ČR: InterSystems Česká republika s novým vedením

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel vy­spělých softwaro­vých tech­no­lo­gií, ozná­mi­la per­so­nál­ní změ­ny ve ve­de­ní spo­leč­nos­ti.

Do po­zi­ce Se­nior Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger re­gio­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py byl jme­no­ván Mar­tin Zu­bek, kte­rý od čtvr­té­ho čtvrtle­tí le­toš­ní­ho ro­ku v no­vé po­zi­ci zod­po­ví­dá za ve­de­ní čes­ké po­boč­ky a sou­časně za roz­voj ob­chod­ních ak­ti­vit na Slo­ven­sku, v Ma­ďar­sku, Pol­sku, Ru­mun­sku, Bosně a Her­ce­go­vině, v Srbsku a Slo­vin­sku

Mar­tin Zu­bek půso­bí ve spo­leč­nos­ti Inter­Sys­tems od ro­ku 2001. Na po­zi­ci Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger byl do­sud zod­pověd­ný za pro­dej vlaj­ko­vých tech­no­lo­gií Inter­Sys­tems - vy­so­ce vý­kon­né da­ta­bá­zo­vé plat­for­my Ca­ché, in­teg­rač­ní plat­for­my En­semb­le a plat­for­my pro zdra­vot­nic­kou in­for­ma­ti­ku HealthSha­re na čes­kém, slo­ven­ském a pol­ském tr­hu se spe­cia­li­za­cí zej­mé­na na ob­las­ti zdra­vot­nic­tví a stát­ní sprá­vy.

„Inter­Sys­tems ve střed­ní Ev­ropě dá­le pok­ra­ču­je v nas­to­le­ném tren­du roz­šiřová­ní ak­ti­vit v ob­las­ti zdra­vot­nic­tví, a to předev­ším v ob­las­ti in­teg­rač­ních pro­jektů a kon­so­li­da­ce pa­cien­tské­ho zá­zna­mu v ne­moc­ni­cích či jed­not­li­vých re­gio­nech. Sou­časně se za­měřuje­me na po­sí­le­ní po­zi­ce Inter­Sys­tems ve zdra­vot­ních po­jiš­ťov­nách a ob­las­ti Li­fe scien­ces v ce­lém re­gio­nu CEE, za kte­rý čes­ká po­boč­ka Inter­Sys­tems zod­po­ví­dá," říká Mar­tin Zu­bek, Se­nior Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger CEE, Inter­Sys­tems.

Fo­tog­ra­fie Mar­ti­na Zub­ka ke sta­že­ní zde.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter