Unicorn Systems dodal mobilné aplikácie pre objednávkový systém spoločnosti ALBI

Uni­corn Sys­tems do­dal mo­bil­né­Mo­bil­ná ap­li­ká­cia od Uni­corn Sys­tems po­má­ha ob­chod­ným zá­stup­com AL­BI efek­tív­ne pre­dá­vať kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Jej reali­zá­ciu za­is­til tím pre vý­voj mo­bil­ných ap­li­ká­cií iCom Vi­sion, kto­rý je sú­čas­ťou Uni­corn Sys­tems.

Mo­bil­né tab­le­to­vé rie­še­nie umož­ňu­je kom­for­tné vy­sta­ve­nie ob­jed­náv­ky a sle­do­va­nie do­dáv­ky to­va­ru ob­chod­ným zá­stup­com pria­mo u zá­kaz­ní­ka. Ob­chod­ný zá­stup­ca má pros­tred­níc­tvom tab­le­tu k dis­po­zí­cii nie­len in­for­má­cie o pro­duk­toch, ale aj dô­le­ži­té úda­je tý­ka­jú­ce sa klien­ta, ako sú his­tó­ria ob­jed­ná­vok, fak­tu­rá­cia a de­tai­ly pla­tob­nej dis­cip­lí­ny.

Ce­lé rie­še­nie sa skla­dá z tab­le­to­vej ap­li­ká­cie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid spo­loč­nos­ti Goog­le a back-en­do­vé server­ov­ej plat­for­my reali­zo­va­nej v pros­tre­dí .NET a SQL da­ta­bá­ze spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Rie­še­nie za­bez­pe­ču­je ko­mu­ni­ká­ciu a kom­plet­nú syn­chro­ni­zá­ciu dát me­dzi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi v te­ré­ne a hlav­ným pod­ni­ko­vým sys­té­mom spo­loč­nos­ti AL­BI. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia pra­cu­je v off-li­ne re­ži­me, aby spo­ľah­li­vo fun­go­va­la, aj po­kiaľ sa ob­chod­ník na­chá­dza na úze­mí bez kva­lit­né­ho pok­ry­tia mo­bil­ným dá­to­vým sig­ná­lom. To­to rie­še­nie do­da­né spo­loč­nos­ťou Uni­corn Sys­tems po­má­ha ob­chod­ným zá­stup­com nie­len na úze­mí Čes­kej re­pub­li­ky, ale aj na Slo­ven­sku a od bu­dú­ce­ho ro­ka aj v Poľ­sku.

„V mi­nu­los­ti sme už vy­uží­va­li inú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá ale nespĺňa­la na­še ná­ro­ky. Pre­to sme sa roz­hod­li pre no­vé rie­še­nie, kto­ré nám umož­ní byť pl­ne di­gi­tál­ny­mi, a nah­ra­diť tak pa­pie­ro­vé ka­ta­ló­gy. Ta­ká ap­li­ká­cia, kto­rá by nám úpl­ne vy­ho­vo­va­la a spĺňa­la po­žia­dav­ky na User Expe­rien­ce na tr­hu ne­bo­la, pre­to sme sa roz­hod­li ap­li­ká­ciu vy­vi­núť spo­loč­ne s fir­mou Uni­corn Sys­tems. Kľú­čo­vý­mi prí­nos­mi toh­to rie­še­nia sú rých­losť, ús­po­ra ča­su a jed­no­du­chá dos­tup­nosť ob­chod­ných in­for­má­cií v rám­ci jed­nej tab­le­to­vej ap­li­ká­cie," uvá­dza Jan Ha­jič, IT ma­na­žér, AL­BI Čes­ká re­pub­li­ka.

„Veľ­mi nás te­ší, že sme moh­li klien­to­vi pos­kyt­núť mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ňu­je zlep­šiť a zrý­chliť prís­tup k in­for­má­ciám a vy­užiť vý­ho­dy mo­bil­ných tech­no­ló­gií," do­dá­va Jan Ja­roš, ob­chod­ný ria­di­teľ, Uni­corn Sys­tems.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter