IBM štúdia odhaľuje budúcnosť automobilového priemyslu

Spo­loč­nosť IBM zve­rej­ni­la vý­sled­ky svo­jej naj­nov­šej štú­die o auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le - IBM Auto­mo­ti­ve 2025 Glo­bal Stu­dy. Pod­ľa tej­to štú­die v nas­le­du­jú­cich ro­koch dôj­de k zme­nám, kto­ré vý­znam­ným spô­so­bom prek­ro­čia hra­ni­ce sú­čas­né­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu. Štú­dia pred­po­ve­dá, že za­tiaľ čo auto­mo­bi­lo­vé od­vet­vie po­núk­ne ľu­ďom viac zá­žit­kov z jaz­dy, nao­pak exis­ten­cia áut bez šo­fé­ra, ale­bo pl­ne auto­ma­ti­zo­va­né ria­de­nie áut, ne­bu­de ta­kou sa­moz­rej­mos­ťou, ako si mno­hí dnes my­slia.

Vý­sled­ky IBM Auto­mo­ti­ve Glo­bal Stu­dy 2025 vy­chá­dza­jú z roz­ho­vo­rov so 175 ma­na­žér­mi v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, v 21 kra­ji­nách, kto­ré bo­li za­me­ra­né na oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov, stra­té­giu ras­tu, po­žia­dav­ky na mo­bi­li­tu či mož­né na­ru­še­nie eko­sys­té­mu auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu. Vý­sled­ky štú­die naz­va­nej Auto­mo­ti­ve 2025: Od­vet­vie bez hra­níc pub­li­ko­val IBM In­sti­tu­te for Bu­si­ness Va­lue.

"Za­tiaľ čo v pos­led­ných ro­koch sme bo­li sved­ka­mi mo­hut­nej ob­no­vy auto­mo­ti­ve, no­vou iden­ti­tou toh­to od­vet­via je rast ot­vo­re­nos­ti, vrá­ta­ne to­ho, že sa bú­ra­jú tra­dič­né hra­ni­ce. Tá­to tran­sfor­má­cia pri­ná­ša so se­bou via­ce­ro vý­hod, kto­rých vý­znam mô­že byť po­rov­na­teľ­ný so za­ve­de­ním auto­ma­ti­zo­va­ných mon­táž­nych li­niek v auto­mo­bil­kách," ho­vo­rí Alexan­der Scheidt, lí­der pre auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel, z di­ví­zie kon­zul­tač­ných slu­žieb spo­loč­nos­ti IBM.

Do ro­ku 2025 nám auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel pri­ne­sie per­so­na­li­zo­va­ný zá­ži­tok z jaz­dy autom, pri­čom spot­re­bi­teľ, či už ako šo­fér, ale­bo pa­sa­žier vo­zid­la, bu­de môcť zá­ži­tok z ces­to­va­nia autom pris­pô­so­biť svo­jim po­žia­dav­kám. Zá­kaz­ní­ci dnes, si ove­ľa viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým, že­la­jú do­ko­na­lej­ší zá­ži­tok z jaz­dy autom v kom­bi­ná­cii s naj­nov­ší­mi di­gi­tál­ny­mi tech­no­ló­gia­mi. Nech­cú iba šo­fé­ro­vať auto, ale chcú vy­užiť aj príl­eži­tosť ino­vo­vať a spo­lu­po­die­ľať sa na kreo­va­ní in­fo-zá­bav­ných slu­žieb, kto­ré tvo­ria stá­le dô­le­ži­tej­šiu sú­časť vý­ba­vy vo­zi­diel.

Pod­ľa vý­sled­kov naj­nov­šej IBM štú­die doš­lo v pos­led­ných ro­koch k vý­raz­ným zme­nám v oča­ká­va­niach uží­va­te­ľov auto­mo­bi­lov. Pod­ľa 63 per­cent ma­na­žé­rov do­py­to­va­ných v pries­ku­me ku štú­dií, je prá­ve ob­lasť slu­žieb mo­bi­li­ty a zdie­ľa­nia áut ideál­nym pries­to­rom pre väč­šiu spo­lup­rá­cu so spot­re­bi­teľ­mi. Až 59 per­cent z nich je pres­ved­če­ných, že auto­mo­bil­ky by moh­li viac spo­lup­ra­co­vať so spot­re­bi­teľ­mi v ob­las­ti di­zaj­nu a 54 per­cent z do­py­to­va­ných vi­dí vhod­nú spo­lup­rá­cu so zá­kaz­ník­mi pri mar­ke­tin­go­vých kam­pa­niach.

52 per­cent ma­na­žé­rov chce viac spo­lup­ra­co­vať so spot­re­bi­teľ­mi v ob­las­ti pop­re­daj­né­ho servis­u, a pod­ľa šty­roch pä­tín z nich, bu­de pre bu­dú­ci vý­voj auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu kľú­čo­vé vy­tvo­re­nie lep­šie­ho zá­žit­ku z jaz­dy autom za­po­je­ním kog­ni­tív­nych tech­no­ló­gií. Až 57 per­cent z nich ve­rí, že so­ciál­ne sie­te pre au­tá bu­dú v ro­ku 2025 mies­tom ur­če­ným na ko­mu­ni­ká­ciu vo­zi­diel, a pos­lú­žia im na zdie­ľa­nie in­for­má­cií o dop­rav­nej si­tuá­cii, po­ča­sí, ako aj špe­ci­fic­kých in­for­má­cií od vý­rob­cov auto­mo­bi­lov. Ak nap­rík­lad auto­mo­bil­ka neo­ča­ká­va­ne zis­tí tech­nic­ký prob­lém na ne­ja­kom mo­de­li áut, bu­de môcť ove­ľa jed­no­duch­šie ko­mu­ni­ko­vať s iný­mi auta­mi to­ho is­té­ho mo­de­lu, aby rých­lej­šie iden­ti­fi­ko­va­la, čo ten­to tech­nic­ký prob­lém spô­so­bu­je.

V proti­kla­de so všeo­bec­ný­mi oča­ká­va­nia­mi je naj­nov­šia IBM štú­dia skep­tic­ká a nep­red­pok­la­dá, že do ro­ku 2025 bu­dú au­tá bez šo­fé­ra pl­ne in­teg­ro­va­né do ces­tnej pre­máv­ky. Len osem per­cent ma­na­žé­rov pod­ľa jej vý­sled­kov pred­pok­la­dá, že au­tá bez šo­fé­ra bu­dú do ro­ku 2025 sa­moz­rej­mos­ťou a len 19 per­cent z nich oča­ká­va, že ru­ti­nou bu­de pl­ne auto­ma­ti­zo­va­né pros­tre­die - čo zna­me­ná, že ria­dia­ci sys­tém auto­mo­bi­lu bu­de schop­ný zvlá­dať všet­ky štan­dar­dné si­tuácie bez doh­ľa­du vo­di­ča, kto­rý bu­de môcť vy­ko­ná­vať iné úlo­hy ne­sú­vi­sia­ce s ria­de­ním vo­zid­la.

Pod­ľa IBM Auto­mo­ti­ve 2025 Glo­bal Stu­dy bu­de naj­vý­raz­nej­ším zdro­jom ras­tu auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu ná­rast pri­da­nej hod­no­ty vo­zi­diel, čo je v proti­kla­de s dneš­ným ras­tom poč­tu pre­da­ných áut. Za­tiaľ čo tre­ti­na ma­na­žé­rov za­po­je­ných do pries­ku­mu je pres­ved­če­ná, že sa do­ká­žu pos­tup­ne prip­ra­viť na no­vé vý­zvy, kto­ré ich ča­ka­jú, len pä­ti­na z nich je pres­ved­če­ná, že sú na ne prip­ra­ve­ní už dnes.

Kom­plexné vý­sled­ky štú­die náj­de­te na:
http://www.ibm.com/bu­si­ness/va­lue/auto2025

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter