Konica Minolta zjednodušuje tlač z mobilných zariadení

- No­vá služ­ba pre vzdia­le­nú tlač AirPrint bu­de štan­dar­dnou vý­ba­vou ce­lé­ho por­tfó­lia kan­ce­lár­skych za­ria­de­ní Ko­ni­ca Mi­nol­ta
- Ino­va­tív­na tech­no­ló­gia je kom­pa­ti­bil­ná s prís­troj­mi znač­ky App­le
- Po­dob­né rie­še­nie prip­ra­vu­je Ko­ni­ca Mi­nol­ta aj pre ope­rač­ný sys­tém An­droid


Ko­ni­ca Mi­nol­ta po­nú­ka zá­kaz­ní­kom ze­fek­tív­ne­nie tla­če z mo­bil­ných prís­tro­jov bez nut­nos­ti sťa­ho­vať a in­šta­lo­vať dopl­nko­vé ov­lá­da­če či sof­tvér. Umož­ňu­je to tech­no­ló­gia AirPrint, kto­rá je od no­vé­ho ro­ku za­ra­de­ná do štan­dar­dnej vý­ba­vy tla­čo­vých za­ria­de­ní. Sú­čas­ným zá­kaz­ní­kom bo­la tá­to služ­ba ak­ti­vo­va­ná v rám­ci sof­tvé­ro­vé­ho up­gra­du pro­duk­čných za­ria­de­ní. No­vá tech­no­ló­gia je kom­pa­ti­bil­ná s pro­duk­ta­mi znač­ky App­le a ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi iOS a OS X.

„Vy­chá­dza­me v ús­tre­ty po­žia­dav­kám na­šich zá­kaz­ní­kov na maximál­nu flexibi­li­tu a jed­no­du­chosť mo­bil­nej tla­če. AirPrint umož­ňu­je rých­lu tlač pria­mo zo zá­klad­ných ap­li­ká­cií ope­rač­ných sys­té­mov iOS a OS X ale­bo z ap­li­ká­cií tre­tích strán, do kto­rých vý­vo­já­ri tú­to fun­kciu im­ple­men­to­va­li. Tá­to tech­no­ló­gia na­vy­še fun­gu­je bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie aké­ho­koľ­vek ďal­šie­ho sof­tvé­ru," po­ve­dal Vla­di­mír Ko­pá­sek, pro­dukč­ný ma­na­žér Ko­ni­ca Mi­nol­ta Slo­va­kia, a do­dal: „Po­dob­né zjed­no­du­še­nie mo­bil­nej tla­če mo­men­tál­ne prip­ra­vu­je­me aj pre uží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní a tab­le­tov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid."

AirPrint po­nú­ka mož­nosť po­hodl­nej tla­če textov, fo­tog­ra­fií, máp či iných do­ku­men­tov. Tla­čo­vé úlo­hy je mož­né za­dá­vať pria­mo z ap­li­ká­cií App­le, ako je Mail, Sa­fa­ri, Ob­ráz­ky či ma­py, vrá­ta­ne kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ku iWork, kto­rý za­hŕňa ap­li­ká­cie Pa­ges, Num­bers ale­bo Key­no­te. Pre­po­je­nie s tou­to tech­no­ló­giou je ak­tív­ne aj v prí­pa­de ďal­ších ap­li­ká­cií z App Sto­re. „Tech­no­ló­gia AirPrint je dnes kom­pa­ti­bil­ná so ši­ro­kým por­tfó­liom pro­duk­čných za­ria­de­ní Ko­ni­ca Mi­nol­ta. Ve­rí­me, že jej za­ra­de­nie do štan­dar­dnej vý­ba­vy stro­jov Ko­ni­ca Mi­nol­ta je správ­nym kro­kom k ďal­šie­mu ze­fek­tív­ne­niu a uľah­če­niu prá­ce na­šich zá­kaz­ní­kov," dopl­nil Vla­di­mír Ko­pá­sek.

Pre tlač z mo­bil­ných za­ria­de­ní po­nú­ka Ko­ni­ca Mi­nol­ta už od ro­ku 2011 ap­li­ká­ciu Pa­geS­co­pe Mo­bi­le. Tá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom kon­tro­lo­vať a za­dá­vať tla­čo­vé úlo­hy z mo­bil­ných prís­tro­jov so sys­té­ma­mi iOS a An­droid. Ap­li­ká­cia však vy­ža­du­je do­da­toč­nú in­šta­lá­ciu a jej fun­kcie sú li­mi­to­va­né mož­nos­ťa­mi ope­rač­ných sys­té­mov.

Zdroj: Konica MinoltaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter