Štyri produkty Logitech získavajú ocenenie CES Innovation Awards 2015 od asociácie CEA

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech (SIX: LOGN) (NAS­DAQ: LO­GI) dnes ozná­mi­la, že šty­ri jej pro­duk­ty zís­ka­li oce­ne­nie 2015 CES In­no­va­tion Awards. Ten­to rok zís­ka­li uz­na­nie tie­to pro­duk­ty: Lo­gi­tech Blue­tooth® Mul­ti-De­vi­ce Key­board K480, Lo­gi­tech® G502 Pro­teus Co­re Tu­nab­le Ga­ming Mou­se, Lo­gi­tech® G402 Hyper­ion Fu­ry™ Ultra-Fast FPS Ga­ming Mou­se a Lo­gi­tech® G910 Orion Spark RGB Me­cha­ni­cal Key­board.

„Vý­ni­moč­ný di­zajn je v nád­her­nom sú­la­de so ži­vo­tom člo­ve­ka a spá­ja ume­nie s tech­no­ló­gia­mi tak, aby pre pou­ží­va­te­ľov tvo­ri­li jed­not­ný ce­lok," po­ve­dal Brac­ken Darrell, pre­zi­dent a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „Kaž­dý pro­dukt, kto­rý vy­tvo­rí­me, sle­du­je jed­nu ideu, kto­rá sa pri je­ho pou­ží­va­ní zr­kad­lí v kaž­dom de­tai­le. Sna­ží­me sa nie­len o to, aby na­še vý­rob­ky bo­li krás­ne, ale tiež aby pri­ná­ša­li zá­ži­tok, kto­rý ich od­lí­ši od os­tat­ných. Nie­ke­dy je to zrej­mé na pr­vý poh­ľad a pres­tu­pu­je to ce­lým vý­rob­kom, ino­ke­dy v jem­ných roz­die­loch, kto­ré pou­ží­va­teľ pos­treh­ne až nes­kôr. Je nám cťou, že aso­ciá­cia CEA to­to na­še úsi­lie roz­poz­na­la a ude­li­la nám spo­mí­na­né oce­ne­nia."

Ten­to rok aso­ciá­cia Con­su­mer Elec­tro­nics As­so­cia­tion (CEA)® oce­ni­la pro­duk­ty Lo­gi­tech v nas­le­du­jú­cich ka­te­gó­riách:

Ce­na v ka­te­gó­rii po­čí­ta­čo­vé prís­lu­šen­stvo:
Lo­gi­tech Blue­tooth Mul­ti-De­vi­ce Key­board K480:

Lo­gi­tech Blue­tooth Mul­ti-De­vi­ce Key­board K480 je pr­vá stol­ná klá­ves­ni­ca, kto­rej špe­cia­li­tou je mož­nosť spo­lup­rá­ce až s tro­mi bez­drô­to­vý­mi za­ria­de­nia­mi, a to bez oh­ľa­du na ich plat­for­mu. Te­raz mô­že­te pí­sať list na po­čí­ta­či a nás­led­ne jed­no­du­chým oto­če­ním pre­pí­na­cie­ho ko­lies­ka Easy-Switch™ od­po­ve­dať na sprá­vu vo va­šom smar­tfó­ne a po­tom na­pí­sať tweet na tab­le­te.

Bluetooth Multi-Device Keyboard K480_3.jpg

Ce­ny v ka­te­gó­rii hráč­sky har­dvér a prís­lu­šen­stvo:
Lo­gi­tech G502 Pro­teus Co­re Tu­nab­le Ga­ming Mou­se:
Lo­gi­tech G502 Pro­teus Co­re Tu­nab­le Ga­ming Mou­se je pl­ne pris­pô­so­bi­teľ­ná her­ná myš. Kom­bi­nu­je pr­vý sen­zor na sve­te s roz­lí­še­ním 12.000 DPI s vy­spe­lý­mi mož­nos­ťa­mi nas­ta­ve­nia pod­ľa povr­chu a so zá­va­žia­mi pre úp­ra­vu ťa­žis­ka, aby vám tak po­moh­la zís­kať čo naj­vyš­šiu šan­cu na ví­ťaz­stvo.

Myš Pro­teus Co­re vy­uží­va naj­vý­kon­nej­ší a naj­pres­nej­ší sen­zor na sve­te s exklu­zív­nou tech­no­ló­giou v pro­duk­to­vom ra­de Lo­gi­tech G s náz­vom Del­ta Ze­ro™. U my­ši Pro­teus Co­re si mô­že­te ska­lib­ro­vať sen­zor pod­ľa fy­zi­kál­nych a od­ra­zo­vých vlas­tnos­tí kon­krét­ne­ho her­né­ho povr­chu, up­ra­viť jej hmot­nosť a vy­vá­žiť ťa­žis­ko po­mo­cou roz­mies­tne­nia až pia­tich zá­va­ží s hmot­nos­ťou 3,6 g, pri­ra­diť ľu­bo­voľ­ný prí­kaz ale­bo mak­ro kaž­dé­mu z 11 prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel, či vo­liť me­dzi 5 nas­ta­ve­nia­mi DPI.

G502_TOP_W (1).jpg

Lo­gi­tech G402 Hyper­ion Fu­ry Ultra-Fast FPS Ga­ming Mou­se:
Lo­gi­tech G402 Hyper­ion Fu­ry Ultra-Fast FPS Ga­ming Mou­se je naj­rý­chlej­šia her­ná myš na sve­te, vy­tvo­re­ná špe­ciál­ne pre pot­re­by hrá­čov FPS hier. Myš Hyper­ion Fu­ry sa vy­zna­ču­je exklu­zív­nou tech­no­ló­giou spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech pre sní­ma­nie po­hy­bu Fu­sion En­gi­ne™, kto­rá do­ká­že spo­ľah­li­vo sle­do­vať po­hyb rých­los­ťou vy­še 12 met­rov za se­kun­du, a je vy­ba­ve­ná ďal­šou exklu­zív­nou tech­no­ló­giou spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech s náz­vom Del­ta Ze­ro™ pre do­siah­nu­tie bez­kon­ku­ren­čnej pres­nos­ti. Na my­ši Hyper­ion Fu­ry je osem prog­ra­mo­va­teľ­ných tla­či­diel a je mož­né okam­ži­te pre­pí­nať me­dzi štyr­mi úrov­ňa­mi nas­ta­ve­nia roz­lí­še­nia (DPI). A pre­to­že má myš Hyper­ion Fu­ry spo­ľah­li­vú rých­losť pre­no­su sig­ná­lov o po­hy­be v tak­te 1 mi­li­se­kun­dy, mô­že­te si byť is­tí, že všet­ky va­še prí­ka­zy bu­dú vy­ko­na­né prak­tic­ky okam­ži­te.

Logitech_G402_1 (1).jpg

Lo­gi­tech G910 Orion Spark RGB Me­cha­ni­cal Key­board:
Lo­gi­tech G910 Orion Spark RGB Me­cha­ni­cal Key­board je naj­vys­pe­lej­šia me­cha­nic­ká her­ná klá­ves­ni­ca na sve­te. Vý­znam­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi tej­to klá­ves­ni­ce sú no­vé me­cha­nic­ké spí­na­če Ro­mer-G vy­vi­nu­té exklu­zív­ne spo­loč­nos­ťou Lo­gi­tech, kto­ré po­nú­ka­jú o 25 per­cent rých­lej­šie zop­nu­tie než aké­koľ­vek iné me­cha­nic­ké spí­na­če, ďa­lej je to zvý­še­ná od­ol­nosť a in­te­li­gen­tné pod­svie­te­nie. Klá­ves­ni­ca Orion Spark v se­be spá­ja bles­ku­rých­lu od­oz­vu klá­ves, vy­lep­še­nú pres­nosť a pod­svie­te­nie, kto­ré vy­ni­ká pou­ži­tím rôz­nych fa­rieb v RGB šká­le, a to všet­ko v pre­ve­de­ní kla­dú­com dô­raz na vý­kon.

Logitech_G910_4.jpg

Pres­tíž­ne oce­ne­nie CES In­no­va­tion Awards ude­ľu­je aso­ciá­cia CEA, us­po­ria­da­teľ veľtr­hu Inter­na­tio­nal CES, kto­rý je glo­bál­nym mies­tom stret­nu­tia pre všet­kých z ob­las­ti spot­reb­nej elek­tro­ni­ky. Veľtrh už od ro­ku 1976 ma­pu­je ús­pe­chy v ob­las­ti pro­duk­to­vé­ho di­zaj­nu a in­ži­nier­stva. Tie­to šty­ri oce­ne­né pro­duk­ty spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech bu­dú vy­sta­va­né po­čas veľtr­hu CES 2015, kto­rý sa us­ku­toč­ní v dňoch 6.- 9. ja­nuá­ra 2015 v Las Ve­gas.

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter