ČR: Pôsobivá a priestranná PC skrinka ZALMAN Z11 Neo

Fir­ma ZA­LMAN uvá­dí na trh no­vé PC skříně Z11 Neo. Pros­tor­ná skříň Z11 Plus má již řadu fa­noušků a teď se vrá­tí v no­vé, ob­no­ve­né ver­zi Neo. Dí­ky pro­myš­le­né struk­tuře chla­ze­ní, 5 nain­sta­lo­va­ným ven­ti­lá­torům a půso­bi­vé­mu vzhle­du je ZA­LMAN Z11 Neo za­jí­ma­vou na­bíd­kou pro uži­va­te­le, kteří po­ža­du­jí ne­jen ti­cho a pros­tor­ný inter­iér, ale i pou­ta­vý de­sign.

ZA­LMAN Z11 Neo udr­žu­je níz­kou pro­voz­ní tep­lo­tu vnitřních kom­po­nent, a to dí­ky pro­myš­le­né­mu sys­té­mu cir­ku­la­ce vzdu­chu. Vy­ni­ka­jí­cí cir­ku­la­ci uv­nitř skříně za­jiš­ťu­je něko­lik přívo­du vzdu­chu umístěných na všech stra­nách konstruk­ce. Proudění vzdu­chu pod­po­ru­je až 5 předin­sta­lo­va­ných ven­ti­lá­torů - tři v před­ní čás­ti, je­den na­hoře a je­den v za­dní čás­ti. Dva jsou vy­ba­ve­ny mod­rým LED pod­sví­ce­ním, kte­ré přida­jí skříni mod­rý přís­vit. Uži­va­tel má k dis­po­zi­ci 3 místa pro in­sta­la­ci do­da­teč­ných 120 mm ven­ti­lá­torů, za úče­lem zvý­še­ní účin­nos­ti chla­ze­ní.

ZALMAN Z11 Neo.jpg

Hor­ní stěnu skříně lze vy­užit pro in­sta­la­ci chla­di­če vo­li­tel­né­ho sys­té­mu vod­ní­ho chla­ze­ní s dél­kou 240 mm. Na před­ní a dol­ní stěně je umístěn pra­cho­vý filtr, kte­rý lze vy­jmout a vy­čis­tit pod te­kou­cí vo­dou. Pro efek­tivnější chal­ze­ní a ka­be­lo­vý ma­na­ge­ment, je skříň vy­ba­ve­na ka­be­lo­vý­mi průcho­dy, dí­ky če­muž lze ka­be­ly umís­tit za pod­sta­vec zá­klad­ní des­ky. Přenos vib­ra­cí z ak­tiv­ních dí­lů je maximálně ome­zen dí­ky pry­žo­vým pat­kám a pod­lož­ce pod na­pá­je­čem.

Do skříně lze nain­sta­lo­vat šest pev­ných dis­ků 3,5", dva pev­né dis­ky ne­bo SSD 2,5" a tři op­tic­ké me­cha­ni­ky (ne­bo ji­ná za­říze­ní 5,25"). Šest po­zic pro dis­ky 3,5" lze ob­slu­ho­vat bez pou­ži­tí nářadí - sta­čí na­mon­to­vat li­ži­ny na disk a za­su­nout do přís­luš­né po­zi­ce. Do pros­to­ru o vý­šce 410 mm se vej­de běžná zá­klad­ní des­ka ATX, chla­dič pro­ce­so­ru o vý­šce až 175 mm a gra­fic­ká kar­ta s dél­kou až 400 mm. Uži­va­tel má k dis­po­zi­ci ta­ké 7 slotů PCI.

Na boč­ní straně skříně vý­rob­ce nain­sta­lo­val ak­ry­lá­to­vé ok­no, kte­ré umož­ňu­je náh­led dov­nitř po­čí­ta­če - čímž vy­chá­zí vstříc oso­bám, kte­ré ma­jí zá­jem o mod­ding a vzhled uv­nitř je­jích po­čí­tačů. Před­ní pa­nel je opatřen ma­te­riá­lem s de­sig­nem kar­tá­čo­va­né­ho hli­ní­ku, v je­ho hor­ní čás­ti je na­mon­to­vá­na vý­suv­ná klap­ka, za kte­rou se na­chá­zí op­tic­ká me­cha­ni­ka.

Na hor­ním pa­ne­lu skříně jsou umístě­ny čtyři por­ty USB - dva ve stan­dar­du 2.0 a dva 3.0, slu­chát­ko­vý vý­stup a mik­ro­fo­no­vý vstup, vy­pí­nač a tla­čít­ko re­set. V pa­ne­lu je ta­ké ves­tavěna od­klá­da­cí plo­cha, na kte­rou lze od­lo­žit např. smar­tpho­ne na­pá­je­ný z USB por­tu, ne­bo exter­ní HDD.

Rozměry skříně ZA­LMAN Z11 Neo jsou 515 (D) x 205 (Š) x 465 (V) mm.

tab_ZALMAN Z11 Neo.jpg

Zá­ru­ka a ce­na:

Do­po­ru­če­ná ma­loob­chod­ní ce­na skříně ZA­LMAN Z11 Neo či­ní 1 850,- s DPH.
Na vý­ro­bek se vzta­hu­je 24-měsíč­ní zá­ru­ka.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter