Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska si zvolilo nových členov Správnej rady

Toh­to­roč­né val­né zhro­maž­de­nie IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska, kto­rú tvo­rí 89 naj­výz­nam­nej­ších spo­loč­nos­tí od­vet­via in­for­mač­ných a te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, svo­jou ak­tív­nou účas­ťou poc­til pán Nor­ber Mol­nár, ve­dú­ci slu­žob­né­ho úra­du Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu a pre­zi­dent Re­pub­li­ko­vej únie Slo­ven­ska, pán Ma­rián Jus­ko.

Pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska, Má­rio Le­lov­ský ot­vo­ril val­né zhro­maž­de­nie pred­sta­ve­ním ak­ti­vít za rok 2014, za kto­rým nas­le­do­va­lo pred­sta­ve­nie stra­té­gie IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska na naj­bliž­šie ob­do­bie pod me­nom ITAS 2020 a naj­mä no­vej Ná­rod­nej Koa­lí­cie pre Di­gi­tál­ne Po­vo­la­nia, kto­rá pat­rí do ak­ti­vít Európ­skej ko­mi­sie zná­mej pod náz­vom Grand Coa­li­tion for Di­gi­tal Jobs.

„Po­zí­cia pre­zi­den­ta IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska pre mňa pred­sta­vu­je ob­rov­ský zá­vä­zok a aj po pr­vom ro­ku je stá­le nes­mier­nu vý­zvou. Prie­my­sel, kto­rý za­stu­pu­je na­ša aso­ciá­cia pat­rí me­dzi je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších pre roz­voj eko­no­mi­ky Slo­ven­ska no zá­ro­veň aj o je­den z tých naj­za­ned­bá­va­nej­ších. Pre­to sme sa cho­pi­li po­nu­ky Európ­skej ko­mi­sie na spo­lup­rá­cu pri vy­tvá­ra­ní Ná­rod­nej koa­lí­cie pre Di­gi­tál­ne Po­vo­la­nia, kto­rá bu­de spá­jať náš prie­my­sel so zá­stup­ca­mi na stra­ne vlá­dy ako aj tre­tie­ho sek­to­ra," ho­vo­rí Má­rio Le­lov­ský a pok­ra­ču­je: „Je naj­vyš­ší čas zme­niť sys­tém vzde­lá­va­nia a už sa ne­mô­že­me vy­ho­vá­rať na po­zos­tat­ky z mi­nu­los­ti, nie­len na­ši čle­no­via neus­tá­le po­ci­ťu­jú ne­dos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej si­ly s IKT zruč­nos­ťa­mi ale aj prog­nó­zy Európ­skej ko­mi­sie ho­vo­ria o stov­kách ti­sí­cov bu­dú­cich pra­cov­ných miest, kto­ré bez IKT zna­los­tí a zruč­nos­tí bu­dú práz­dne".

Úspe­chy pri­chá­dza­jú po­ma­ly, ale iba v mi­nu­lom týž­dni sa ITA­Su po­da­ri­lo pre­sa­diť vy­tvo­re­nie no­vej sku­pi­ny od­bo­rov stre­doš­kol­ské­ho od­bor­né­ho vzde­lá­va­nia pre IKT pod čís­lom 25, v tých­to týž­dňoch ITAS ak­tív­ne par­ti­ci­pu­je na príp­ra­ve dô­le­ži­té­ho Autor­ské­ho zá­ko­na, kto­rý by mal vstú­piť do plat­nos­ti od 1.1.2016. a vý­škou náh­rad od­mien auto­rom mô­že ov­plyv­niť kon­ku­ren­cies­chop­nosť IKT prie­mys­lu na So­ven­sku. „Tu to však iba všet­ko za­čí­na," pok­ra­ču­je Má­rio Le­lov­ský, „je to beh na veľ­mi dl­hú trať a vzde­lá­va­nie spo­lu s le­gis­la­tí­vou sú pre nás sta­veb­né pi­lie­re, kto­ré mô­žu ot­vo­riť ces­tu pl­ne di­gi­tál­nej eko­no­mi­ke a ča­som aj jed­not­né­mu Európ­ske­mu di­gi­tál­ne­mu tr­hu, kto­rý ne­bu­de jed­not­ný iba na pa­pie­ri, či v re­gu­lá­ciách."

Účas­tní­ci val­né­ho zhro­maž­de­nia IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska zvo­li­li no­vých čle­nov Správ­nej ra­dy ITAS pre nad­chá­dza­jú­ce dvoj­roč­né fun­kčné ob­do­bie v zlo­že­ní: Fran­ti­sek Ba­ra­nec (Cis­co), Mar­tin Džbor, (T-Sys­tems), Emil Fi­toš (Atos IT So­lu­tions and Servic­es), Mar­ce­la Hav­ri­lo­va (Mic­ro­soft), Ras­tis­lav Ku­lich (Goog­le), Pet­ra Ku­cer (ED­Sys­tem), Mi­ros­lav Ma­jo­roš (Slo­vak Te­le­kom), Ivan Mar­tak (Oran­ge), Mar­tin Mur­gáč (IBM), On­drej Smo­lar (Soit­ron). Správ­na ra­da je rep­re­zen­ta­tív­nym a kon­trol­ným or­gá­nom ITAS.

Pre­zí­dium je ria­dia­cim or­gá­nom IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska a pre­zi­dent je vý­kon­ným a šta­tu­tár­nym or­gá­nom. Člen­mi pre­zí­dia ITAS sú od ro­ku 2014: Ján Ada­mec (Te­le­kom), Šte­fan Do­bák (Gra­tex), Mi­chal Hra­bo­vec (Ana­soft), Ma­rián Ma­rek (Po­sAm), Ľubo Oč­ko (Rac­kSca­le), Šte­fan Pe­ter­gáč (Da­ta­lan), Ma­rián Ská­ka­la (Soit­ron), On­drej So­čuv­ka (Goog­le), Mar­tin Sůra (HP), Ga­briel Fe­dor­ko (Mic­ro­soft)a Pe­ter Weber st. (Inter­Way).

IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS) je pro­fe­sij­ným zdru­že­ním naj­výz­nam­nej­ších do­má­cich a za­hra­nič­ných spo­loč­nos­tí pô­so­bia­cich v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Pos­la­ním IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska je pre­sa­dzo­vať in­for­ma­ti­zá­ciu ako pred­pok­lad bu­do­va­nia zna­los­tnej spo­loč­nos­ti.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter