Prieskum Oxford Economics: Investície firiem do cloudu budú rásť

Cloud nie je v plien­kach, ale ras­tie. Potvr­dzu­jú to vý­sled­ky glo­bál­ne­ho pries­ku­mu, kto­rý spo­loč­nosť SAP vy­ko­na­la v spo­lup­rá­ci s Oxford Eco­no­mics. Clou­do­vý biz­nis mo­del už nie je ni­čím vý­ni­moč­ným - viac ako dve tre­ti­ny (69 per­cent) fi­riem oča­ká­va­jú v naj­bliž­ších troch ro­koch mier­ne až nad­prie­mer­né in­ves­tí­cie do clou­du.

Oxford Eco­no­mics kon­com ro­ku 2014 os­lo­vi­la 200 vr­cho­lo­vých pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nos­tí z ce­lé­ho sve­ta a po­rov­na­la vý­sled­ky s rov­na­kým pries­ku­mom z ro­ku 2012. Res­pon­den­ti pra­cu­jú pre fir­my so síd­lom v 11 kra­ji­nách, a to vrá­ta­ne Spo­je­ných štá­tov, Bra­zí­lie, Ne­mec­ka a Čí­ny. Pa­tria me­dzi nich čle­no­via naj­už­šie­ho ve­de­nia, ve­de­nia IT a pre­vádz­ko­vých od­de­le­ní v ban­kov­níc­tve, fi­nan­čných tr­hoch, v ob­cho­de, v spot­re­bi­teľ­ských to­va­roch a v te­le­ko­mu­ni­ká­ciách, ako aj šé­fo­via ob­chod­ných jed­no­tiek.

Me­dzi kľú­čo­vé zis­te­nia pa­tria:

  • Clou­do­vá stra­té­gia je tu, plá­nu­jú sa in­ves­tí­cie: Tak­mer všet­ci res­pon­den­ti (99 per­cent) tvr­dia, že cloud com­pu­ting je už dnes sú­čas­ťou ich fi­rem­nej stra­té­gie. Viac ako dve tre­ti­ny (69 per­cent) fi­riem oča­ká­va­jú v naj­bliž­ších troch ro­koch mier­ne ale­bo veľ­ké in­ves­tí­cie do clou­du. Plá­nu­jú zrý­chliť aj mig­rá­ciu svo­jich co­re-biz­nis fun­kcií do clou­du. Tak­mer všet­ci res­pon­den­ti tvr­dia, že v prie­be­hu troch ro­kov bu­dú ino­vá­cie, vý­skum, vý­voj a do­dá­va­teľ­ský re­ťa­zec v clou­de.
  • Cloud má tran­sfor­ma­tív­ny do­pad: vo vý­sku­me v ro­ku 2014 tre­ti­na (33 per­cent) res­pon­den­tov po­ve­da­la, že za­ve­de­nie clou­du má tran­sfor­ma­tív­ny do­pad na vý­kon­nosť ich biz­ni­su. To zna­me­ná, že pri­ja­tie clou­du a zme­ny, kto­ré to pri­ná­ša, sú pre fir­my ne­vyh­nut­né. V mno­hých od­vet­viach sa pre­to v naj­bliž­ších me­sia­coch a ro­koch oča­ká­va­jú väč­šie in­ves­tí­cie.
  • Big Da­ta ras­tú: Stra­te­gic­ky čo­raz dô­le­ži­tej­šie je aj vy­uží­va­nie Big Da­ta v reál­nom ča­se. Až 59 per­cent res­pon­den­tov ho­vo­rí, že vy­uží­va cloud na lep­šiu sprá­vu a ana­lý­zu dát, ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek. V po­rov­na­ní s ro­kom 2012 ide o ná­rast o 10 per­cen­tuál­nych bo­dov.

„Cloud je om­no­ho viac ako len spô­sob na zní­že­nie cel­ko­vých nák­la­dov na vlas­tníc­tvo; je to plat­for­ma na pod­ni­ka­nie úpl­ne no­vý­mi spô­sob­mi," po­ve­dal Rob Glic­kman, vice­pre­zi­dent SAP Cloud a Li­ne of Bu­si­ness Mar­ke­ting. „Vý­sled­ky pries­ku­mu ten­to trend len potvr­dzu­jú. Tí, kto­rí preš­li na cloud na za­čiat­ku, už te­raz vi­dia vy­so­kú náv­rat­nosť in­ves­tí­cií. Mô­žu byť spo­koj­ní, stra­té­gia pre­cho­du na cloud sa uká­za­la byť pre ich fir­my extrém­ne prí­nos­ná."

Ce­lú ver­ziu pries­ku­mu náj­de­te TU, in­fog­ra­fi­ky sú v "The Cloud's En­du­ring Pro­mi­se" a "The Cloud Grows Up".Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter