Prepusteným zamestnancom Panasonicu sľúbili pomoc

Vy­še 440 za­mes­tnan­com spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic v Krom­pa­choch, kto­rí sa v ja­nuá­ri za­čnú hlá­siť ako ne­za­mes­tna­ní na úra­de prá­ce, po štvr­tko­vom stret­nu­tí mi­nis­tra prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny Já­na Rich­te­ra a ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Slo­ven­skej agen­tú­ry pre roz­voj in­ves­tí­cií a ob­cho­du (SA­RIO) Ró­ber­ta Šimon­či­ča s pred­se­dom OZ KO­VO Emi­lom Ma­chy­nom a ďal­ší­mi od­bo­rár­mi pris­ľú­bi­li po­moc. No nečr­tá sa, že by v naj­bliž­šom ča­se moh­li zís­kať tr­va­lé za­mes­tna­nie.

"Neo­ča­ká­va­li sme, že to­to stret­nu­tie skon­čí s tým, že dnes náj­de­me úpl­né rie­še­nie. Do­hod­li sme však sys­tém a do­hod­li sme sa, že sa stret­ne­me o tri me­sia­ce, nie­ke­dy v mar­ci bu­dú­ce­ho ro­ku a mož­no bu­de­me ho­vo­riť kon­krét­nej­šie. Mož­no o tri me­sia­ce bu­de­me ve­dieť viac po­ve­dať o sys­té­mo­vom rie­še­ní, akým je prí­chod mož­ných in­ves­to­rov do toh­to re­gió­nu, kto­rý by rie­šil vznik­nu­tú si­tuáciu," po­ve­dal Rich­ter. Zdô­raz­nil, že tu je pot­reb­ný zá­ujem za­mes­tná­va­te­ľov, vrá­ta­ne živ­nos­tní­kov, aby sa ob­rá­ti­li na úrad prá­ce. Mi­nis­ter prá­ce zá­ro­veň do­dal, že pod­po­ria aj ma­lé in­ves­tič­né ak­cie.

Pre úra­dy prá­ce na Spi­ši je mi­nis­ter prá­ce Ján Rich­ter prip­ra­ve­ný vy­čle­niť oko­lo dvoch až troch mi­lió­nov eur na re­gio­nál­ne pro­jek­ty ďal­šie­ho za­mes­tná­va­nia, ale­bo rek­va­li­fi­ká­cie a vzde­lá­va­nia. "Ro­ku­je­me aj s exis­tu­jú­ci­mi za­mes­tná­va­teľ­mi a sme prip­ra­ve­ní po­núk­nuť im mož­nos­ti a mo­ti­vá­ciu pre zvý­še­nie poč­tu pra­cov­ných miest," uvie­dol Rich­ter.

Ria­di­teľ SA­RIO Šimon­čič uvie­dol, že si­tuáciu rie­šia ako prio­rit­nú. "Už sme ro­ko­va­li s jed­ným ne­mec­kým in­ves­to­rom z ob­las­ti auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu, kto­rý sa roz­ho­du­je me­dzi Slo­ven­skom a iný­mi kra­ji­na­mi, aj s jed­ným brit­ským. Ot­vo­re­né sú ro­ko­va­nia s kó­rej­ským in­ves­to­rom, kto­rý sa za­obe­rá vý­ro­bou v ob­las­ti elek­tro­tech­nic­ké­ho prie­mys­lu a jed­ným čín­sko-slo­ven­ským in­ves­to­rom z ob­las­ti vý­ro­by sve­tiel," po­ve­dal Šimon­čič.

Oce­nil, že je prip­ra­ve­ná lo­ka­li­ta v hne­dom prie­my­sel­nom par­ku a je dis­po­zí­cii kva­li­fi­ko­va­ná pra­cov­ná si­la. Zá­ro­veň do­dal, že agen­tú­ra prip­ra­vu­je kon­krét­nu po­nu­ku mož­nej štát­nej po­mo­ci in­ves­to­ro­vi. Šimon­čič tak­tiež uvie­dol, že ten­to re­gión mô­že dos­tať pod­po­ru vo for­me da­ňo­vej úľa­vy, for­mou re­fun­dá­cie nák­la­dov na no­vé tech­no­ló­gie, ako aj za kaž­dé vy­tvo­re­nie pra­cov­né­ho mies­ta. Po­ve­dal, že kom­bi­ná­ciou bu­dú ve­dieť po­núk­nuť in­ves­to­rom at­rak­tív­nu po­nu­ku. In­ves­to­rov, ani ča­so­vý ho­ri­zont však ne­kon­kre­ti­zo­val.

Pred­se­da OZ KO­VO Emil Ma­chy­na uvie­dol, že na ro­ko­va­ní dos­pe­li k ur­či­tým po­zi­tív­nym vý­sled­kom a hľa­da­jú rie­še­nia, aby sa pra­cov­ní­kom fir­my po­moh­lo čo naj­viac a čo naj­rý­chlej­šie. Zá­ro­veň avi­zo­val, že os­lo­via pre­mié­ra aj pred­se­du Ko­šic­ké­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja, aby nap­lá­no­va­li vý­jaz­do­vé za­sad­nu­tie vlá­dy. Ta­ké­to ro­ko­va­nie na stred­nom Spi­ši pod­po­ru­je aj mi­nis­ter prá­ce Ján Rich­ter.

"Plá­no­va­ný po­chod sme zru­ši­li. Bu­de­me in­for­mo­vať tu­naj­ších od­bo­rá­rov o vý­sled­koch ro­ko­va­nia, aj o ďal­ších kro­koch rie­še­nia toh­to prob­lé­mu. Som rád, že je tu vý­zva aj mies­tnym pod­ni­ka­te­ľom s tým, že mô­žu dos­tať pod­po­ru," po­ve­dal Ma­chy­na s tým, že náj­sť in­ves­to­ra, kto­rý by za­mes­tnal oko­lo 400 ľu­dí nie je jed­no­du­ché.

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic ku kon­cu de­cem­bra pre­pus­tí 441 z vy­še 650 za­mes­tnan­cov. Os­tat­ní pra­cov­ní­ci bu­dú pre­púš­ťa­ní pos­tup­ne od kon­ca ja­nuá­ra 2015 až do kon­ca má­ja. Spo­loč­nosť pre­pus­te­ným vy­pla­tí se­dem­me­sač­né od­stup­né. Po­núk­la im, že mô­žu prejsť do fab­ri­ky, kto­rú má spo­loč­nosť v Pl­zni, no o tú­to mož­nosť tu­naj­ší za­mes­tnan­ci nep­re­ja­vi­li zá­ujem vzhľa­dom na veľ­kú vzdia­le­nosť.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter