AT&T oslavuje 15 rokov pôsobenia na Slovensku

AT&T* za­čí­na­lo pod­ni­kať na Slo­ven­sku pred pät­nás­ti­mi rok­mi s nie­koľ­ký­mi de­siat­ka­mi ľu­dí. Dnes má v dvoch mes­tách šty­ri cen­trá s vy­še tri­ti­síc ľuď­mi.

Di­zajn rie­še­nia sie­te, za­bez­pe­če­nie do­dáv­ky za­ria­de­ní a doh­ľad na ich ús­peš­nou in­šta­lá­ciou v rôz­nych kra­ji­nách sve­ta je iba jed­nou z úloh, kto­ré rie­šia za­mes­tnan­ci fir­my AT&T na Slo­ven­sku. AT&T je líd­rom v ob­las­ti pos­ky­to­va­nia slu­žieb pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov, ok­rem iných aj nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí na­chá­dza­jú­cich sa na šies­tich kon­ti­nen­toch.

Aj o tom je neus­tá­le ras­tú­ci trend pos­tup­né­ho roz­ši­ro­va­nia M2M tech­no­ló­gií a pot­re­be ich vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cie „Na­ša sieť sa bu­de vy­ví­jať. Dá­to­vé to­ky bu­dú čo­raz viac za­lo­že­né na pre­no­se vi­dea. Dá­to­vé úlo­žis­ká aj spô­sob prá­ce s dá­ta­mi prej­dú vir­tua­li­zá­ciou. Aj na­ši zá­kaz­ní­ci zme­nia svo­je oča­ká­va­nia vo svet­le glo­bál­nej expan­zie a po­žia­da­viek sú­vi­sia­cich s mo­bi­li­tou, bez­peč­nos­ťou a vir­tua­li­zá­ciou," vy­svet­ľu­je Eric Loeb, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti AT&T pre me­dzi­ná­rod­né von­kaj­šie vzťa­hy.

"Keď sme ot­vá­ra­li v ro­ku 1999 pr­vú po­boč­ku na Slo­ven­sku, ne­ča­ka­li sme, že by sme jed­né­ho dňa moh­li mať na Slo­ven­sku ti­sí­ce za­mes­tnan­cov. Pro­fe­sio­na­li­ta, na­sa­de­nie, pod­po­ra a zmy­sel pre tí­mo­vú spo­lup­rá­cu sú at­ri­bú­ty na­šich ko­le­gov, kto­ré si na­ši zá­kaz­ní­ci vá­žia," ho­vo­rí Eric Loeb. „Sme pres­ved­če­ní, že sa nám s na­ši­mi slo­ven­ský­mi ko­le­ga­mi po­da­rí zreali­zo­vať eš­te ve­ľa za­ují­ma­vých pro­jek­tov," do­dá­va.

AT&T pô­so­bí na Slo­ven­sku už pät­násť ro­kov a za­bez­pe­ču­je pod­po­ru po­trieb nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí v rôz­nych čas­tiach sve­ta v ob­las­ti hla­su, dát a vi­dea. Viac ako 3000 ľu­dí pra­cu­je dnes na šty­roch mies­tach - v po­boč­ke v Ko­ši­ciach a v troch cen­trách v Bra­tis­la­ve. Dnes spo­loč­nosť za­mes­tná­va tech­nic­kých od­bor­ní­kov a pro­jek­to­vých ma­na­žé­rov špe­cia­li­zu­jú­cich sa na do­da­nie vy­so­kok­va­lit­ných slu­žieb s pri­da­nou hod­no­tou a kom­plexných rie­še­ní v ob­las­ti pre­no­su hla­su, dát a vi­dea pre nad­ná­rod­ných zá­kaz­ní­kov.

Bra­tis­lav­ské po­boč­ky sa sta­li sú­čas­ťou glo­bál­nej sie­te zá­kaz­níc­kych cen­tier spo­loč­nos­ti AT&T, kto­ré sí­dlia nap­rík­lad v Sin­ga­pu­re, Veľ­kej Bri­tá­nii, Aus­trá­lii a Ja­pon­sku. Cen­trum v Ko­ši­ciach sa špe­cia­li­zu­je na di­zajn a kon­fi­gu­rá­ciu sie­ťo­vých za­ria­de­ní, sprá­vy sie­tí a ria­de­nia do­dá­vok slu­žieb pre veľ­kých klien­tov.

"Šká­la na­šich ak­ti­vít sa za ro­ky náš­ho pô­so­be­nia znač­ne roz­ší­ri­la, čo si vy­ža­du­je dos­ta­tok vzde­la­ných a mo­ti­vo­va­ných za­mes­tnan­cov. Uve­do­mu­je­me si, že na­ši ľu­dia sú naj­hod­not­nej­šou de­ví­zou na­šej spo­loč­nos­ti a pre­to do nich neus­tá­le in­ves­tu­je­me. Sna­ží­me sa roz­ši­ro­vať ich kom­pe­ten­cie prá­cou na no­vých za­ují­ma­vých pro­jek­toch a vy­tvá­rať tak pra­cov­né pros­tre­die s dob­rou per­spek­tí­vou ka­riér­ne­ho ras­tu v jed­nej z pop­red­ných glo­bál­nych spo­loč­nos­tí na sve­te," hod­no­tí pô­so­be­nie spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku Ga­briel Gal­gó­ci, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ slo­ven­skej po­boč­ky AT&T.

*Pro­duk­ty a služ­by spo­loč­nos­ti AT&T pos­ky­tu­jú a za­bez­pe­ču­jú dcér­ske a prid­ru­že­né spo­loč­nos­ti AT&T Inc. pod znač­kou AT&T, nie pod znač­kou AT&T Inc.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter