ČR: Analytici odporúčajú, aby CIO a prevádzkoví riaditelia zaviedli pravidlo “cloud-first” pre posudzovanie všetkých IT projekto

Cloud je v sou­čas­né době u řady IT pro­jektů vní­mán ja­ko mož­ná al­ter­na­ti­va, ve­de­ní IT a pro­vo­zu v pod­ni­cích a or­ga­ni­za­cích by jej pro­to mělo za­řadit me­zi va­rian­ty zva­žo­va­né pro no­vé pro­jek­ty. Vy­plý­vá to z průzku­mu, kte­rý pro­ved­li ana­ly­ti­ci spo­leč­nos­ti Gar­tner me­zi ví­ce než 2 800 CIO po ce­lém světě (včetně ČR).

„Z na­še­ho průzku­mu vy­ply­nu­lo, že větši­na CIO uva­žu­je o veřej­ném clou­du ja­ko o al­ter­na­tivě pro své pro­jek­ty, na pr­vní mís­to jej při zva­žo­vá­ní mož­nos­tí dá­vá za­tím jen men­ši­na," vy­světlu­je Da­ve Rus­sell, vice­pre­zi­dent a ana­ly­tik spo­leč­nos­ti Gar­tner. „IT a pro­voz­ní ředi­te­lé si do­po­sud čas­to chrá­ni­li svou stá­va­jí­cí infra­struk­tu­ru a čas­to tak by­li největší překáž­kou bu­do­vá­ní clou­do­vých řeše­ní - čas­to do­kon­ce hle­da­li důvo­dy, proč se nevěno­vat clou­do­vé­mu řeše­ní. Na­mís­to to­ho by ale mě­li pos­tu­po­vat ob­rá­ceně a dát cloud na pr­vní mís­to sez­na­mu mož­ných al­ter­na­tiv při zva­žo­vá­ní jed­not­li­vých pro­jektů," po­pi­su­je de­tai­ly stra­te­gie "cloud first" Rus­sell.

Z průzku­mu mi­mo ji­né vy­plý­vá, že devět pro­cent res­pon­dentů nez­va­žu­je veřej­ný cloud ani pro SaaS pro­jek­ty, v případě IaaS je to do­kon­ce pat­náct pro­cent. Větší pro­cen­to chá­pe cloud ja­ko vý­ji­meč­né řeše­ní a téměř po­lo­vi­na res­pon­dentů jej be­re ja­ko pl­no­hod­not­nou al­ter­na­ti­vu.

Mi­ke Chu­ba, vice­pre­zi­dent pro vý­zkum ve spo­leč­nos­ti Gar­tner k to­mu do­dá­vá: „Pro­vo­zo­vat vše v pod­ni­ku a ni­ko­liv v clou­du může být sa­mozřejmě nej­lep­ší va­rian­ta, nic­méně mě­ly by být po­sou­ze­ny všech­ny va­rian­ty, aby se za­jis­ti­lo co nej­lep­ší vy­uži­tí všech dos­tup­ných zdrojů a splnění všech po­ža­davků. Po­sou­dit cloud ja­ko jed­nu z pr­vních va­riant může po­mo­ci ušetřit čas a do­sáh­nout lep­ších vý­sledků."

Dal­ší pod­rob­nos­ti a postřehy vy­chá­ze­jí­cí z průzku­mu The 2015 CIO Agen­da na­lez­ne­te v kom­plet­ní ver­zi TZ (v An­glič­tině):

http://www.gar­tner.com/newsroom/id/3002717Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter