Boj za efektívnu správu, antikorupciu a transparentnosť v online priestore - Projekt ReŠtart Slovensko

Máš po­cit, že tej­to kra­ji­ne mr­zne sys­tém? ReŠtar­tuj Slo­ven­sko s na­mi! - vy­zý­va Cen­trum pre fi­lan­tro­piu v rám­ci tre­tie­ho roč­ní­ka pro­jek­tu ReŠtart Slo­ven­sko, kto­rým chce zlep­šiť fun­go­va­nie spo­loč­nos­ti a po­môcť rie­šiť jej akút­ne prob­lé­my po­mo­cou fun­kčných webo­vých a mo­bil­ných rie­še­ní.

Pro­jekt ReŠtart vzni­kol z ná­pa­du ame­ric­kej ne­zis­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Tech­Soup Glo­bal. V ro­ku 2012 sa pi­lot­ne tes­to­val aj v Euró­pe, v Čes­kej re­pub­li­ke, Ru­mun­sku a u nás. Za Slo­ven­sko preb­ra­lo or­ga­ni­zá­ciu Cen­trum pre fi­lan­tro­piu a už do 1.roč­ní­ka sa za­po­ji­lo 37 sú­ťa­žia­cich. Dru­hý roč­ník ReŠtart Slo­ven­sko sa nie­sol v zna­me­ní roz­ší­re­nia zá­be­ru o té­my rov­nos­ti a to­le­ran­cie, kto­ré vhod­ne dopl­ni­li pro­jek­ty z ob­las­ti prob­le­ma­ti­ky efek­tív­ne­ho spra­vo­va­nia ve­cí ve­rej­ných, ot­vo­re­ných dát či tran­spa­ren­tnos­ti. Do sú­ťa­že sa prih­lá­si­lo 27 pro­jek­tov, z kto­rých 7 zís­ka­lo niek­to­rú zo 16 ude­le­ných cien. Ab­so­lút­nym ví­ťa­zom 2. roč­ní­ka ReŠtar­tu Slo­ven­sko sa stal pro­jekt VŽDY a VŠADE - Po­moc na do­sah. Na dru­hom mies­te skon­čil pro­jekt NEML­ČME! - Por­tál pre obe­te sexuál­ne­ho ná­si­lia. Tre­tie mies­to v sú­ťa­ži zís­ka­la on­li­ne vi­deok­niž­ni­ca, kto­rá po­mô­že štu­den­tom pri vý­be­re bu­dú­ce­ho po­vo­la­nia, pro­jekt čo­Ro­bím. Štvr­té mies­to pat­ri­lo pro­jek­tu Ma­pa zlo­či­nu a pia­te ob­sa­dil pro­ject De­ma­góg do vrec­ka.

Sú­ťaž bu­de aj ten­to rok pre­po­je­ná s por­tá­lom Ľudia­ľu­ďom a prih­la­so­va­nie ná­pa­dov pre­beh­ne na strán­ke res­tart.lu­dia­lu­dom.sk. Spus­te­ná bo­la 1.de­cem­bra 2014, pri­čom uzá­vier­ka prih­la­so­va­nia pro­jek­tov bu­de až 20.feb­ruára 2015, tak­že zá­ujem­co­via bu­dú mať dos­ta­tok ča­su na príp­ra­vu. Za­po­jiť sa mô­žu ak­tív­ni ob­ča­nia, štu­den­ti, mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie, ne­for­mál­ne sku­pi­ny, či star­tu­pis­ti, kto­rí by ra­di roz­beh­li ve­rej­nop­ros­peš­ný pro­jekt v ob­las­ti tran­spa­ren­tnos­ti a efek­tív­nos­ti spra­vo­va­nia ve­cí ve­rej­ných, bo­ja pro­ti ko­rup­cii, pod­po­ry práv­ne­ho štá­tu a ot­vo­re­nos­ti spo­loč­nos­ti v rôz­nych ob­las­tiach. Úlo­hou sú­ťa­žia­cich je prih­lá­siť svoj ná­pad na plat­for­me res­tart.lu­dia­lu­dom.sk, kde mo­men­tál­ne sú­ťaž pre­bie­ha. Náj­de­te tam ok­rem prih­la­so­va­cie­ho for­mu­lá­ra aj pra­vid­lá sú­ťa­že, prie­beh pre­doš­lých roč­ní­kov, ale aj už prih­lá­se­né pro­jek­ty, kto­rým mô­že­te vy­jad­riť pod­po­ru či na­pí­sať váš ná­zor. Po uzá­vier­ke prih­la­so­va­nia pro­jek­tov prí­de na rad od­bor­ná po­ro­ta, kto­rá vy­be­rie 8 naj­lep­ších. Tie pos­tú­pia do fi­ná­le, v rám­ci kto­ré­ho fi­na­lis­ti ab­sol­vu­jú ví­ken­do­vý hac­kat­hon a pros­tred­níc­tvom crowdfun­din­gu bu­dú bo­jo­vať o zís­ka­nie čo naj­väč­šie­ho poč­tu dar­cov za ob­me­dze­ný čas. „Za tým­to úče­lom in­ten­zív­ne prip­ra­vu­je­me no­vú crowdfun­din­go­vú plat­for­mu s náz­vom Start Lab, kto­rá by ma­la byť pl­ne fun­kčná za­čiat­kom mar­ca. Úspeš­nosť ta­ké­ho­to kon­cep­tu otes­tu­je­me prá­ve po­čas ReŠtar­tu, fi­na­lis­tom pos­kyt­ne­me pries­tor na zís­ka­nie da­rov a spät­nej väz­by od ve­rej­nos­ti. 3 pro­jek­ty s naj­vyš­ším poč­tom dar­cov zís­ka­jú ďal­šiu fi­nan­čnú pod­po­ru na roz­beh a reali­zá­ciu svoj­ho pro­jek­tu.", up­res­ňu­je prie­beh tre­tie­ho roč­ní­ka sú­ťa­že ma­na­žér pro­jek­tu, Mi­ro Lac­ko.

Pod poj­mom „crowdfun­ding" si mož­no pred­sta­viť „ve­rej­nú zbier­ku" prís­pev­kov na kon­krét­ny pro­jekt, kto­rý dar­cu za­uj­me. Pro­jek­to­vý tím vy­tvo­rí kam­paň, kto­rou svoj ná­pad pre­zen­tu­je, me­dia­li­zu­je a zís­ka­va pod­po­ro­va­te­ľov. Kam­paň je ča­so­vo ob­me­dze­ná a ob­sa­hu­je mi­ni­mál­nu su­mu, kto­rá je pot­reb­ná na ús­peš­nú reali­zá­ciu da­né­ho pro­jek­tu. Ak sa po­čas kam­pa­ne po­da­rí vy­zbie­rať mi­ni­mál­na su­ma, pro­jekt sa mô­že reali­zo­vať, ak nie, zís­ka­né da­ry sa vra­ca­jú dar­com. V skrat­ke, vy­be­rie­te si pro­jekt, kto­rý sa vám pá­či a in­ves­tu­je­te doň.

Ra­di by sme na Slo­ven­sku roz­beh­li crowdfun­ding ako ďal­šiu for­mu dar­cov­stva, kto­ré sa v za­hra­ni­čí cel­kom dob­re os­ved­či­lo. ReŠtart nám pos­kyt­ne pries­tor na otes­to­va­nie toh­to spô­so­bu da­ro­va­nia a na­vy­še pod­po­rí­me ďal­šie ve­rej­nop­ros­peš­né on­li­ne pro­jek­ty, kto­ré bu­dú ini­cio­vať spo­lo­čen­skú zme­nu." do­dá­va Igor Po­la­ko­vič, koor­di­ná­tor sú­ťa­že.

Ak má­te dob­rý ná­pad, ako rie­šiť of­fli­ne prob­lé­my v spo­loč­nos­ti on­li­ne pros­tried­ka­mi, prih­lás­te svoj pro­jekt na res­tart.lu­dia­lu­dom.sk do 20.feb­ruára 2015.

Pro­jekt ReŠtart Slo­ven­sko 2014 bol pod­po­re­ný su­mou 31 500 eur z Fon­du pre mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie, kto­rý je fi­nan­co­va­ný z Fi­nan­čné­ho me­cha­niz­mu EHP 2009-2014. Správ­com Fon­du je Na­dá­cia ot­vo­re­nej spo­loč­nos­ti - Open So­cie­ty Foun­da­tion. Cie­ľom pro­jek­tu ReŠtart Slo­ven­sko 2014 je Po­sil­ne­nie ak­tív­ne­ho ob­čian­stva.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter