Z GTS Slovakia je BENESTRA

Spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia, ce­los­lo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, za­čí­na pô­so­biť pod no­vým náz­vom BE­NES­TRA. Ná­zov je kom­bi­ná­ciou dvoch slov: be­ne a or­ches­tra.

Fir­ma tak už ne­bu­de pou­ží­vať me­no, pod kto­rým pô­so­bi­la do vy­čle­ne­nia zo sku­pi­ny GTS Cen­tral Euro­pe po od­kú­pe­ní spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom. „No­vá znač­ka ne­me­ní na­šu do­te­raj­šiu mi­siu. Po­čas 15 ro­kov pô­so­be­nia na slo­ven­skom tr­hu sa člen­mi náš­ho tí­mu sta­li nie­len špič­ko­ví exper­ti v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií, ale aj ve­rej­ných i pri­vát­nych dá­to­vých sie­tí, IT, dá­to­vých cen­tier či clou­do­vých rie­še­ní. Aj na­ďa­lej chce­me spo­loč­ne pri­ná­šať na­šim klien­tom spo­ľah­li­vé, kva­lit­né služ­by a ino­vá­cie," ho­vo­rí Sta­nis­lav Mol­čan, Coun­try Ma­na­ger a ko­na­teľ BE­NES­TRA, s. r. o. Ná­zov spo­loč­nos­ti je kom­bi­ná­ciou zná­mych slov: be­ne (s la­tin­ským pô­vo­dom a vý­zna­mom „dob­re, dob­rý") a or­ches­tra, evo­ku­jú­ce­ho dob­re fun­gu­jú­ci sys­tém pos­ta­ve­ný na súh­re via­ce­rých pr­vkov, kto­ré spo­loč­ne tvo­ria nie­čo no­vé a uni­kát­ne. „Té­ma or­ches­tra a je­ho vi­zuál­ne sym­bo­ly bu­dú vy­uži­té aj v ko­mu­ni­ká­cii, vďa­ka čo­mu sa ná­zov no­vej znač­ky os­vo­jí eš­te rých­lej­šie," do­dá­va Mi­chal Pas­tier, krea­tív­ny ria­di­teľ na­ming agen­tú­ry Big Na­me Theo­ry, kto­rá navrh­la aj vi­zuál­nu iden­ti­tu spo­loč­nos­ti.

Spo­loč­nosť BE­NES­TRA je ce­los­lo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, kto­rý dl­ho­do­bo tvo­rí a pos­ky­tu­je ko­mu­ni­kač­né a IT rie­še­nia s ga­ran­to­va­nou úrov­ňou kva­li­ty pre­dov­šet­kým pre fi­rem­ných klien­tov, pri­čom por­tfó­lio pos­ky­to­va­ných slu­žieb za­hŕňa rie­še­nia hla­so­vých a dá­to­vých ko­mu­ni­ká­cií, pri­po­je­nia do inter­ne­tu, dá­to­vých cen­tier a hos­tin­go­vých slu­žieb na fy­zic­kých ako aj vir­tuál­nych (cloud) plat­for­mách. Spo­loč­nosť vstú­pi­la na slo­ven­ský trh v ro­ku 1999. Od ro­ku 2006, po zlú­če­ní pia­tich fi­riem na al­ter­na­tív­nom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu, pô­so­bi­la pod hla­vič­kou GTS Nextra. Od ro­ku 2010 sa vďa­ka ďal­šej ak­vi­zí­cii roz­rást­la o Di­al Te­le­com a upev­ni­la si pos­ta­ve­nie jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. Do 31. má­ja 2014 bo­la spo­loč­nosť sú­čas­ťou zos­ku­pe­nia GTS Cen­tral Euro­pe. Od 1. de­cem­bra 2014 pô­so­bí pod me­nom BE­NES­TRA.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter