ČR: Budú ľudia platiť kartou na úradoch? Štát to odkladá

Už téměř tři ro­ky lze po­ku­ty dop­rav­ním po­li­cistům uh­ra­dit pla­teb­ní kar­tou. Za tu do­bu tak­to mu­ži zá­ko­na vy­bra­li de­sít­ky mi­lionů ko­run. Pou­žít plast mís­to ban­ko­vek na poště, fi­nan­čním či obec­ním úřadě ale stá­le ne­ní sa­mozřej­mos­tí. Podněco­vat Če­chy k bez­ho­to­vos­tní­mu pla­ce­ní je přitom pro stát pod­le od­bor­níků vý­hod­né. Ome­zu­je to­tiž še­dou eko­no­mi­ku i da­ňo­vé úni­ky.

Přilo­žit k ter­mi­ná­lu. V případě potřeby za­dat pin. Za­pla­ce­no. V ob­cho­dech je pro Če­chy pou­ží­vá­ní pla­teb­ní kar­ty stá­le běžnější zá­le­ži­tos­tí. Pro veřej­né in­sti­tu­ce to ale za­tím stá­le nep­la­tí. Je však mož­né, že tepr­ve zís­ká­vá­me zku­še­nos­ti z okol­ních států, ja­ko je napřík­lad Slo­ven­sko, kde již za­čí­na­jí tu­to praxi za­vádět. „Na Slo­ven­sku pos­tupně vy­ba­vu­je­me ne­jen městské, ale i obec­ní úřady pla­teb­ní­mi ter­mi­ná­ly, kte­ré bu­dou slou­žit pro úh­ra­du všech správ­ních pop­latků. To zna­me­ná, že se do bu­douc­na uva­žu­je o úpl­ném zru­še­ní pa­pí­ro­vých ce­nin - kolků. Ce­lá ta­to ak­ti­vi­ta směřuje k to­mu, aby se maximálně ome­zi­la ho­to­vost na tr­hu. Pod­le me­zi­ná­rod­ních sta­tis­tik to­tiž právě to ome­zu­je še­dou eko­no­mi­ku i da­ňo­vé úni­ky," uved­la Len­ka Bu­ka­lo­vá, ředi­tel­ka ob­cho­du a mar­ke­tin­gu spo­leč­nos­ti So­net, kte­rá do­dá­vá pla­teb­ní ter­mi­ná­ly po Čes­ku i v za­hra­ni­čí a od ro­ku 2014 se za­po­ji­la do pro­jek­tu elek­tro­ni­za­ce slo­ven­ské stát­ní sprá­vy.

V Čes­ku přitom za­tím pla­teb­ní kar­tou li­dé za­pla­tí jen na vy­bra­ných obec­ních úřadech. „Na Ma­gis­trá­tu měs­ta Br­na lze pla­tit pla­teb­ní bez­kon­tak­tní kar­tou. Pla­teb­ní ter­mi­ná­ly slou­ží agendě ob­ča­nek a pasů či agendě řidič­ských průkazů a vo­zi­del. Ter­mi­nál je i na hlav­ní pok­ladně ma­gis­trá­tu," uvedl mluv­čí Br­na Pa­vel Žá­ra. Úpl­nou smů­lu ov­šem pořád ma­jí ti, kteří by chtě­li za­pla­tit kar­tou daně. Na třech vy­bra­ných fi­nan­čních úřadech v re­pub­li­ce měl si­ce původně za­čít od led­na pi­lot­ní pro­jekt pla­teb­ních ter­mi­nálů, na­ko­nec k to­mu ale ne­doj­de. „Od původně za­mýš­le­né­ho pi­lot­ní­ho pro­jek­tu jsme us­tou­pi­li, a to zej­mé­na z důvo­du vy­so­ké fi­nan­ční ná­roč­nos­ti pro­jek­tu. Fi­nan­ční sprá­va ny­ní hle­dá al­ter­na­tiv­ní ces­ty ke zvý­še­ní kom­for­tu při pla­ce­ní da­ní pro pop­lat­ní­ky, o kte­rých bu­de veřej­nost včas in­for­mo­vat," uved­la mluv­čí Ge­ne­rál­ní­ho fi­nan­ční­ho ředi­tel­ství Pet­ra Pet­la­cho­vá. V ho­to­vos­ti přiš­li v ro­ce 2013 li­dé na fi­nan­ční úřady slo­žit na 5,8 mi­liar­dy ko­run.

A bez ho­to­vos­ti Če­ši neuspějí ani na poště. Te­dy po­kud nej­sou zá­kaz­ní­ky ČSOB či je­jí znač­ky Era Poš­tov­ní spořitel­na. Ban­ka je to­tiž tak­zva­ným alian­čním par­tne­rem poš­ty, pro­vo­zu­je na poš­tách své po­boč­ky a ta­ké pla­teb­ní ter­mi­ná­ly, tak­že poš­ta za plat­by kar­ta­mi ČSOB ne­mu­sí pla­tit žá­dné pop­lat­ky. To by v případě ji­ných bank nep­la­ti­lo. „Napřík­lad poš­tov­ní pou­káz­kou li­dé převádějí v průměru 1500 ko­run. K to­mu na­víc pla­tí od­měnu pro poš­tu, kte­rá v tom­to případě či­ní 22 ko­run. Pop­la­tek za plat­bu pla­teb­ní kar­tou, kte­rý by ale od­vádě­la poš­ta, by byl zhru­ba 15 ko­run. To je pro nás eko­no­mic­ky nepřija­tel­né," vy­světli­la mluv­čí Čes­ké poš­ty Mar­ta Se­li­cha­ro­vá. Pod­le ní ny­ní poš­ta hle­dá ta­ko­vý sys­tém, kte­rý nepřine­se nák­la­dy zá­kaz­níkům a zá­ro­veň se poště vy­pla­tí. Po­mo­ci by moh­lo no­vé naříze­ní Ev­rop­ské unie plat­né od le­toš­ní­ho ro­ku, kte­ré pop­lat­ky za plat­bu pla­teb­ní kar­tou sni­žu­je. Ve­de­ní poš­ty před­pok­lá­dá, že pou­žít pla­teb­ní kar­tu by klien­ti všech bank moh­li od pos­led­ní­ho čtvrtle­tí le­toš­ní­ho ro­ku.

Že se to úřadům vy­pla­tí, do­ka­zu­je případ re­pub­li­ko­vé po­li­cie. Při pla­ce­ní po­kut mo­hou řidi­či plas­to­vou kar­tič­ku mís­to svaz­ku ban­ko­vek vy­táh­nout od říj­na ro­ku 2011. „Dop­rav­ní po­li­cie má k dis­po­zi­ci 250 pla­teb­ních ter­mi­nálů. Na kaž­dém dop­rav­ním in­spek­to­rá­tu by tak v sou­čas­né době mě­ly být mi­ni­málně dva ter­mi­ná­ly," kon­sta­to­val mluv­čí po­li­cej­ní­ho pre­zi­dia Jo­zef Bo­cán. A dop­rav­ní po­li­cis­té si praxi poch­va­lu­jí. Od za­ve­de­ní už tak­to pla­teb­ní­mi ter­mi­ná­ly po­li­cistů pro­tek­ly de­sít­ky mi­lionů ko­run. Čas­to i od za­hra­nič­ních řidičů, kteří ji­nak od po­li­cistů dos­ta­nou slo­žen­ku a tu už pak ne­zap­la­tí. Pod­le dos­tup­ných sta­tis­tik po­li­cej­ní­ho pre­zi­dia řidi­či jen za pr­vní tři měsí­ce loň­ské­ho ro­ku po­mo­cí pla­teb­ních ka­ret za­pla­ti­li za po­ku­ty ví­ce než šest mi­lionů, te­dy zhru­ba de­se­ti­nu všech tak­to vy­bra­ných peněz. Ještě pou­ží­vanější jsou bez­ho­to­vos­tní plat­by v případě kau­cí, kte­ré po­li­cis­té uk­lá­da­jí řidičům ka­mionů napřík­lad za ne­dodr­že­ní zá­kon­ných přes­tá­vek. V těchto přípa­dech řidi­či mu­se­jí pla­tit i sta­ti­sí­co­vé čás­tky a tak ne­ní di­vu, že zhru­ba ve čtvr­tině případů vy­uží­va­jí právě pla­teb­ní kar­ty. Větší roz­šíření pla­teb­ních ter­mi­nálů by si přitom přá­ly i sa­mot­né ban­ky. „Plat­by kar­tou v ko­mer­ční sféře jsou v sou­čas­né době v Čes­ku již nap­ros­to běžným je­vem, nic­méně pro dal­ší roz­voj ak­cep­tač­ní infra­struk­tu­ry a roz­šíření uži­va­tel­ské­ho pla­teb­ní­ho kom­for­tu pro dr­ži­te­le pla­teb­ních ka­ret je nez­byt­né roz­šíření ak­cep­tač­ní infra­struk­tu­ry i do stát­ní sfé­ry," uzavřel Ro­man Kot­lán, vý­kon­ný ředi­tel Sdru­že­ní pro ban­kov­ní kar­ty.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter