Beblavý chce z predaja Slovak Telekomu oddlžovať samosprávy

Zní­žiť dl­hy miest a ob­cí z pe­ňa­zí zís­ka­ných z pri­va­ti­zá­cie Slo­vak Te­le­ko­mu navr­hu­je v no­ve­le zá­ko­na o fi­nan­čnej po­mo­ci ob­ciam ne­za­ra­de­ný pos­la­nec Mi­ros­lav Beb­la­vý. Dis­ku­siou k návr­hu ot­vo­ria pos­lan­ci 11. deň 44. schô­dze parla­men­tu. Opo­zič­ný zá­ko­no­dar­ca chce rov­na­ko umož­niť, aby štát mies­tnym sa­mos­prá­vam pris­pel fi­nan­cia­mi na spät­né od­kú­pe­nie ma­jet­ko­vých po­die­lov fi­riem so zá­sad­ným vý­zna­mom pre da­nú obec, kto­ré v mi­nu­los­ti pri­va­ti­zo­va­li a uká­za­lo sa to ako neú­čel­né. Ide o pod­ni­ky, kto­ré sa za­obe­ra­jú od­pa­dom, dop­ra­vou či tep­lom. Prog­ram má byť ot­vo­re­ný pre všet­ky ob­ce a mes­tá na Slo­ven­sku ako aj pre mes­tské čas­ti v Bra­tis­la­ve a

Štát by mal v oboch prí­pa­doch pos­kyt­núť náv­rat­nú fi­nan­čnú vý­po­moc za pod­mien­ky, že obec pril­oží na rov­na­ký účel rov­na­ký ob­jem pe­ňa­zí. "Iný­mi slo­va­mi, ak by obec zís­ka­la na zní­že­nie dl­hu od štá­tu 500 tis. eur, mu­se­la by sa­ma pris­pieť tiež 500 tis. eur a dlh zní­žiť o je­den mil. eur. Po­dob­ný prin­cíp sa má up­lat­ňo­vať aj pri spät­nom od­kú­pe­ní po­die­lov a ak­cií. Po spl­ne­ní pod­mien­ky zní­žiť dlh nás­led­ne vlá­da SR roz­hod­ne o od­pus­te­ní náv­rat­nej fi­nan­čnej vý­po­mo­ci," vy­svet­ľu­je Beb­la­vý.

Po­moc ob­ciam, kto­ré si bu­dú môcť vy­brať, či chcú zní­žiť dlh ale­bo od­kú­piť spri­va­ti­zo­va­né fir­my, navr­hu­je pod­pred­se­da Sie­te fi­nan­co­vať z príj­mov z pri­va­ti­zá­cie 49-per­cen­tnej ma­jet­ko­vej účas­ti štá­tu a Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR v ob­chod­nej spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, a. s., kto­rú už vlá­da schvá­li­la. Od­ha­dy ho­vo­ria, že za pre­daj Te­le­ko­mu mô­že štát zís­kať do jed­nej mi­liar­dy eur. "Navr­hu­je­me, aby bo­la po­lo­vi­ca z tej­to su­my pou­ži­tá prá­ve na po­moc sa­mos­prá­vam," kon­šta­tu­je Beb­la­vý.

Pos­lan­com zos­tá­va pre­ro­ko­vať dvad­siat­ku bo­dov z cel­ko­vých 134, kto­ré sú na prog­ra­me 44. schô­dze. Po­po­lud­ní zá­ko­no­dar­cov ča­ká ob­li­gát­na štvr­tko­vá ho­di­na otá­zok a aj inter­pe­lá­cie na čle­nov vlá­dy.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter