Mladí absolventi bez práce sa môžu naučiť novým zručnostiam cez projekt IT v kurze

Na Slo­ven­sku je ve­ľa mla­dých ľu­dí s vy­so­kou ško­lou, kto­rí si ne­ve­dia náj­sť vhod­né za­mes­tna­nie. Na dru­hej stra­ne IT fir­my dl­ho­do­bo zá­pa­sia s ne­dos­tat­kom ľu­dí. Už dru­hý rok sa pre­to ne­za­mes­tna­ní ab­sol­ven­ti mô­žu za­po­jiť do pro­jek­tu IT v kur­ze. Cie­ľom 4-me­sač­né­ho ško­le­nia za­me­ra­né­ho na ob­lasť prog­ra­mo­va­nia a tes­to­va­nia sof­tvé­ru je zvý­šiť nie­len po­čí­ta­čo­vé, ale aj ko­mu­ni­kač­né a pre­zen­tač­né zruč­nos­ti ab­sol­ven­tov, kto­ré im po­mô­žu pri hľa­da­ní prá­ce.

Kurz je ur­če­ný mla­dým vo ve­ku od 24 do 27 ro­kov. Vzde­lá­vať sa mô­žu buď den­nou for­mou ale­bo pros­tred­níc­tvom on-li­ne kur­zov," ho­vo­rí To­máš Bo­žik z Ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Ap­tech Euro­pe, kto­rá kurz or­ga­ni­zu­je s pod­po­rou Na­dá­cie Pon­tis a spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re. Mi­nu­lý rok sa do ne­ho za­po­ji­lo 41 ne­za­mes­tna­ných mla­dých ľu­dí, z kto­rých 27 si vďa­ka kur­zu naš­lo up­lat­ne­nie.

Za šty­ri me­sia­ce som sa nau­či­la viac než za 5 ro­kov na vy­so­kej ško­le. A to mys­lím úpl­ne váž­ne. Kva­lit­ní a ús­tre­to­ví ško­li­te­lia, do ži­vo­ta uži­toč­né in­for­má­cie a prax v pres­tíž­nej fir­me, kde te­raz pra­cu­jem - prá­ve vďa­ka IT v kur­ze," ho­vo­rí Bar­bo­ra Ha­rin­go­vá, kto­rá kurz ab­sol­vo­va­la vla­ni.

Po­čas šty­roch me­sia­cov štu­den­ti zís­ka­jú od­bor­né ve­do­mos­ti z vý­vo­ja a tes­to­va­nia sof­tvé­ru, pri­čom sa špe­cia­li­zu­jú na po­zí­ciu Tes­ter sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií. Na zá­ver ab­sol­vu­jú pra­cov­nú stáž vo fir­me Ac­cen­tu­re, kto­rá tiež účas­tní­kom sprís­tup­ňu­je on­li­ne vzde­lá­va­nie ur­če­né inak iba pre jej za­mes­tnan­cov a zís­ka­jú po­moc pri hľa­da­ní prá­ce v ob­las­ti IT. Kur­zy a stáž sa bu­dú ko­nať v Bra­tis­la­ve.

Po­čet miest v kur­ze je ob­me­dze­ný na 60. Zá­ujem­co­via sa mô­žu za­re­gis­tro­vať do 31. mar­ca cez webo­vú strán­ku www.it­vkur­ze.sk, kde sa po­mo­cou jed­no­du­ché­ho tes­tu reali­zu­je pr­vý vý­ber uchá­dza­čov o štú­dium. V dru­hom ko­le všet­ci ús­peš­ní zá­ujem­co­via ab­sol­vu­jú pri­jí­ma­cí po­ho­vor. Ce­na ce­lé­ho kur­zu vrá­ta­ne stá­že je 100 eur. Sym­bo­lic­ká ce­na ne­pok­rý­va nák­la­dy na vzde­lá­va­nie, ale má mo­ti­vo­vať k se­rióz­ne­mu prís­tu­pu zá­ujem­cov a k do­kon­če­niu ško­le­nia.

Zdroj: PontisOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter