Tento rok nakúpilo darčeky cez internet viac Slovákov. Na Štedrý deň začali veľké výpredaje.

Toh­to­roč­né via­noč­né ná­ku­py na Hej. sk vr­cho­li­li v po­lo­vi­ci de­cem­bra. Pop­red­né­mu slo­ven­ské­mu inter­ne­to­vé­mu pre­daj­co­vi rást­li tr­žby rov­na­ko ako po­čet zá­kaz­ní­kov.

Via­noč­né ná­ku­py sí­ce ten­to rok zá­kaz­ní­ci na­ku­po­va­li už od za­čiat­ku no­vem­bra, naj­sil­nej­ším pre­daj­ným dňom sa však stal pon­de­lok 15. de­cem­bra. Op­ro­ti mi­nu­lo­roč­né­mu naj­sil­nej­šie­mu dňu od­ba­vil Hej.sk v ten­to deň o 45 % viac ob­jed­ná­vok. Sil­nej­ší rast pre­da­jov Hej.sk za­zna­me­nal v prie­be­hu pr­vé­ho ad­ven­tné­ho ví­ken­du, ke­dy bo­lo v po­rov­na­ní s ví­ken­dom pred­chá­dza­jú­cim reali­zo­va­né o 70 % ob­jed­ná­vok viac.

Z ne­dáv­no reali­zo­va­né­ho pries­ku­mu Hej.sk vy­ply­nu­lo, že tak­mer po­lo­vi­ca opý­ta­ných Slo­vá­kov by si pria­la náj­sť pod via­noč­ným strom­če­kom elek­tro­ni­ku, tre­ti­na ob­le­če­nie, koz­me­ti­ku ale­bo špor­to­vé vy­ba­ve­nie a ne­ce­lá štvr­ti­na kni­hu ale­bo iný kul­túr­ny zá­ži­tok. Iba zhru­ba 1 % ob­da­ro­va­ných po­te­šia ako via­noč­ný dar­ček pot­ra­vi­ny a ná­po­je. Pred­via­noč­né pre­da­je ten­to trend ko­pí­ru­jú. „Jas­ným pre­daj­ným hi­tom toh­to­roč­ných Via­noc bo­li na www.hej.sk ku­chyn­ské ro­bo­ty v hod­no­te nad 250 eur, jed­not­la­čid­lo­vé ká­vo­va­ry, smar­tfó­ny, exter­né har­ddis­ky a det­ské tab­le­ty s vý­uč­bo­vý­mi ap­li­ká­cia­mi. Sil­ný zá­ujem bol vi­dieť i pri fit­nes ná­ram­koch a exter­ných dis­koch," ko­men­tu­je Mi­chal Va­la, pre­vádz­ko­vý ria­di­teľ Hej.sk s tým, že na za­čiat­ku pred­via­noč­nej se­zó­ny zá­kaz­ní­ci na­ku­po­va­li skôr hod­not­nej­ší to­var, tes­ne pred Via­no­ca­mi po­tom lac­nej­šie po­lož­ky.

Cel­ko­vé via­noč­né tr­žby Hej.sk vzrást­li me­dzi­roč­ne o 20 %, náv­štev­nosť strá­nok o 25 % a op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku v tom­to inter­ne­to­vom ob­cho­de na­kú­pi­lo o 15 % viac no­vých zá­kaz­ní­kov.

Rov­na­ko, ako v mi­nu­lom ro­ku, aj toh­to ro­ku so se­bou via­noč­né ná­ku­py pri­ná­ša­jú je­den fe­no­mén - ľu­dia si vy­be­ra­jú to­var na inter­ne­te a nás­led­ne si ho vy­zdvi­hu­jú osob­ne v pre­daj­niach Hej­hou­se. „Osob­né od­be­ry sme ten­to rok za­zna­me­na­li v 60 % prí­pa­doch. Tak­to vy­so­ké per­cen­to vy­rov­na­né bez­po­chy­by aj tým, že Hej.sk ako je­den z má­la veľ­kých inter­ne­to­vých ob­cho­dov ne­vy­be­rá za od­ber v pre­daj­ni žiad­ny pop­la­tok," vy­svet­ľu­je Mi­chal Va­la a do­dá­va: „To­var si zá­kaz­ní­ci v na­šich pre­daj­niach vy­zdvih­li hoj­ne aj pos­led­ný pred­via­noč­ný ví­kend a do­kon­ca eš­te na Šted­rý deň do­po­lud­nia. S pred­via­noč­nou se­zó­nou sme spo­koj­ní. Už na Šted­rý deň na­po­lud­nie sme za­há­ji­li veľ­ké vý­pre­da­je, v rám­ci kto­rých si zá­kaz­ní­ci mô­žu za­kú­piť ti­sí­ce po­lo­žiek to­va­ru so zľa­vou až 70 %," do­dal.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter