Rok 2015 s quantum dot technológiou a televízory od LG

LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­ví za­čiat­kom ja­nuá­ra no­vé 4K ULTRA HD te­le­ví­zo­ry s tech­no­ló­giou quan­tum dot. Rad te­le­ví­zo­rov s tým­to ty­pom dis­ple­ja bu­de uve­de­ný na veľtr­hu Inter­na­tio­nal CES 2015, kto­rý pre­beh­ne 6. až 9. ja­nuá­ra v Las Ve­gas. Tech­no­ló­gia quan­tum dot po­nú­ka v po­rov­na­ní s kla­sic­ký­mi LCD dis­plej­mi šir­šiu fa­reb­nú pa­le­tu a vy­lep­še­nú sa­tu­rá­ciu fa­rieb.

Quan­tum dot dis­ple­je te­le­ví­zo­rov LG ma­jú ši­ro­kú šká­lu zob­ra­zo­va­ných fa­rieb, kto­rá je ideál­na pre vše­tok ob­sah vrá­ta­ne 4K fil­mov a vy­sie­la­nie

„No­vá tech­no­ló­gia quan­tum dot pri­ná­ša ďal­šiu úro­veň ob­ra­zu na do­má­cich te­le­ví­zo­roch. Chce­me zá­kaz­ní­kom do­priať len ten naj­lep­ší zá­ži­tok a ve­rí­me, že prá­ve vďa­ka neus­tá­lym ino­vá­ciám sa nám to da­rí," ho­vo­rí Ondřej Ťapu­šík, TV špe­cial­ista z LG. „Vďa­ka kom­bi­ná­cii OLED te­le­ví­zo­rov a ULTRA HD te­le­ví­zo­rov s tou­to re­vo­luč­nou tech­no­ló­giou sa dis­ple­je a te­le­ví­zo­ry LG prá­vom ra­dia me­dzi ab­so­lút­nu špič­ku na tr­hu," do­dal.

Pre­dov­šet­kým vďa­ka kva­li­ta­tív­ne­mu vy­lep­še­nie ob­ra­zu po­mo­cou na­nok­ryš­tá­lov je tech­no­ló­gia quan­tum dot schop­ná vy­lep­šiť už tak skve­lý ob­raz 4K ULTRA HD IPS dis­ple­jov. Far­by sú ver­né a po­zo­ro­va­cie uh­ly veľ­mi ši­ro­ké, op­ro­ti bež­ným LCD a LED te­le­ví­zo­rom mi­ni­mál­ne o 30%. Na­vy­še bo­la quan­tum dot tech­no­ló­gia vy­vi­nu­tá s oh­ľa­dom na ži­vot­né pros­tre­die a tie­to dis­ple­je neob­sa­hu­jú kad­mium ani ďal­šie ťaž­ké ko­vy.

Náv­štev­ní­ci CES 2015, kto­rý sa ko­ná 6. - 9. ja­nuá­ra, náj­du stá­nok LG s te­le­ví­zor­mi s no­vou tech­no­ló­giou quan­tum dot v Las Ve­gas Con­ven­tion Cen­ter, Cen­tral Hall # 8204.

Pre viac in­for­má­cií nav­štív­te http://www.lge.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter