Skupina Slovak Telekom vlani s výnosmi 768 mil. eur

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za rok 2014 vý­no­sy vo vý­ške 767,6 mi­lió­na eur. Pri me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní ide o 5-per­cent­ný pok­les. Ako in­for­mo­val vo štvr­tok te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, pod ten­to pok­les sa pod­pí­sa­la sčas­ti re­gu­lá­cia a v po­rov­na­ní so sil­ným zá­ve­rom fiš­kál­ne­ho ro­ka 2013 aj se­zo­na­li­ta biz­ni­su v niek­to­rých ob­las­tiach. Vý­no­sy dcér­skej fir­my Po­sAm me­dzi­roč­ne vzrást­li na 40 mi­lió­nov eur za os­tat­ný rok. Vý­no­sy DI­GI Slo­va­kia za sle­do­va­né ob­do­bie skon­či­li na úrov­ni 29,6 mil. eur. Mier­ny me­dzi­roč­ný rast o 6 % na 7,6 mil. eur, za­zna­me­na­li aj vý­no­sy Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le.

Pod­ľa pred­se­du pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom Mi­ros­la­va Ma­jo­ro­ša bol vla­ňaj­ší rok ná­roč­ný i ús­peš­ný vo via­ce­rých seg­men­toch. "Ob­lasť mo­bil­nej sie­te potvr­dzu­je ďal­šiu orien­tá­ciu na dá­to­vé služ­by, o čom sved­čí vy­ššia pre­vádz­ka v 3G i 4G sie­ti. Pos­led­ných dva­násť me­sia­cov sme sa sús­tre­di­li na LTE sieť a potvr­di­li náš rých­lej­ší nás­tup 4G sie­te v po­rov­na­ní s 3G v mi­nu­los­ti," kon­šta­to­val.

Ce­lá sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom ma­la k 31. de­cem­bru 468 ti­síc zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb. Me­dzi­roč­ne sa zvý­šil aj po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov na 559 ti­síc na úrov­ni ce­lej sku­pi­ny. K 31. de­cem­bru mi­nu­lé­ho ro­ka vy­uží­va­lo mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­kom spo­lu 2,220 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov na­ďa­lej pre­sa­hu­je 64 %. "V ob­las­ti mo­bil­nej sie­te zoh­rá­va veľ­kú úlo­hu 4G sieť a jej expan­zia z 23,7 na 52 per­cent oby­va­teľ­stva," prib­lí­žil ope­rá­tor. V ap­rí­li mi­nu­lé­ho ro­ka za­čal ST s pok­rý­va­ním Bra­tis­la­vy a vý­stav­bou sie­te aj na no­vej frek­ven­cii s maximál­ny­mi rých­los­ťa­mi 150/50 Mbps.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter