Na slovenskom gastronomickom trhu vzniká nový portál

Slo­ven­ská gas­tro­nó­mia má sta­ro­no­vé­ho hrá­ča. Inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Crea­ti­ve Web spus­ti­la v no­vem­bri no­vý pro­jekt Bookio.sk. Ide o on­li­ne re­zer­vač­ný sys­tém do reš­tau­rá­cii. K re­zer­vá­cii zá­kaz­ník zís­ka 30 % zľa­vu na ce­lý účet. Po krát­kom tes­to­va­ní be­ta ver­zie sa por­tál v de­cem­bri dos­tal do pl­nej pre­vádz­ky.

Slo­ven­ská inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Crea­ti­ve Web, kto­rá je zná­ma naj­mä vďa­ka por­tá­lu Zla­vaD­na.sk, spus­ti­la no­vý pro­jekt s náz­vom Bookio.sk. Ide o pr­vý inter­ne­to­vý re­zer­vač­ný sys­tém, cez kto­rý sa dá re­zer­vo­vať mies­to v reš­tau­rá­cii na me­no a kon­krét­ny ter­mín. Zá­kaz­ník zá­ro­veň za pop­la­tok 3 eurá zís­ka­va zľa­vu 30 % na ce­lý účet vrá­ta­ne všet­kých osôb.

„Bookio je pre ľu­dí, kto­rí sa stra­vu­jú v reš­tau­rá­ciách. Cez na­šu služ­bu zís­ka­jú po­hodl­nú re­zer­vá­ciu bez te­le­fo­ná­tov či ku­pó­nov a na­vy­še zľa­vu na ce­lý účet. Bookio sa op­la­tí už pri úč­te nad 10 eur," vy­svet­ľu­je Zden­ko Hos­chek, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve Web. Služ­ba za­tiaľ po­nú­ka reš­tau­rá­cie v Bra­tis­la­ve a oko­lí. „V Bra­tis­la­ve je naj­väč­ší reš­tau­rač­ný trh. Ra­di by sme však Bookio roz­ší­ri­li aj do iných miest," dopĺňa Zden­ko Hos­chek.

V sú­čas­nos­ti je do služ­by za­po­je­ných už 35 reš­tau­rá­cií a ďal­šie pri­bú­da­jú. Me­dzi naj­zná­mej­šie pa­tria Au ca­fe, Zá­moc­ký pi­vo­var, Bras­se­rie La Ma­ri­ne, či Par­ca­fe. Bookio.sk je už dru­hý pro­jekt spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve Web, kto­rý sa za­me­ria­va na reš­tau­rač­ný seg­ment na Slo­ven­sku. Pr­vým bol po­pu­lár­ny por­tál Obe­do­vat.sk, kto­rý spo­loč­nosť v le­te toh­to ro­ka pre­da­la aj s čes­kou mu­tá­ciou Lunchti­me.cz in­dic­kej fir­me Zo­ma­to za 2,44 mi­lió­na eur.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter