Spoločnosť SWAN spúšťa 4G INTERNET v1.0

Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor SWAN spus­tí v pia­tok 13. mar­ca neob­me­dze­nú dá­to­vú služ­bu až v 50 mes­tách. Zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­uží­vať no­vú služ­bu s náz­vom 4G INTER­NET v1.0 až do 31.12.2015, a to úpl­ne bez via­za­nos­ti. Ide o mo­bil­nú dá­to­vú služ­bu pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie LTE za vý­hod­ný me­sač­ný pop­la­tok 5 EUR s DPH. Zria­ďo­va­cí pop­la­tok za služ­bu je tiež 5 EUR s DPH.

„Ho­ci sa ro­ko­va­nia s mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi o ná­rod­nom roa­min­gu predl­žu­jú, nech­ce­me, aby bo­li na­ši zá­kaz­ní­ci o nie­čo uk­rá­te­ní. Prá­ve nao­pak, chce­me dať na­šim zá­kaz­ní­kom mož­nosť vy­skú­šať si LTE tech­no­ló­giu a vý­ho­dy na­šej no­vej služ­by bez pot­re­by kon­tro­ly spot­re­by", ho­vo­rí Ju­raj On­driš, pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti SWAN.

Služ­ba je dos­tup­ná vo vy­bra­ných lo­ka­li­tách a o no­vých lo­ka­li­tách bu­de spo­loč­nosť SWAN prie­bež­ne in­for­mo­vať.

"K dneš­né­mu dňu pok­rý­va­me svo­jou mo­bil­nou sie­ťou viac ako 30% po­pu­lá­cie Slo­ven­ska a sig­nál je dos­tup­ný už v naj­me­nej 50 mes­tách, pre­to ma te­ší, že prá­ve v tých­to lo­ka­li­tách bu­de mať na­ša no­vá dá­to­vá služ­ba pre­mié­ru", ho­vo­rí Mi­ros­lav Stre­čan­ský, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti SWAN.

Služ­bu 4G INTER­NET v1.0 si mô­žu zá­kaz­ní­ci ak­ti­vo­vať od za­jtra na šty­roch pre­daj­ných mies­tach - SWAN cen­trách v Tr­na­ve, Pú­cho­ve, Pe­zin­ku a Du­naj­skej Stre­de po­čas ot­vá­ra­cích ho­dín. Zá­ro­veň je k dis­po­zí­cii aj pre­daj for­mou on­li­ne ná­ku­pu - e-shop pria­mo na webo­vej strán­ke swan.sk. Služ­ba 4G INTER­NET v1.0 bu­de do­ru­čo­va­ná zá­kaz­ní­ko­vi na je­ho ad­re­su pros­tred­níc­tvom ku­rié­ra. O roz­ši­ro­va­ní no­vých pre­daj­ných miest bu­de spo­loč­nosť SWAN in­for­mo­vať prie­bež­ne.

"Bu­do­va­nie ino­va­tív­ne­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia, vrá­ta­ne bu­do­va­nia pre­da­ja pros­tred­níc­tvom on­li­ne ka­ná­lu, je sú­čas­ťou na­šej ob­chod­nej stra­té­gie a som rád, že prá­ve my pri­ná­ša­me na trh dá­to­vú služ­bu ur­če­nú pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí viac vy­uží­va­jú mo­bil­ný inter­net ale­bo dá­to­vé pri­po­je­nie", dopĺňa Mi­ros­lav Stre­čan­ský, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti SWAN.

Rých­losť no­vej služ­by s vy­uži­tím tech­no­ló­gie LTE je do 50/10 Mbit/s. Služ­bu SWAN 4G INTER­NET v1.0 si zá­kaz­ní­ci mô­žu za­kú­piť bez ale­bo s dá­to­vým za­ria­de­ním. Ak­tuál­na po­nu­ka za­hŕňa za­ria­de­nie USB mo­dem Huawei 3372 za 65 EUR s DPH. Zá­ro­veň bu­de na webo­vej strán­ke spo­loč­nos­ti pos­tup­ne pri­bú­dať zoz­nam ďal­ších, spo­loč­nos­ťou SWAN otes­to­va­ných za­ria­de­ní, kto­ré bu­dú pl­ne kom­pa­ti­bil­né s no­vou dá­to­vou služ­bou. In­for­má­cie o nas­ta­ve­ní služ­by zá­kaz­ní­ci zís­ka­jú pria­mo na šty­roch vy­bra­ných pre­daj­ných mies­tach ale­bo na non­stop zá­kaz­níc­kej lin­ke 0650 123 456.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter