Nové aplikácie Internetu všetkého by mohli takmer zdvojnásobiť zisky aj firmám na Slovensku

Spo­loč­nosť KO­DYS SLO­VEN­SKO, lí­der v reali­zá­cii ino­va­tív­nych in­for­mač­ných tech­no­ló­gií v ob­las­ti auto­ma­tic­kej iden­ti­fi­ká­cie, už vy­ví­ja ino­vá­cie s vy­uži­tím tech­no­ló­gie Inter­net of Eve­ryt­hing. Ide o tech­no­ló­giu pre fir­my z rôz­nych od­vet­ví prie­mys­lu, ob­cho­du, slu­žieb a vša­de tam, kde auto­ma­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia a on­li­ne spra­co­va­nie dát zís­ka­ných pria­mo v te­ré­ne zvy­šu­jú pro­duk­ti­vi­tu a zis­ko­vosť, zni­žu­jú nák­la­dy a pos­ky­tu­jú pod­kla­dy pre ope­ra­tív­nu ana­lý­zu dát pre ria­de­nie pro­ce­sov na všet­kých stup­ňoch.

Inter­net of Eve­ryt­hing (inter­net všet­ké­ho) - spo­je­nie ľu­dí, ap­li­ká­cií, tech­no­ló­gií, za­ria­de­ní a dát v jed­nej ob­rov­skej sie­ťo­vej infra­štruk­tú­re - za­čí­na byť sku­toč­nos­ťou aj Slo­ven­sku. Spo­loč­nosť KO­DYS SLO­VEN­SKO, s dvad­sať­roč­nou tra­dí­ciou na slo­ven­skom tr­hu, dl­ho­do­bo spo­lup­ra­cu­je so sve­to­vým líd­rom v ob­las­ti ino­va­tív­nych a spo­ľah­li­vých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní v ob­las­ti auto­ma­tic­kej iden­ti­fi­ká­cie - Zeb­ra Tech­no­lo­gies, kto­rej sú­čas­ťou sa v mi­nu­lom ro­ku sta­la aj spo­loč­nosť Mo­to­ro­la So­lu­tions. Prá­ve v tom­to ob­do­bí s vy­uži­tím tej­to re­vo­luč­nej tech­no­ló­gie KO­DYS SLO­VEN­SKO vy­ví­ja no­vé ap­li­ká­cie, kto­ré po­mô­žu zme­niť do­te­raj­ší spô­sob fun­go­va­nia rôz­nych fi­riem a iných sub­jek­tov a umož­ní im ob­ja­viť no­vé mož­nos­ti.

Pod­ľa pries­ku­mu Forres­ter Con­sul­ting až 80% líd­rov sve­to­vých fi­riem sa dom­nie­va, že Inter­net of Thing (IoT) je pr­vo­ra­dou stra­te­gic­kou tech­no­ló­giou naj­bliž­šie­ho de­sať­ro­čia. 25% sve­to­vých fi­riem dnes vy­uží­va niek­to­rú z fo­riem Inter­net of Things (ve­cí) a ďal­ších 40% je v pro­ce­se im­ple­men­tá­cie niek­to­ré­ho z tých­to rie­še­ní. K sof­tvé­ro­vým a har­dvé­ro­vým kom­po­nen­tom za­po­je­ným do IoT pri­bud­nú aj ob­las­ti slu­žieb a servis­u, a tým sa IoT pret­ran­sfor­mu­je na vy­ššiu úro­veň, kto­rou bu­de inter­net všet­ké­ho (Inter­net of Eve­ryt­hing).

Na mar­go Inter­ne­tu všet­ké­ho Brian Mar­cel, pred­se­da me­dzi­ná­rod­nej sku­pi­ny IBCS GROUP, kto­rej spo­lu­zak­la­da­te­ľom je KO­DYS SLO­VEN­SKO uvie­dol: „Do ro­ku 2020 bu­de v ce­los­ve­to­vej sie­ti viac ako 50 mi­liárd za­ria­de­ní. Všet­ky bu­dú pro­du­ko­vať ob­rov­ské množ­stvo dát. Pred­pok­la­dá sa pre­to, že už v prie­be­hu naj­bliž­ších troch ro­kov až 96% fi­riem bu­de pou­ží­vať inter­net ve­cí ne­ja­kým spô­so­bom."

Na­še dl­ho­do­bé skú­se­nos­ti a prís­tup k naj­mo­der­nej­ším tech­no­ló­giám zbe­ru, pre­no­su a spra­co­va­nia dát nám umož­ňu­jú vy­tvá­rať kom­plet­né ap­li­kač­né sys­té­my pre ši­ro­ké spek­trum zá­kaz­ní­kov, kto­rým auto­ma­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia a mo­bil­né spra­co­va­nie dát pri­ne­sú ze­fek­tív­ne­nie pra­cov­ných a tech­no­lo­gic­kých pos­tu­pov, ús­po­ru nák­la­dov a okam­ži­tý prís­tup k in­for­má­ciám ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. O zvy­šo­va­ní zis­ku ne­ho­vo­riac," po­ve­dal Sta­nis­lav Čier­ny, ria­di­teľ KO­DYS SLO­VEN­SKO.

Tiež za­ují­ma­vé zá­ve­ry vziš­li z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Cis­co: Inter­net všet­ké­ho je prip­ra­ve­ný vy­ge­ne­ro­vať 19 tri­lió­nov do­lá­rov do ro­ku 2022 v súk­rom­nom a ve­rej­nom sek­to­re. Zá­ro­veň by fir­my po­ten­ciál­ne moh­li tak­mer zdvoj­ná­so­biť zis­ky po­mo­cou pri­ja­tia ob­chod­ných prak­tík, zá­kaz­níc­kych prís­tu­pov a tech­no­ló­gií, kto­ré vo väč­šej mie­re vy­uží­va­jú IoE. (zdroj: www.cis­co.com)Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter