Aplikácia: Ponúka zdarma kompletnú zbierku zákonov SR

Kom­plet­ná zbier­ka zá­ko­nov SR aj s ak­tuál­ny­mi zme­na­mi bu­de už v no­vom ro­ku dos­tup­ná bez­plat­ne a pre všet­kých oby­va­te­ľov Slo­ven­ska. Umož­ní to no­vá mo­bil­ná ap­li­ká­cia s kom­plet­ným ob­sa­hom plat­nej le­gis­la­tí­vy.

Už dnes fun­gu­je inter­ne­to­vá strán­ka s náz­vom zá­ko­ny pre ľu­dí s po­dob­ným ob­sa­hom, ap­li­ká­ciou sa má dos­tup­nosť eš­te viac roz­ší­riť. Pod­ľa Iva­na Vo­zá­ra zo spo­loč­nos­ti Po­rad­ca pod­ni­ka­te­ľa bu­de ap­li­ká­cia osož­ná v kaž­do­den­nom ži­vo­te bež­ných ľu­dí. „Ak vás nap­rík­lad za­sta­ví po­li­cajt a dá vám po­ku­tu, do­ká­že­te si okam­ži­te ove­riť, či ste nao­zaj spá­cha­li pries­tu­pok a aká by ma­la byť vý­ška po­ku­ty. Po­dob­ne ľu­dia ne­ma­jú ve­ľak­rát pred­sta­vu o vý­ške pop­lat­kov pri súd­nych spo­roch. S ap­li­ká­ciou to bu­dú mať ove­ľa jed­no­duch­šie."

Za kaž­dú stiah­nu­tú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ve­nu­je spo­loč­nosť Po­rad­ca pod­ni­ka­te­ľa 10 cen­tov pre Ob­čian­ske zdru­že­nie Ro­zum a Cit, kto­rej pat­rón­kou je he­reč­ka Zu­za­na Kró­ne­ro­vá. „Od vzni­ku Na­dá­cie Ro­zum a cit sa nám po­da­ri­lo po­môcť náh­rad­ným ro­di­nám su­mou viac ako 630-ti­síc eur. Pre­to sme ra­di, že ta­ká­to ini­cia­tí­va vznik­la," vy­svet­li­la pro­jek­to­vá koor­di­ná­tor­ka ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Dan­ka Ko­zin­ko­vá.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter