Rails Girls: Bratislava na Mikuláša žila programujúcimi dievčatami

Na sve­to­vom wor­ksho­pe Rails Girls sa uči­li tvo­riť ap­li­ká­cie

O tom, že svet IT a prog­ra­mo­va­nia nie je len do­mé­nou mu­žov ste sa moh­li pres­ved­čiť vče­ra v Bra­tis­la­ve. Do cowor­kin­go­vé­ho cen­tra Im­pact HUB Bra­tis­la­va v so­bo­tu 6. de­cem­bra priš­lo tak­mer 50 mla­dých dám s cie­ľom ab­sol­vo­vať sve­to­vý prog­ra­má­tor­ský wor­kshop Rails Girls. Kým väč­ši­na Slo­vá­kov si roz­ba­ľo­va­la dar­če­ky z či­žiem, ony sa ce­lý deň uči­li tvo­riť webo­vé ap­li­ká­cie v čo­raz po­pu­lár­nej­šom ja­zy­ku Ru­by.

Ce­los­ve­to­vá ini­cia­tí­va slú­žia­ca po­pu­la­ri­zá­cii prog­ra­mo­va­nia me­dzi že­na­mi Rails Girls sa ko­ná tak­mer kaž­dý ví­kend v inom mes­te. Ne­dáv­no sa wor­kshop Rails Girls us­ku­toč­nil aj v Br­ne a vo Vied­ni. Vče­ra sa us­ku­toč­nil už dru­hý roč­ník tej­to ak­cie v Bra­tis­la­ve. Or­ga­ni­zá­to­rom bo­la ško­la prog­ra­mo­va­nia Learn2Co­de a pro­jekt Aj Ty v IT. Účas­tníč­ka­mi bo­li naj­mä štu­den­tky a za­mes­tnan­ky­ne v ob­las­ti on­li­ne biz­ni­su.

Wor­ksho­pu sa zú­čas­tni­la j Lu­cia Štelle­ro­vá, "lov­ky­ňa moz­gov" v IT biz­ni­se. „Aj že­ny mô­žu byť v IT biz­ni­se ús­peš­né. Fir­my si uve­do­mu­jú, že žen­ský ele­ment je aj v IT od­bo­re veľ­mi dô­le­ži­tý. V dneš­nej spo­loč­nos­ti stá­le pla­tia aké­si za­uží­va­né ste­reo­ty­py, že IT svet pat­rí mu­žom. Naš­ťas­tie to tak už dáv­no nie je," po­ve­da­la Štelle­ro­vá.

Veľ­ký dô­raz sa na po­du­ja­tí klá­dol na prak­tic­kú časť. Di­ev­ča­tá bo­li roz­de­le­né do ma­lých sku­pi­niek v poč­te 3 až 4. Kaž­dá sku­pi­na ma­la vlas­tné­ho men­to­ra, kto­rý im bol ce­lý čas k dis­po­zí­cii. Účas­tníč­ky Rails Girls ce­lý deň pra­co­va­li na vy­tvo­re­ní fun­kčných webo­vých ap­li­ká­cií.

IT svet im pat­rí

Ra­do­van Deb­nár, spo­lu­zak­la­da­teľ ško­ly prog­ra­mo­va­nia Learn2Co­de vy­svet­lil, pre­čo po­du­ja­tie na Slo­ven­sku or­ga­ni­zu­jú: „Dô­vod pre­čo sa za­pá­ja­me do sve­to­vej ini­cia­tí­vy Rails Girls je ten, že chce­me po­má­hať a pri­tiah­nuť viac di­ev­čat k prog­ra­mo­va­niu a IT. Zá­ro­veň chce­me po­má­hať bu­do­vať a roz­ši­ro­vať IT ko­mu­ni­tu."

Ve­ko­vé zlo­že­nie účas­tní­čok bo­lo oko­lo 25-35 ro­kov. Bo­li to di­ev­ča­tá, kto­ré sa za­ují­ma­jú o vlas­tné pod­ni­ka­nie, blo­go­va­nie ale­bo pra­cu­jú na ne­tech­nic­kých po­zí­ciách v rôz­nych on­li­ne agen­tú­rach. Väč­ši­na z nich ne­ma­la do­te­raz žiad­ne reál­ne skú­se­nos­ti s prog­ra­mo­va­ním.

Zís­ka­né poz­nat­ky mô­žu vy­užiť pre vlast­ný roz­voj, reali­zá­ciu vlas­tných ná­pa­dov a v ko­neč­nom dôs­led­ku lep­šie ro­zu­mieť po­žia­dav­kám v ob­las­ti IT.

Účas­tníč­ka Ka­ta­rí­na tvr­dí, že wor­kshop jej ot­vo­rí no­vé mož­nos­ti: "Dos­ta­la som sa k in­for­má­ciám, ku kto­rým by som sa inak ne­dos­ta­la. Chce­la by som sa prog­ra­mo­va­niu v bu­dúc­nos­ti ve­no­vať. Buď sa bu­dem roz­ví­jať sa­ma, ale­bo na ne­ja­kých wor­ksho­poch."

Na po­du­ja­tí sa na­chá­dza­lo 14 men­to­rov zo Slo­ven­ska a pre účas­tníč­ky z iných kra­jín bo­li k dis­po­zí­cií men­to­ri zo za­hra­ni­čia. Z to­ho dô­vo­du wor­kshop pre­bie­hal aj v an­glic­kom ja­zy­ku. Eliš­ka Čej­po­vá, prog­ra­má­tor­ka a men­tor­ka z Čes­kej re­pub­li­ky, bo­la pred ro­kom a pol eš­te na po­du­ja­tí ako účas­tníč­ka. „Pá­či sa mi na tom­to kon­cep­te, že je tu veľ­mi má­lo pred­ná­šok a di­ev­ča­tá ma­jú viac ča­su na prak­tic­kú časť. Ma­jú väč­šiu voľ­nosť a mô­žu sa ve­no­vať to­mu, pre­čo sem priš­li, te­da prog­ra­mo­va­niu," po­ve­da­la.

Ru­by je po­pu­lár­ny prog­ra­mo­va­cí ja­zyk

Di­ev­ča­tá pra­co­va­li s po­pu­lár­nym prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom Ru­by a je­ho fra­mewor­kom Ru­by on Rails. Je to veľ­mi rých­lo sa roz­ví­ja­jú­ci ja­zyk, kto­rý má vy­bu­do­va­nú sil­nú ce­los­ve­to­vú zá­klad­ňu. Pri­ná­ša ši­ro­ké mož­nos­ti up­lat­ne­nia, učí sa­mos­tat­nos­ti a se­ba­reali­zá­cii.

Účas­tníč­ka Ve­ro­ni­ka Ča­vaj­do­vá, kto­rá ako jed­na z má­la pat­ri­la k skú­se­nej­ším a pra­cu­je ako prog­ra­má­tor­ka sa priš­la nau­čiť nie­čo no­vé. „V prá­ci ro­bím s iným prog­ra­mo­va­cím ja­zy­kom, ale Ru­by je skve­lý ja­zyk. Pre­to som sa ho aj za­ča­la učiť. Mo­ja ka­moš­ka, kto­rá bo­la na Rails Girls vo Vied­ni ma in­špi­ro­va­la, aby som sem priš­la. Pá­či sa mi my­šlien­ka po­du­ja­tia, že je to iba pre di­ev­ča­tá. V prog­ra­mo­va­ní v Ru­by bu­dem pok­ra­čo­vať .Ve­rím, že na­bu­dú­ce tu bu­dem aj ja ako men­tor a nie už len ako účas­tníč­ka."

Di­ev­ča­tá si ok­rem no­vých skú­se­nos­tí od­nies­li aj ba­lí­ček od par­tne­rov a or­ga­ni­zá­to­rov po­du­ja­tia. Tí im za kon­cen­tro­va­né vý­ko­ny po­čas wor­ksho­pu prip­ra­vi­li aj mi­ku­láš­ske prek­va­pe­nie v po­do­be tor­ty v tva­re ru­bí­nu (Ru­by - po angl. Ru­bín, lo­go ja­zy­ka Ru­by).

Pre tých, kto­rí sa nes­tih­li zú­čas­tniť Rails Girls, ale ma­jú zá­ujem o prog­ra­mo­va­nie, prip­ra­vi­la ško­la prog­ra­mo­va­nia Learn2Co­de je­di­neč­ný pro­jekt Web­re­bel. Ide o uni­kát­ny slo­ven­ský on-li­ne kurz webo­vé­ho di­zaj­nu, kto­rý za­čí­na 8. ja­nuá­ra 2015.

Bliž­šie in­for­má­cie tý­ka­jú­ce sa ce­los­ve­to­vej ini­cia­tí­vy Rails Girls náj­de­te tu.

Wor­kshop Rails Girls pod­po­ri­li: Top­tal, MIC­RO­COMP, Es­sen­tial Da­ta, Di­gi­ta­lO­cean, Git­Hub, Ba­se­camp, Stell+ERP, Vi­sual­DNA, Web­sup­port, Im­pact HUB Bra­tis­la­va, ro­bi­me.it, Zo­nes.sk, Ži­vé.sk.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter