Zákazníci O2 Paušálov sa môžu podeliť o nekonečno

Zá­kaz­ní­ci s prog­ra­mom O2 Pau­šál vo ver­zii Pla­ti­na ale­bo Di­amant, mô­žu až 4 svo­jim blíz­kym ve­no­vať ne­ko­neč­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku, v ČR a do ce­lej EÚ. Bez­plat­ný be­ne­fit mô­žu vy­uží­vať všet­ci zá­kaz­ní­ci s prog­ra­mom O2 Pau­šál. Ne­ko­neč­né vo­la­nia a SMS tak mô­žu mať už od 15Eur.

„V O2 vždy pri­ná­ša­me zá­kaz­ní­kom služ­by, kto­ré im ži­vot uľah­ču­jú. Ne­kom­pli­ku­je­me via­za­nos­ťou, pod­mien­ka­mi, či nez­my­sel­ný­mi po­ku­ta­mi. Náš zá­kaz­ník má mož­nosť slo­bod­ne sa roz­ho­do­vať me­dzi prog­ra­ma­mi a služ­ba­mi, tak ako mu to prá­ve naj­viac vy­ho­vu­je. Bo­li sme pr­ví, kto zá­kaz­ní­kom pri­nie­sol ne­ko­neč­né vo­la­nia. Te­raz umož­ňu­je­me na­šim zá­kaz­ní­kom to­to ne­ko­neč­no da­ro­vať. Zá­kaz­ník, kto­rý má Pla­ti­no­vý ale­bo Di­aman­to­vý O2 Pau­šál sa mô­že o svo­je neob­me­dze­né vo­la­nia po­de­liť s ďal­ší­mi 4 ľuď­mi. Je len na ňom, ko­mu ne­ko­neč­no ve­nu­je, prí­buz­ným, ka­ma­rá­tom, či ko­le­gom. Všet­ci si tak mô­žu uží­vať neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí aj ce­lej EÚ ke­dy­koľ­vek
a na aký­koľ­vek po­čet čí­siel. Chce­me, aby spo­lu ho­vo­ri­li, pre­to­že tak je to fér,"
uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

„Ko­mu­ni­ká­cia je naj­dô­le­ži­tej­ším a naj­do­ko­na­lej­ším nás­tro­jom v ru­kách člo­ve­ka, vďa­ka kto­ré­mu sa spoz­ná­va­me a bu­du­je­me si vzťa­hy. Tak ako sa me­ní ich sklad­ba a štruk­tú­ra, ne­vyh­nut­ne sa me­nia aj for­my, spô­so­by, frek­ven­cia ko­mu­ni­ká­cie. No jed­no os­tá­va, a to si­la ho­vo­re­né­ho slo­va. Otáz­ka „Ako sa máš?" vy­slo­ve­ná na­ším je­di­neč­ným tó­nom hla­su utu­ží vzťah viac, než aký­koľ­vek pí­sa­ný text. Ne­zá­le­ží pri­tom, či ide o naj­bliž­ších, s kto­rý­mi úz­ko a pra­vi­del­ne zdie­ľa­me svoj ži­vot ale­bo šir­ší ok­ruh pria­te­ľov, zná­mych, ko­le­gov, spo­lu­žia­kov, kto­rý sa nám aj vďa­ka mo­der­ným tech­no­ló­giám a so­ciál­nym sie­ťam čo­raz viac zväč­šu­je," uvied­la so­cio­lo­gič­ka Syl­via Po­ru­bä­no­vá.

„S na­ším Di­aman­to­vým ale­bo Pla­ti­no­vým O2 Pau­šá­lom mô­žu zá­kaz­ní­ci ob­da­ro­vať svo­jich blíz­kych s akým­koľ­vek O2 Pau­šá­lom neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi. Bez pop­lat­kov na­vy­še a há­či­kov pí­sa­ných ma­lý­mi pís­me­na­mi. Neob­me­dzu­je­me sa pri­tom na vo­la­nia vo vlas­tnej sie­ti, ale­bo zo­pár čí­siel v nej a zá­kaz­ní­ci si ich mô­žu uží­vať aj po prek­ro­če­ní hra­níc s Čes­kou re­pub­li­kou. Ak má te­da O2 Pau­šál s neob­me­dze­ný­mi vo­la­nia­mi je­den, mô­žu ho mať ďal­ší šty­ria," uvie­dol Igor Tóth, ve­dú­ci od­de­le­nia ko­mer­čné­ho mar­ke­tin­gu O2.

Mám to, máš to!

Zá­kaz­ní­ci Pla­ti­no­vé­ho a Di­aman­to­vé­ho O2 Pau­šá­lu mô­žu od 31. mar­ca 2015 da­ro­vať ďal­ším šty­rom svo­jim blíz­kym s akým­koľ­vek iným O2 Pau­šá­lom neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí na Slo­ven­sku, v ČR a do všet­kých kra­jín Európ­skej únie. Be­ne­fit mô­žu vy­uží­vať re­zi­den­ční aj fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci s O2 Pau­šá­lom. Ob­da­ro­va­ní zá­kaz­ní­ci ne­mu­sia byť ve­de­ní na rov­na­kej fak­tú­re ako dar­ca. Ten mô­že po­čas me­sia­ca ke­dy­koľ­vek zme­niť ob­da­ro­va­ných. Ak­ti­vá­cia služ­by je okam­ži­tá a ne­ča­ká sa na ko­niec fak­tu­rač­né­ho ob­do­bia, pri­čom o kaž­dej zme­ne zá­kaz­ní­ci obdr­žia no­ti­fi­kač­né SMS sprá­vy. Neob­me­dze­né vo­la­nia je mož­né ak­ti­vo­vať nie­len pria­mo na pre­daj­ni, ale aj pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Mo­je O2, SMS sprá­vy, zá­kaz­níc­kej lin­ky, či pria­mo na kto­rej­koľ­vek pre­daj­ni O2.

Ak­ti­vá­cia (mô­že iba O2 Pau­šál Pla­ti­na a O2 Pau­šál Di­amant) pre­bie­ha za­sla­ním bez­plat­nej SMS v tva­re: MAS­TO A 0949 123 456 na 99222.

Deak­ti­vá­cia (mô­žu všet­ci) pre­bie­ha za­sla­ním bez­plat­nej SMS v tva­re: MAS­TO D 0949 123 456 na 99222.

Nas­le­du­jú potvr­dzu­jú­ce SMS: Vá­že­ný zá­kaz­ník, služ­ba Zdie­ľa­né neob­me­dze­né vo­la­nia pre čís­lo 0949 123 456 bo­la ak­ti­vo­va­ná. Va­še O2"

Potvr­dzu­jú­ca SMS prí­de aj zá­kaz­ní­ko­vi so zís­ka­ným be­ne­fi­tom: „Vá­že­ný zá­kaz­ník, služ­ba Zdie­ľa­né neob­me­dze­né vo­la­nia Vám bo­la ak­ti­vo­va­ná. Služ­bu mô­že­te vy­uží­vať bez­plat­ne vďa­ka zá­kaz­ní­ko­vi s čís­lom 0949 123 456. Va­še O2"

Viac in­for­má­cií o služ­be Mám to, Máš to! náj­de­te na www.mam­to.o2.sk.

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter