Nová verzia AuditPro 8 pristihne „flákačov“ pri čine

Za­mes­tná­va­teľ si no­vú ver­ziu mo­ni­to­ro­va­cie­ho sof­tvé­ru od spo­loč­nos­ti tru­con­neXion mô­že nas­ta­viť tak, že mu ih­neď prí­de upo­zor­ne­nie, po­kiaľ za­mes­tna­nec nap­rík­lad strá­vi ak­tív­ne na Fa­ce­boo­ku trid­sať mi­nút, stiah­ne do po­čí­ta­ča ne­le­gál­ny sof­tvér ale­bo si na súk­rom­né USB nah­rá fi­rem­né dá­ta. Pod do­zo­rom bu­dú aj mo­bil­né te­le­fó­ny.

Kým do­ne­dáv­na dos­tá­val za­mes­tná­va­teľ preh­ľa­dy o vy­uží­va­ní pra­cov­né­ho ča­su svo­jich za­mes­tnan­cov na fi­rem­ných po­čí­ta­čoch až s nie­koľ­ko­ho­di­no­vým od­stu­pom, s no­vou ver­ziou mo­ni­to­ro­va­cie­ho sof­tvé­ru Audit­Pro 8 bu­de môcť na ich nev­hod­né cho­va­nie vďa­ka okam­ži­tým no­ti­fi­ká­ciám rea­go­vať bez­pros­tred­ne. Za­mes­tna­nec, kto­rý na svo­jom fi­rem­nom po­čí­ta­či trá­vi príl­iš ve­ľa ča­su na strán­kach, kto­ré ne­sú­vi­sia s je­ho pra­cov­nou čin­nos­ťou, sťa­hu­je za­ká­za­ný ob­sah ale­bo hrá hry tak mô­že byť svo­jim na­dria­de­ným „od­ha­le­ný v pria­mom pre­no­se" eš­te s ot­vo­re­nou in­kri­mi­no­va­nou strán­kou.

Cie­ľom mo­ni­to­ro­va­nia vo väč­ši­ne fi­riem nie sú za­mes­tnan­ci, kto­rí sa čas od ča­su poz­rú súk­rom­nej schrán­ky elek­tro­nic­kej poš­ty ale­bo pre­le­tia no­vin­ky spra­vo­daj­stva. V praxi tú­to ino­vo­va­nú fun­kcio­na­li­tu za­mes­tná­va­teľ vy­uži­je naj­skôr pri no­to­ric­kých flá­ka­čoch, kto­rí in­kli­nu­jú k zneu­ží­va­niu fi­rem­ných tech­no­ló­gií pre svo­je súk­rom­né úče­ly. „Za­mes­tná­va­teľ si pri mo­ni­to­ro­va­com sof­tvé­ri nap­rík­lad mô­že nas­ta­viť, aby bol in­for­mo­va­ný v prí­pa­de, že niek­to­rý zo za­mes­tnan­cov trá­vi ak­tív­ne čas na vy­bra­ných webo­vých strán­kach, ty­pic­ky so­ciál­nych sie­ťach, viac ako pol ho­di­ny. Ako­náh­le niek­to prek­ro­čí tú­to le­ho­tu, mô­že je­ho na­dria­de­ný za­siah­nuť a upo­zor­niť za­mes­tnan­ca, že je je­ho vý­kon sle­do­va­ný a ob­rá­tiť tak je­ho po­zor­nosť späť k prá­ci," po­pi­su­je mož­nos­ti mo­ni­to­ro­va­cie­ho sof­tvé­ru Mar­tin Hníz­dil, Audit­Pro ma­na­žér zo spo­loč­nos­ti tru­con­neXion, kto­rá pô­vod­ný audi­to­va­cí sof­tvér Audit­Pro vy­ví­ja a pre­dá­va.

S okam­ži­tým aví­zom pro­ti škod­com a sťa­ho­va­čom ne­le­gál­ne­ho ob­sa­hu

Eš­te ne­bez­peč­nej­šiu ka­te­gó­riu pred­sta­vu­jú za­mes­tnan­ci, u kto­rých hro­zí ne­bez­pe­čen­stvo, že do fi­rem­ných za­ria­de­ní a sie­tí stiah­nu ne­do­vo­le­ný ob­sah ako nap­rík­lad ne­le­gál­ny sof­tvér a vy­sta­via fir­mu v prí­pa­de kon­tro­ly ri­zi­kám po­ku­to­va­nia. „S oh­ľa­dom na to, že dô­kaz­né bre­me­no ne­sie za­mes­tná­va­teľ, je na mies­te, keď ma­na­žér na zá­kla­de upo­zor­ne­nia na ak­tuál­ne pre­bie­ha­jú­ce ne­ka­lé ak­ti­vi­ty za­kro­čí ráz­ne a chy­tí sťa­ho­va­ča dos­lo­va za ru­ku," upo­zor­ňu­je Mar­tin Hníz­dil, ma­na­žér spo­loč­nos­ti tru­con­neXion. Fun­kcia okam­ži­tých no­ti­fi­ká­cií a va­ro­va­ní je uži­toč­ná hlav­ne pri za­mes­tnan­coch, kto­rí sú na od­cho­de z fir­my ale­bo ma­jú v úmys­le svoj­ho za­mes­tná­va­te­ľa poš­ko­diť, či už for­mou od­cu­dzenia fi­rem­ných dát ale­bo in­šta­lá­ciou ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru. V tých­to prí­pa­doch vždy hro­zí ne­bez­pe­čen­stvo z nes­ko­ré­ho od­ha­le­nia a čas hrá dô­le­ži­tú úlo­hu pri zdo­ku­men­to­va­ní a jed­noz­nač­nom us­ved­če­ní vin­ní­ka.

Smar­tfón je tak­tiež mož­né strá­žiť

No­vá ver­zia sof­tvé­ru Audit­Pro dá­va fir­mám preh­ľad aj o vy­uži­tí mo­bil­ných za­ria­de­ní - te­le­fó­nov a tab­le­tov. Me­dzi šesť naj­čas­tej­ších ak­ti­vít mr­ha­nia pra­cov­né­ho ča­su za­mes­tnan­cov na inter­ne­te pat­rí ko­mu­ni­ko­va­nie na so­ciál­nych sie­ťach, sle­do­va­nie súk­rom­né­ho e-mai­lu, vy­uží­va­nie on­li­ne ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb ako nap­rík­lad Sky­pe, pre­ze­ra­nie spra­vo­daj­ských server­ov a mul­ti­mé­dií, na­ku­po­va­nie on­li­ne a hra­nie hier. Tým, že s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi je mož­né všet­ky tie­to, z hľa­dis­ka za­mes­tná­va­te­ľov roz­pty­ľu­jú­ce., ak­ti­vi­ty ľah­ko us­ku­toč­niť, pred­sta­vu­jú mo­bil­né te­le­fó­ny ak­tuál­ne naj­slab­ší člá­nok z hľa­dis­ka zneu­ží­va­nia pra­cov­né­ho ča­su za­mes­tnan­cov.

„Mo­ni­to­ring a za­bez­pe­če­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní je vo fir­mách na vzos­tu­pe, zá­ujem o tie­to služ­by roč­ne vzrás­tol o 15 per­cent. Prob­le­ma­tic­ká je kon­tro­la súk­rom­ných za­ria­de­ní, kto­ré za­mes­tnan­ci v sú­la­de s tren­dom BYOD vy­uží­va­jú pre pra­cov­nú čin­nosť. Od­po­rú­ča­me pre­to za­mes­tná­va­te­ľom, aby mož­nosť kon­tro­ly súk­rom­ných za­ria­de­ní včas za­čle­ni­li do fi­rem­ných smer­níc," uzat­vá­ra Mar­tin Hniz­dil, Audit­Pro ma­na­žér zo spo­loč­nos­ti tru­con­neXion.

Pre­dá­va­nie mo­ni­to­ro­va­ných in­for­má­cií v reál­nom ča­se for­mou upo­zor­ne­ní a no­ti­fi­ká­cií je jed­ným z viac ako 150 vy­lep­še­ní, kto­ré no­vá ver­zia naj­roz­ší­re­nej­šie­ho mo­ni­to­ro­va­cie­ho sof­tvé­ru Audit­Pro s po­ra­do­vým čís­lom 8 pri­ná­ša v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ver­ziou z ro­ku 2012. Prog­ram Audit­Pro je ak­tuál­ne k dis­po­zí­cii v sied­mich ja­zy­ko­vých ver­ziách a klien­tska bá­za pred­sta­vu­je viac ako je­den mi­lión pre­da­ných li­cen­cií v Čes­kej re­pub­li­ke, Poľ­sku, na Slo­ven­sku, v Ma­ďar­sku a Rus­ku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter