Projekt s názvom Watify na urýchlenie vytvorenia až do 1,5 milióna pracovných miest v digitálnom podnikaní v Európe

Hlav­ným prob­lé­mom pre pod­ni­ka­te­ľov v Euró­pe nie je ne­dos­ta­tok dob­rých ná­pa­dov, ale strach z ich pre­mie­ňa­nia do reali­ty.

Ve­ľa ľu­dí s dob­rý­mi ná­pad­mi sa zdrá­ha za­čať s pod­ni­ka­ním, pre­to­že ma­jú po­chyb­nos­ti. V Euró­pe je rov­na­ko ve­ľa ľu­dí, kto­rí chcú za­čať vlas­tné pod­ni­ka­nie ako v USA, na­priek to­mu sa na tej­to stra­ne At­lan­ti­ku vý­raz­ne me­nej an­ga­žu­je­me v start-upoch. Len 6% dos­pe­lej po­pu­lá­cie je za­hr­nu­tej v no­vých pod­ni­koch, v po­rov­na­ní s 13% v USA. Z to­ho dô­vo­du spúš­ťa Európ­ska ko­mi­sia plat­for­mu Wati­fy spo­loč­ne s De­loit­te Bel­gic­ko, DI­GI­TA­LEURO­PE a EBN. Aké sú jej am­bí­cie? Pod­po­riť di­gi­tál­ne pod­ni­ka­nie ad­re­so­va­ním tých­to po­chyb­nos­tí, urý­chliť vy­tvo­re­nie až do 1,5 mi­lió­na pra­cov­ných miest a od­blo­ko­vať 98% ne­vyu­ži­té­ho po­ten­ciá­lu pre vy­tvá­ra­nie hod­nôt pre­cho­dom na di­gi­tál­ne pod­ni­ka­nie.

Ak ste pod­ni­ka­teľ, po­chyb­nos­ti sú dob­ré. Ve­dú ku kla­de­niu otá­zok. Tie za­sa k od­po­ve­diam a na­ko­niec k dob­rým ná­pa­dom. Po­chyb­nos­ti nú­tia pod­ni­ka­te­ľov če­liť prob­lé­mom a na­chá­dzať krea­tív­ne spô­so­by ako ich pre­ko­nať. Na­priek to­mu exis­tu­je ve­ľa ľu­dí, kto­rí sa zdrá­ha­jú za­čať s pod­ni­ka­ním, pre­to­že ma­jú po­chyb­nos­ti. Od­ha­du­je sa, že by sa tak­to moh­lo vy­tvo­riť 1,5 mi­lió­na ďal­ších pra­cov­ných miest v inter­ne­to­vom hos­po­dár­stve EÚ, za pred­pok­la­du, že ce­lá EÚ od­zr­kad­ľu­je pod­ni­ka­teľ­ský vý­kon USA ale­bo Švéd­ska. Pre­to je európ­skou am­bí­ciou vy­tvo­riť no­vé príl­eži­tos­ti pre pod­ni­ka­nie pros­tred­níc­tvom no­vá­tor­ských di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií na zlep­še­nie ras­tu a tvor­by pra­cov­ných miest. Na­priek sku­toč­nos­ti, že tech­no­ló­gie ako mo­bil­né a so­ciál­ne rie­še­nia, cloud com­pu­ting a da­ta ana­ly­tics ma­jú po­ten­ciál vy­tvá­rať no­vé hod­no­ty pre pod­ni­ky v EÚ, os­tá­va­jú v rám­ci Euró­py až po­váž­li­vo ne­vyu­ži­té. V sku­toč­nos­ti len 2% európ­skych pod­ni­kov napl­no vy­uží­va­jú príl­eži­tos­ti, kto­ré po­nú­ka pre­chod na di­gi­tál­ne pod­ni­ka­nie.

Wati­fy po­mô­že ná­dej­ným pod­ni­ka­te­ľom pre­ko­nať ba­rié­ry, kto­ré im brá­nia za­čať vlas­tné pod­ni­ka­nie. Tá­to ini­cia­tí­va im po­mô­že po­ro­zu­mieť to­mu, že kaž­dý ús­peš­ný pod­ni­ka­teľ má chví­le po­chyb­nos­tí a že ús­pech sa za­čne ry­so­vať v mo­men­te, keď sa ná­pad za­čne pre­mie­ňať na sku­toč­nosť. Tá­to plat­for­ma tiež po­mô­že za­kla­dať spo­loč­nos­ti vo všet­kých od­vet­viach tak, že im uká­že, že exis­tu­je ve­ľa príl­eži­tos­tí ako tran­sfor­mo­vať ich pod­ni­ka­nie po­mo­cou di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií. Zá­ro­veň im po­mô­že zba­viť sa po­chyb­nos­tí a naš­tar­tu­je ich k ďal­ším kro­kom.

Ini­cia­tí­va Wati­fy bu­de pre­bie­hať v rám­ci Euró­py po­čas do­by 2 ro­kov. Jej cie­ľom je pov­zbu­diť di­gi­tál­ne pod­ni­ka­nie v Euró­pe. Tá­to ini­cia­tí­va bu­de po­nú­kať in­špi­rá­ciu, prak­tic­kú pod­po­ru a po­ra­den­stvo pre no­vých pod­ni­ka­te­ľov aj exis­tu­jú­ce pod­ni­ky, čím im po­mô­že napl­no vy­užiť príl­eži­tos­ti pre rast a ino­vá­ciu v pod­ni­ka­ní po­mo­cou di­gi­tál­nych tech­no­ló­gií.

Nav­štív­te plat­for­mu Wati­fy, kde sa doz­vie­te viac o tom, ako tá­to ini­cia­tí­va mô­že pod­po­riť di­gi­tál­ne pod­ni­ka­nie v Euró­pe:  ec.euro­pa.euOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter