Bezpečnostné riziká 2015 – Predpoveď Kaspersky Lab na naledujúci rok

Se­ba­ve­do­mie ky­ber kri­mi­nál­ni­kov čo­raz viac na­ras­tá: za­tiaľ čo do­te­raz sa ich úto­ky za­me­ria­va­li na pou­ží­va­te­ľov ban­ko­vých slu­žieb, v bu­dú­com ro­ku sa obe­ťa­mi úto­kov pod­ľa Kas­per­sky Lab mô­žu stať pria­mo sa­mot­né ban­ky a pla­tob­né sys­té­my.

Je prav­de­po­dob­né, že po­čí­ta­čo­ví zlo­čin­ci sa v eš­te väč­šej mie­re za­me­ra­jú na vý­voj mal­vé­ru, kto­rý im umož­ní vý­ber ho­to­vos­ti pria­mo z ban­ko­ma­tov. Bez­peč­nos­tní exper­ti ďa­lej pred­po­ve­da­jú ná­rast bez­peč­nos­tných hro­zieb na mo­bil­ných za­ria­de­niach App­le a obá­va­jú sa aj čas­tej­šie sa vy­sky­tu­jú­cich prie­ni­kov do fi­rem­ných sie­tí po­mo­cou vy­uži­tia pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní.

Pred­po­ve­de Kas­per­sky Lab na rok 2015:
• Pok­ra­ču­jú­ce úto­ky na ban­ko­ma­ty
• Škod­li­vý sof­tvér za­me­ra­ný na ban­ko­vé in­šti­tú­cie
• Ná­rast poč­tu úto­kov a od­ha­le­ných zra­ni­teľ­nos­tí pre mo­bil­né pla­tob­né sys­té­my, vrá­ta­ne no­vé­ho App­le Pay a ďal­ších vir­tuál­nych pe­ňa­že­niek vy­uží­va­jú­cich tech­no­ló­giu NFC
• Ná­rast ší­re­nia škod­li­vé­ho sof­tvé­ru pre iOS cez torren­ty a pi­rát­sky sof­tvér
• Inter­ne­to­vé prie­ni­ky cez neak­tua­li­zo­va­né sie­ťo­vé služ­by
• Úto­ky na fi­rem­né sie­te cez sie­ťo­vé tla­čiar­ne a ďal­šie pe­ri­fér­ne za­ria­de­nia s prís­tu­pom na inter­net
• Od­klon kri­mi­nál­ni­kov od roz­sia­hlych úto­kov k drob­ným rôz­no­ro­dej­ším úto­kom za­me­ra­ným na rôz­ne cie­le

"Je prav­de­po­dob­né, že no­vý pla­tob­ný sys­tém App­le Pay sa sta­ne veľ­mi po­pu­lár­nym a tým pá­dom aj za­ují­ma­vým pre hac­ke­rov, kto­rí ba­žia po ne­le­gál­ne zís­ka­ných pe­nia­zoch. Je všeo­bec­ne zná­me, že vý­vo­já­ri App­le za­ria­de­ní kla­dú zvý­še­ný dô­raz na bez­peč­nos­tné pr­vky, ako je vir­tua­li­zo­va­nie tran­sak­čných dát, a sme nao­zaj zve­da­ví, ako do­ká­žu hac­ke­ri pre­lo­miť pr­vky toh­to za­bez­pe­če­nia," uvie­dol Alexan­der Gos­tev, hlav­ný bez­peč­nost­ný expert Kas­per­sky Lab.

Po­čas ne­dáv­ne­ho vy­šet­ro­va­nia exper­ti Kas­per­sky Lab ob­ja­vi­li útok, kto­ré­ho obe­ťou sa stal fi­rem­ný po­čí­tač is­té­ho úč­tov­ní­ka. Po­čí­tač, kto­rý bol pria­mo na­po­je­ný na ban­ku, ov­lád­li hac­ke­ri a nás­led­ne ho zneu­ži­li na pre­vod veľ­ké­ho množ­stva pe­ňa­zí na cu­dzí účet. Ta­ký­to útok pred­sta­vu­je no­vý trend hac­ke­rov, pri kto­rom sa cie­ľom stá­va­jú sa­mot­né ban­ko­vé ope­rá­cie. Fi­nan­čné zdro­je bu­dú zlo­čin­ci na­ďa­lej od­cu­dzo­vať aj pros­tred­níc­tvom vzdia­le­né­ho vý­be­ru ho­to­vos­ti z ban­ko­ma­tov, SWIFT pre­vod­mi na za­hra­nič­né úč­ty, ale­bo zneu­ži­tím inter­net ban­kin­gu.

Poz­ri­te si to­to YouTu­be vi­deo od Kap­sersky Lab o tom, ako mô­že vy­ze­rať bu­dúc­nosť po­čí­ta­čo­vej bez­peč­nos­ti.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter