Karpatská nadácia zoorganizovala konferenciu o riešeniach nezamestnanosti mládeže.

Kar­pat­ská na­dá­cia zor­ga­ni­zo­va­la v pia­tok 27. mar­ca v Ko­ši­ciach kon­fe­ren­ciu Mla­dí a za­mes­tna­ní: Ako na to! Mla­dí ľu­dia na tram­po­lí­ne pra­cov­ných príl­eži­tos­tí. Cie­ľom kon­fe­ren­cie bo­lo ho­vo­riť o príl­eži­tos­tiach, kto­ré ve­dia mla­dým ľu­ďom po­núk­nuť prog­ra­my spo­lup­rá­ce in­šti­tú­cií z rôz­nych sek­to­rov.

Slo­ven­sko sa mie­rou ne­za­mes­tna­nos­ti mla­dých na úrov­ni cca 34 % za­ra­ďu­je k špič­ke EÚ. Vy­so­ká ne­za­mes­tna­nosť mla­dých na Slo­ven­sku je na­vy­še dl­ho­do­bým ja­vom. Mla­dí Slo­vá­ci če­lia mno­hým zne­vý­hod­ne­niam na tr­hu prá­ce. Rôz­ne pre­káž­ky, ako je aj ich vlas­tná nep­rip­ra­ve­nosť ale­bo chý­ba­jú­ca prax, ne­do­ká­žu čas­to pre­ko­nať a pa­da­jú do so­ciál­nej sie­te.

Kar­pat­ská na­dá­cia pre­to reali­zu­je pro­jekt Tram­po­lí­na, kto­rý po­má­ha mla­dým so vzde­la­ním, ale bez praxe, zís­kať zruč­nos­ti i skú­se­nos­ti a od­ra­ziť sa na tram­po­lí­ne príl­eži­tos­tí. Pro­jekt chce zá­ro­veň zlep­šiť me­dzi­sek­to­ro­vú spo­lup­rá­cu, te­da pri­zý­vať k rie­še­niu prob­lé­mu in­šti­tú­cie z rôz­nych sek­to­rov spo­loč­nos­ti.

Na kon­fe­ren­cii, na kto­rej sa zú­čas­tni­lo viac ako 80 účas­tní­kov sa ho­vo­ri­lo nie­len o pre­káž­kach, kto­ré na mla­dých ľu­dí na tr­hu prá­ce ča­ka­jú, o ich oča­ká­va­niach od bu­dú­cich za­mes­tná­va­te­ľov, no naj­mä o príl­eži­tos­tiach, kto­ré vie po­núk­nuť spo­lup­rá­ca or­ga­ni­zá­cií a in­šti­tú­cií z pod­ni­ka­teľ­ské­ho, aka­de­mic­ké­ho aj ne­zis­ko­vé­ho sek­to­ra.

Na kon­fe­ren­cii od­zne­lo via­ce­ro prík­la­dov dob­rej praxe vrá­ta­ne ich kon­krét­nych už nie­koľ­ko­roč­ných vý­sled­kov na mies­tnej úrov­ni. Tie­to, ako vra­ví Bar­ba­ra Kollá­ro­vá, ma­na­žér­ka pro­jek­tu Tram­po­lí­na, „sú pov­zbu­de­ním pre všet­ky ino­va­tív­ne ná­pa­dy a ini­cia­tí­vy v ob­las­ti zni­žo­va­nia ne­za­mes­tna­nos­ti a od­li­vu moz­gov zo zne­vý­hod­ne­ných re­gió­nov.

Me­dzi spík­ra­mi kon­fe­ren­cie bo­li ok­rem od­bor­ní­kov ako Mi­chal Va­šeč­ka z Ma­sa­ry­ko­vej uni­ver­zi­ty z Br­na, Bra­nis­lav Frk z Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty Pre­šov, aj zá­stup­co­via naj­výz­nam­nej­ších re­gio­nál­nych za­mes­tná­va­te­ľov (U.S. Steel Ko­ši­ce, s. r. o., T-Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o., VSE Hol­ding, a. s.) per­so­nál­nych agen­túr (Graf­ton Rec­ruit­ment Slo­va­kia), ale aj mla­dí pod­ni­ka­ví ľu­dia a rep­re­zen­tan­ti šir­šie­ho kar­pat­ské­ho re­gió­nu z Poľ­ska, Ma­ďar­ska, Čiech a Uk­ra­ji­ny.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter