Prieskum: Slováci si zlepšujú vedomosti o zdraví cez internet

Slo­vá­kov, kto­rí vy­hľa­da­jú in­for­má­cie o zdra­ví na inter­ne­te, naj­viac za­ují­ma­jú všeo­bec­né in­for­má­cie o zdra­ví a mož­nos­ti zlep­še­nia zdra­via. O pries­ku­me Európ­skej ko­mi­sie agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­val ho­vor­ca Za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku An­drej Krá­lik. Slo­vá­kov me­nej za­ují­ma­jú in­for­má­cie o kon­krét­nych cho­ro­bách a lie­čeb­ných pos­tu­poch. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi Euró­pan­mi má­lo vy­uží­va­me inter­net na to, aby sme si eš­te raz ove­ri­li in­for­má­cie od le­ká­ra.

Ako dô­vod nes­po­koj­nos­ti s on­li­ne in­for­má­cia­mi o zdra­ví Slo­vá­ci uvá­dza­jú nes­po­ľah­li­vosť in­for­má­cií, ko­merč­ný cha­rak­ter, má­lo de­tai­lov a nez­ro­zu­mi­teľ­nosť. Pod­ľa pries­ku­mu má 34 per­cent Slo­vá­kov prob­lém in­for­má­ciu vy­hľa­dať. Z tých Slo­vá­kov, kto­rí inter­net na vy­hľa­dá­va­nie in­for­má­cií ne­pou­ží­va­jú, 38 per­cent ako dô­vod uvie­dlo, že tie­to in­for­má­cie ne­pot­re­bu­jú ale­bo ne­ma­jú prís­tup na inter­net.

Nao­pak, 92 per­cent Slo­vá­kov, kto­rí inter­net na ten­to účel pou­ží­va­jú, si mys­lí, že si vďa­ka to­mu zlep­šu­jú svo­je ve­do­mos­ti o zdra­ví. Slo­vá­ci však sú spo­lu so Slo­vin­ca­mi naj­me­nej spo­koj­ní s tým, čo o zdra­ví náj­du na inter­ne­te. In­for­má­cie po­va­žu­jú za me­nej uži­toč­né, má­lo zro­zu­mi­teľ­né, ne­pod­stat­né pre in­di­vi­duál­nu si­tuáciu. Len 18 per­cent Slo­vá­kov si mys­lí, že in­for­má­cie na inter­ne­te po­chá­dza­jú zo spo­ľah­li­vé­ho zdro­ja. Zá­ro­veň pries­kum uvá­dza, že 44 per­cent Slo­vá­kov vy­hľa­dá­va in­for­má­ciu o zdra­ví as­poň raz me­sač­ne, 16 per­cent as­poň raz týž­den­ne.

V po­rov­na­ní so Slo­vák­mi si viac ako 75 per­cent Euró­pa­nov mys­lí, že inter­net je dob­rý zdroj in­for­má­cií o zdra­ví a šesť z de­sia­tich Euró­pa­nov pou­ží­va inter­net na vy­hľa­dá­va­nie ta­kých­to in­for­má­cií. V šta­tis­ti­kách naj­viac inter­ne­tu ve­ria Ho­lan­ďa­nia a Škan­di­náv­ci, naj­me­nej Ru­mu­ni. Pries­kum kon­šta­tu­je, že vy­uží­va­nie on­li­ne in­for­má­cií kle­sá s na­ras­ta­jú­cim ve­kom. Kým v ka­te­gó­rii 15- až 39-roč­ných 80 per­cent ľu­dí vy­uží­va inter­net na vy­hľa­da­nie in­for­má­cií o zdra­ví, v ka­te­gó­rii 55 ro­kov a viac je to jed­na tre­ti­na.

Rov­na­ko má na vy­uží­va­nie on­li­ne in­for­má­cií vplyv aj vzde­la­nie. Inter­net na ten­to účel vy­uží­va len ne­ce­lá štvr­ti­na tých, čo ukon­či­li vzde­la­nie vo ve­ku 15 ro­kov. Nao­pak, vy­še 71 per­cent Euró­pa­nov, kto­rí ukon­či­li vzde­la­nie po dvad­sia­tom ro­ku ži­vo­ta, inter­net vy­uží­va na vy­hľa­da­nie in­for­má­cií o zdra­ví.

Euró­pa­nia tiež na roz­diel od Slo­vá­kov vy­hľa­dá­va­jú na inter­ne­te in­for­má­cie nie­len o zdra­vom ži­vot­nom štý­le, ale naj­mä o zdra­vej vý­ži­ve, fy­zic­kej ak­ti­vi­te a faj­če­ní. Pod­ľa pries­ku­mu 90 per­cent tých Euró­pa­nov, kto­rí vy­uží­va­jú inter­net na vy­hľa­dá­va­nie in­for­má­cií o zdra­ví tvr­dí, že inter­net im po­mo­hol zlep­šiť si svo­je zna­los­ti o zdra­ví.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter