Video je najväčší a najrýchlejšie rastúci segment prenesených mobilných dát

No­vem­bro­vá edí­cia štú­die Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port potvr­di­la do­mi­nan­tné pos­ta­ve­nie vi­dea v pre­no­soch dát v rám­ci mo­bil­ných sie­tí. Vi­deo sa pod­ľa ana­ly­ti­kov po­die­ľa na dá­to­vej pre­vádz­ke v sie­ťach 4G (LTE) 45-55 per­cen­ta­mi. Dô­vo­dom sú stá­le ob­ľú­be­nej­šie strea­mo­va­cie služ­by, lep­šie har­dvé­ro­vé vy­ba­ve­nie smar­tfó­nov a ta­kis­to aj lep­šia vy­uži­teľ­nosť mo­bil­né­ho vi­dea v ap­li­ká­ciách.

V nich sa ob­ja­vu­je stá­le vi­dea, či už ide o spra­vo­daj­ské ap­li­ká­cie, rek­la­mu ale­bo plat­for­my pre so­ciál­ne sie­te. Zá­ro­veň ras­tie aj po­pu­la­ri­ta strea­mo­va­cích plat­fo­riem ako je nap­rík­lad YouTu­be či Net­fix, kto­ré sú ria­de­né pou­ží­va­teľ­mi, nie vy­sie­la­te­ľom ob­sa­hu (tzv. OTT - Over-The-Top služ­by).

„Pod­ľa pries­ku­mov je strea­ming dnes u spot­re­bi­te­ľov rov­na­ko po­pu­lár­ny ako tra­dič­ná te­le­ví­zia a je len otáz­kou ča­su, ke­dy ju pre­ko­ná. Ten­to trend na­be­rá na ob­rát­kach aj vďa­ka zlep­šu­jú­ce­mu sa pok­ry­tiu vy­so­ko­rý­chlos­tným inter­ne­tom, kva­li­te ter­mi­ná­lov a ras­tú­cej po­pu­la­ri­te Vi­deo-on-De­mand slu­žieb, kto­ré sú stá­le dos­tup­nej­šie aj u nás. Spot­re­bi­teľ chce to­tiž sám roz­ho­do­vať o tom, ke­dy a čo bu­de sle­do­vať a tech­no­ló­gie mu to umož­ňu­jú," ko­men­tu­je Ma­rián Bez­ák, pre­zi­dent Eric­sson Slo­ven­sko.

Ďal­ším dô­vo­dom ná­ras­tu sle­do­va­nia vi­deoob­sa­hu sú stá­le dos­tup­nej­šie mo­bil­né za­ria­de­nia, kto­ré umož­ňu­jú bez­prob­lé­mo­vé sle­do­va­nie vi­dea.Dos­ta­toč­ne veľ­ký dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním, vďa­ka kto­ré­mu je mož­né sle­do­vať vi­deá v HD for­má­te nie sú ni­čím vý­ni­moč­ným. „Pla­tí to aj na Slo­ven­sku. Dnes sú šty­ri z pia­tich mo­bi­lov v po­nu­kách slo­ven­ských ope­rá­to­rov smar­tfó­ny, pri­čom pries­tor pre ich ďal­šie roz­ši­ro­va­nie eš­te ani zďa­le­ka nie je vy­čer­pa­ný," kon­šta­tu­je Ma­rián Bez­ák.Ok­rem to­ho neus­tá­le zvy­šu­je­me ka­pa­ci­ty, pok­ry­tie a rých­losť mo­bil­ných sie­tí. To všet­ko je živ­ná pô­da pre ďal­ší ná­rast sle­do­va­nia vi­dea v mo­bil­ných za­ria­de­niach," do­dá­va Ma­rián Bez­ák.

Vi­deo je dnes dos­tup­né do­ma aj na ces­tách v om­no­ho vy­ššej kva­li­te než to­mu bo­lo do­te­raz. Eric­sson pred­pok­la­dá, že sa ob­jem vi­deop­re­no­sov v mo­bil­ných sie­ťach (nie­len LTE) do ro­ku 2020 zde­sať­ná­so­bí a bu­dú tvo­riť oko­lo 55 per­cent všet­kých pre­ne­se­ných „mo­bil­ných" dát v ro­ku 2020. Po­ma­ly sa za­čí­na ob­ja­vo­vať aj ob­sah vo vy­ššom roz­lí­še­ní - Ultra HD, do­pad na trh je však za­tiaľ mi­ni­mál­ny. Dá sa oča­ká­vať, že s roz­ma­chom 4G a nás­tu­pom 5G sie­tí, ako aj har­dvé­ro­vý­mi ino­vá­cia­mi, sa ten­to štan­dard roz­ší­ri aj do mo­bil­ných za­ria­de­ní. To pri­ne­sie ďal­šie vý­raz­né zme­ny v ob­je­me spot­re­by dát.

Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port je kom­plexnou ak­tua­li­zá­ciou mo­bil­ných tren­dov, kto­rá vy­uží­va ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát v exis­tu­jú­cich mo­bil­ných sie­ťach. Eric­sson ju vy­dá­va dvak­rát roč­ne.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter