Lenovo na Slovensku ukončilo integráciu IBM serverovej divízie x86

In­teg­rá­ciou sa roz­ši­ru­jú mož­nos­ti spo­loč­nos­ti Le­no­vo v ob­las­ti pod­ni­ko­vé­ho har­dvé­ru a slu­žieb, čo po­sil­ní po­zí­ciu fir­my ako di­ver­zi­fi­ko­va­né­ho líd­ra v ob­las­ti tech­no­ló­gií a zrých­li tak rast a roz­voj di­ví­zie pod­ni­ko­vých rie­še­ní.

Spo­loč­nos­ti Le­no­voa IBM vče­ra ozná­mi­li, že ús­peš­ne uzat­vo­ri­li tran­sak­ciu na Slo­ven­sku a ukon­či­li pre­sun za­mes­tnan­cov a ob­chod­ných ope­rá­cií z IBM x86 do Le­no­vo a to s plat­nos­ťou od 1. ja­nuá­ra.

Spo­loč­nosť Le­no­vo ukon­či­la po­čia­toč­nú fá­zu ukon­če­nia ak­vi­zí­cie server­ov­ej di­ví­zie IBM x86 na ce­los­ve­to­vej úrov­ni dňa 1. ok­tób­ra. Vzhľa­dom na veľ­ký po­čet kra­jín a pro­ce­sov, kto­ré za­hŕňa EMEA re­gión, spo­loč­nosť in­for­mo­va­la, že pre­chod za­mes­tnan­cov a ob­chod­ných ope­rá­cií v tom­to re­gió­ne pre­beh­ne v prie­be­hu naj­bliž­ších me­sia­cov, aby sa za­bez­pe­či­la ich ply­nu­lá in­teg­rá­cia.

Za­čle­ne­ním di­ví­zie x86 Le­no­vo zís­ka­va biz­nis sve­to­vej trie­dy, kto­rý roz­ši­ru­je schop­nos­ti spo­loč­nos­ti v ob­las­ti pod­ni­ko­vé­ho har­dvé­ru a slu­žieb a sta­via Le­no­vo do po­zí­cie top hrá­ča na tr­hu server­ov. Spo­je­ním glo­bál­ne­ho do­sa­hu, efek­tív­nos­ti a pre­vádz­ko­vých skú­se­nos­tí spo­loč­nos­ti Le­no­vo s le­gen­dár­nou kva­li­tou, ino­vá­cia­mi a služ­ba­mi spo­loč­nos­ti IBM Le­no­vo zís­ka­va kon­ku­ren­čné vý­ho­dy, kto­ré bu­dú sti­mu­lo­vať rast a zo spo­loč­nos­ti vy­bu­du­jú líd­ra v ob­las­ti pod­ni­ko­vých rie­še­ní.

"Sme ra­di, že mô­že­me for­mál­ne pri­ví­tať tím IBM x86, kto­rý sa te­raz stá­va sú­čas­ťou Le­no­vo Slo­va­kia. Na­šou prio­ri­tou je pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov za­bez­pe­čiť hlad­ký pre­chod a zá­ro­veň však zrý­chliť rast náš­ho server­ov­éh­o biz­ni­su. Pre trh pod­ni­ko­vých rie­še­ní má­me veľ­ké plá­ny a na­ším cie­ľom je zo­pa­ko­vať ús­pech, kto­rý sme za­zna­me­na­li v ob­las­ti PC ", uvie­dol Vla­di­mír Var­za­ly, Coun­try Sa­les Ma­na­ger Le­no­vo Slo­va­kia.

"V up­ly­nu­lých me­sia­coch sme úz­ko spo­lup­ra­co­va­li, aby sme za­bez­pe­či­li rých­le spus­te­nie fun­go­va­nia x86 po uzat­vo­re­ní tran­sak­cie na Slo­ven­sku, tak­že te­raz keď sme je­den tím, sme prip­ra­ve­ní od­hod­la­ne bo­jo­vať o zá­kaz­ní­kov vo všet­kých sek­to­roch", po­ve­dal Vla­di­mír Var­za­ly, Coun­try Sa­les Ma­na­ger Le­no­vo Slo­va­kia.

Spo­loč­nosť Le­no­vo ku­pu­je IBM server­ov­ú di­ví­ziu x86 ako ce­lok a je od­hod­la­ná pos­tu­po­vať pod­ľa pro­duk­to­vé­ho plá­nu IBM x86, vrá­ta­ne in­teg­ro­va­ných sys­té­mov Flex a Pu­reF­lex za­lo­že­ných na x86 a bu­de pok­ra­čo­vať v ino­vá­ciách tých­to pro­duk­tov. Ako už bo­lo ozná­me­né, IBM bu­de na­ďa­lej dlh­šiu do­bu za­bez­pe­čo­vať pos­ky­to­va­nie údr­žby v me­ne spo­loč­nos­ti Le­no­vo, tak­že zá­kaz­ní­ci by ne­ma­li pos­treh­núť žiad­ne zme­ny v pos­ky­to­va­ní servisn­ej pod­po­ry.

Le­no­vo a IBM tak­tiež vy­tvo­ri­li stra­te­gic­ké par­tner­stvo, kde bu­de Le­no­vo v po­zí­cii OEM (vý­rob­ca ori­gi­nál­nych za­ria­de­ní) pre IBM a bu­de ďa­lej pre­dá­vať pop­red­né IBM pro­duk­ty z por­tfó­lia sof­tvé­ru a úlož­ných sys­té­mov. To­to stra­te­gic­ké par­tner­stvo zna­me­ná, že Le­no­vo te­raz bu­de môcť tie­to pro­duk­ty po­nú­kať ako sú­časť kom­plexnej­ších pod­ni­ko­vých IT rie­še­ní, a bu­de mať mož­nosť pod­po­ro­vať šir­šiu šká­lu po­trieb zá­kaz­ní­kov v dá­to­vých cen­trách.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter