxe, že mno­ho mla­dých li­dí s pod­ni­ka­tel­ský­mi ná­pa­dy se právě ta­dy za­lek­ne, že se vlas­tní­ho stá­tu bo­jí víc než kon­ku­ren­ce. Bo­hu­žel čas­to prá­vem," uvedl Hla­ven­ka, je­hož no­vý pro­jekt má am­bi­ci být do dvou let největším obo­ro­vým vy­hle­dá­va­čem na světě.

Stát v le­tech 2007-2013 v Ope­rač­ním prog­ra­mu Pod­ni­ká­ní a Ino­va­ce pod­pořil vznik ví­ce než 24 ti­síc no­vých pra­cov­ních míst. Ny­ní se chce za­měřit na ino­va­tiv­ní pro­jek­ty, napřík­lad v obo­rech dop­rav­ní a ener­ge­tic­ké stro­jí­ren­ství, elek­tro­ni­ka, elek­tro­tech­ni­ka, op­ti­ka, spe­ciál­ní stro­je, pok­ro­či­lé ma­te­riá­ly, no­vé che­mic­ké tech­no­lo­gie, le­tec­ký a kos­mic­ký průmysl. „Mi­nis­ter­stvo průmys­lu a ob­cho­du přip­ra­vu­je návrh no­vé­ho prog­ra­mu na pod­po­ru ap­li­ko­va­né­ho vý­zku­mu a expe­ri­men­tál­ní­ho vý­vo­je TRIO. Pos­lá­ním prog­ra­mu je pod­pořit ak­ti­vi­ty v ap­li­ko­va­ném vý­zku­mu, kte­ré bu­dou vy­uží­vat a dá­le roz­ví­jet po­ten­ciál v ob­las­ti tzv. klí­čo­vých tech­no­lo­gií. Jde o tech­no­lo­gie ná­roč­né na zna­los­ti a kva­li­fi­ko­va­nou pra­cov­ní sí­lu, vy­ža­du­jí­cí zá­sad­ní po­díl vý­zkum­ných ak­ti­vit a s rych­lý­mi ino­vač­ní­mi cyk­ly," vy­světlu­je Fi­lip Ma­tys z od­bo­ru ko­mu­ni­ka­ce a mar­ke­tin­gu Mi­nis­ter­stva průmys­lu a ob­cho­du.

Stát pod­le něj plá­nu­je i dal­ší kro­ky na sní­že­ní ad­mi­nis­tra­tiv­ní zá­těže, kte­rý­mi se za­bý­vá exper­tní sku­pi­na mi­nis­ter­stva. V mi­nu­los­ti by­ly re­du­ko­vá­ny někte­ré in­for­mač­ní po­vin­nos­ti, napřík­lad vý­pis z rejstříku trestů si za pod­ni­ka­te­le opatřuje živ­nos­ten­ský úřad. By­la ta­ké od­straněna po­vin­nost pod­ni­ka­te­le pro­ka­zo­vat své op­rávnění k pro­vo­zo­vá­ní živ­nos­ti tím, že mu­sí mít průkaz živ­nos­ten­ské­ho op­rávnění na pro­vo­zovně. Sní­žen byl po­čet vol­ných živ­nos­tí z ví­ce než 120 na jed­nu. Doš­lo k od­stranění po­vin­nos­ti pod­ni­ka­telů oh­la­šo­vat živ­nos­ten­ské­mu úřadu fak­tic­ké za­há­je­ní pro­vo­zo­vá­ní živ­nos­ti a k vy­puštění po­vin­nos­ti ozna­mo­vat úda­je ve­de­né v in­for­mač­ním sys­té­mu evi­den­ce oby­va­tel.

Za­čí­na­jí­cí fir­my mo­hou ak­tuálně vy­užít napřík­lad pod­po­ru z prog­ra­mu Zá­ru­ka. Je­ho cí­lem je po­mo­cí zvý­hodněných zá­ruk umož­nit reali­za­ci pod­ni­ka­tel­ských zá­měrů ma­lých pod­ni­ka­telů. Men­ší půjčky fir­mám do­sud pos­ky­to­va­lo ta­ké Ji­ho­mo­rav­ské ino­vač­ní cen­trum. Nově plá­nu­je i in­ves­ti­ce. „K pr­vním in­ves­ti­cím ze stra­ny nově zříze­né dceřiné spo­leč­nos­ti JIC IN­VEST by mělo do­jít v ro­ce 2015. Jsme ale v kon­tak­tu s in­ves­to­ry a fon­dy a fir­mám, kte­ré se o in­ves­ti­ci za­jí­ma­jí, zprostřed­ko­vá­vá­me jed­ná­ní i know-how," uved­la He­le­na To­vár­ko­vá z Ji­ho­mo­rav­ské­ho ino­vač­ní­ho cen­tra, kte­ré má ve svém por­tfo­liu oko­lo 60 fi­rem. No­vé fir­my pod­le ní vzni­ka­jí zej­mé­na v obo­ru bio­tech­no­lo­gií.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter